Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

13.04.2012 09:45

Tarastis utredning om främjande av vindkraften tar upp problemen kring vindkraft

− Finland är ett u-land i fråga om vindkraftsbyggande. För att råda bot på situationen ska främjandet av vindkraften flyttas upp till den politiska nivån eftersom myndigheterna på expertnivå koncentrerar sig endast på sin egen sektor och vindkraften som en ren energiform inte ges den betydelse som den förtjänar, konstaterade minister Lauri Tarasti, som överlämnade sin utredning om främjandet av vindkraften till näringsminister Jyri Häkämies vid ett seminarium som hölls i riksdagen den 13 april 2012.

 

− Lönsamheten hos vindkraftsbyggandet har tryggats i och med att inmatningspriset infördes förra året, men de administrativa hindren kvarstår. Den myndighetsprocess som krävs för byggandet är lång och invecklad. Knappast blir någon annan form av byggandet utredd lika grundligt som vindkraftsbyggandet, konstaterar Tarasti när han beskriver nuläget.

 

− En del av byggnadshindren är nödvändiga och byggandet bör vara noggrant planerat. En avsevärd del av hindren är dock i deras nuvarande form inte motiverade. Till denna slutsats kommer man redan när man jämför läget i Finland (130 byggda vindkraftverk) med situationen i de mer tätbebyggda grannländerna. I Sverige finns det 1 655 och i Tyskland 21 607 vindkraftverk. I Danmark, vars areal är åtta gånger mindre än Finlands, finns det 5 500 vindkraftverk som producerar 24 procent av den el som landet förbrukar.

 

I sin rapport föreslår Tarasti 16 åtgärder inom olika myndigheters verksamhetsområden för att sätta fart på vindkraftsbyggandet genom undanröjning av administrativa hinder. De viktigaste bland dessa är:

 

Planläggning. Det MKB-förfarande som krävs för byggandet av vindkraft ska kopplas till vindkraftsgeneralplanen. Klarhet ska skapas i byggandet av vindkraft på basis av generalplanen i förhållande till bestämmelserna om landskapsplanen. En utredning om vilka ändringar som byggandet av vindkraft på kust- och havsområdena föranleder i försvarets radarsystem ska göras och ett kompensationssystem ska skapas som utgår från att de som bygger vindkraft ska delta i finansieringen av behövliga ändringar. Fastställandet av principerna för flyghindertillstånd ska överföras till kommunikationsministeriet vars mål är att underlätta byggandet av vindkraftverk i närheten av flygplatser.

 

Lokal acceptans av vindkraften. De fastighetsskatteinkomster som kommunerna får från vindkraftverken ska ökas. Finska vindkraftföreningen och Energiindustrin uppmanas att utfärda en rekommendation för vindkraftsbyggare om att en ersättning för nyttjanderätt ska betalas till samtliga markägare vars ägor är belägna inom ett avstånd på cirka 500 meter från vindkraftverket.

 

Byggnadslov. Byggnadslovet föreslås bli förenat med möjlighet att utfärda nödvändiga föreskrifter om begränsning av bullret från vindkraftverket exempelvis under den livligaste semestersäsongen mellan midsommarafton och den 10 augusti samt om frostskyddet för vindkraftverk och om metoderna att jaga bort fåglar och fladdermöss i syfte att minska kollisionsrisken. Syftet med ändringarna är att göra det möjligt att bevilja byggnadslov för en del av de projekt som i nuläget inte får något tillstånd eftersom det saknas möjlighet att reglera verksamheten under driften.

 

Vindkraftverk i den bebyggda miljön. Vindkraft ska genom ett undantagslov kunna byggas på planlagda och bebyggda industri-, hamn- och gruvområden. Minimiavståndet mellan ett vindkraftverk och en landsväg eller järnväg ska minskas. Det befintliga bakgrundsbullret ska alltid beaktas vid bedömningen av hur störande ljudet från ett vindkraftverk är.

 

Övriga förslag. Det ska vara möjligt att hos högsta förvaltningsdomstolen anföra fortsatta besvär över ett miljötillstånd som beviljats ett vindkraftverk endast om besvärstillstånd beviljats. Det ska tillsättas en uppföljningsgrupp för främjandet av vindkraften.


Häkämies: Vindkraften får inte stupa på byråkrati

 

Ytterligare upplysningar:

minister Lauri Tarasti, tfn 050 568 7300 eller lauri.tarasti(at)kolumbus.fi


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 28.01.2013
Printa