På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys

Biopolttoaineet ja bionesteet

Biopolttoaineet ja bionesteet tuotetaan biomassasta. Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa.


Biopolttoaineet ovat nestemäisiä tai kaasumaisia, ja niitä käytetään liikenteessä. Biopolttoaineita ovat esim. bioetanoli ja biodiesel. Bionesteet ovat muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten (esim. lämmitykseen) tuotettuja nestemäisiä polttoaineita, kuten pyrolyysiöljy.


RES-direktiivi

RES-direktiivi1 edellyttää biopolttoaineiden ja bionesteiden olevan kestävyyskriteerien mukaisia, kun:

 • biopolttoaine tai bioneste lasketaan RES-direktiivissä asetettuun kansalliseen uusiutuvan energian sitovaan tavoitteeseen;
 • sovelletaan biopolttoaineita tai bionesteitä koskevia kansallisia velvoitejärjestelmiä (esim. biopolttoaineiden jakeluvelvoite);
 • biopolttoaineen tai bionesteen käyttöä tuetaan taloudellisesti (esim. energiatuki tai veroetu).

1Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.


RES-direktiivin nojalla kestävyyskriteerejä ei sovelleta kiinteisiin biopolttoaineisiin energian tuotannossa (esim. metsähake).


RES-direktiivin muuttaminen2 on vireillä (ns. ILUC-muutos).

2Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (KOM 2012 595 lopull.)


Kestävyyskriteerit

RES-direktiivin mukaisia kestävyyskriteerejä ovat:

  • Kasvihuonekaasupäästövähennys

Biopolttoaineen tai bionesteen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen verrattuina korvaavan fossiilisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöihin on oltava:

1) vähintään 35 % pienemmät ja 1.1.2017 vähintään 50 % pienemmät;

2) 1.1.2018 alkaen vähintään 60 % pienemmät, jos biopolttoaine- tai bioneste-erä tuotetaan 1.1.2017 tai sen jälkeen toimintansa aloittaneessa laitoksessa.

  • Biologinen monimuotoisuus

Raaka-aine ei saa olla peräisin alueelta, joka tammikuussa vuonna 2008 tai sen jälkeen oli:

1) aarniometsä tai muu puustoinen maa, jossa ei näy selviä merkkejä ihmisen toiminnasta ja jossa ekologiset prosessit eivät ole merkittävästi häiriintyneet;

2) luonnonsuojelualue, jollei esitetä näyttöä siitä, että raaka-aineen tuotanto ei haittaa alueen suojelutarkoitusta; tai

3) biologisesti erityisen monimuotoinen ruohoalue.

  • Maankäytön muutos

Raaka-aine ei saa olla peräisin alueelta, jonka maankäyttömuoto on muuttunut pysyvästi vuoden 2008 tammikuun jälkeen, jos alue oli:

1) kosteikko;

2) pysyvästi metsän peittämä alue; tai

3) metsä, jolla latvuspeittävyys on 10–30 %, jollei esitetä näyttöä siitä, että kasvihuonekaasupäästövähennys toteutuu maankäyttömuodon muutoksesta aiheutuvasta hiilivarannon muutoksesta huolimatta.

  • Turvemaiden kuivattaminen

Raaka-aine ei saa olla peräisin aiemmin kuivattamattomalta turvemaalta, jonka kuivatus on tapahtunut vuoden 2008 tammikuun jälkeen.

  • Maatalouden raaka-aine

Raaka-aineiden tuotannossa on noudatettava Euroopan unionissa suoria tukia saavan viljelijän noudatettavaksi säädettyjä ympäristöä ja kasvinsuojelua koskevia hoitovaatimuksia sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia.

 

Biopolttoaineiden ja bionesteiden on täytettävä kasvihuonekaasupäästövähennystä koskeva kestävyyskriteeri riippumatta siitä, onko raaka-aine tuotettu Euroopan unionin alueella vai sen ulkopuolella. Muihin raaka-aineisiin kuin jätteisiin ja prosessitähteisiin sovelletaan myös biologista monimuotoisuutta, maankäytön muutosta ja turvemaiden kuivattamista koskevia kestävyyskriteerejä riippumatta siitä, onko raaka-aine tuotettu Euroopan unionin alueella vai sen ulkopuolella. Maatalouden raaka-aineisiin sovelletaan lisäksi maatalouden raaka-ainetta koskevaa kestävyyskriteeriä, jos raaka-aine on viljelty Euroopan unionin alueella.


Kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen

Kestävyyskriteerien täyttyminen on osoitettava:

 • jäsenvaltion kansallisen järjestelmän mukaisesti;
 • EU:n komission hyväksymän vapaaehtoisen (sertifiointi)järjestelmän mukaisesti;
 • EU:n kolmansien maiden kanssa tekemän kahden tai monenvälisen sopimuksen mukaisesti.

Kansallinen lainsäädäntö

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013):
Laissa säädetään liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksista. Laissa säädetään myös kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatettavista menettelyistä.

Ks. myös laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) 2, 5 ja 7 §, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) 2 ja 4 §, päästökauppalaki (311/2011) 56 a § muuttamisesta ja laiksi lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010) 11 a §.

Polttoaineiden laatudirektiivi

Polttoaineiden laatudirektiivin3 nojalla biopolttoaineilta vaaditaan kestävyyskriteerien mukaisuutta, kun sovelletaan direktiiviin perustuvaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoitetta. Ympäristöministeriössä on valmisteilla laki polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, jonka nojalla kulutukseen luovutettuihin biopolttoaineisiin on tarkoitus soveltaa työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla olevaa lakia biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä.

 3Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/30/EY direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisen osalta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta.


Sivua viimeksi päivitetty: 28.1.2014
Tulosta sivu