På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Henkilöstörahastoasiat

Mikä on henkilöstörahasto?

Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yrityksen sille suorittamia tulos- tai voittopalkkioita ja muita henkilöstörahastolain mukaisia varoja, kuten lisäosaa.  Uuden henkilöstörahastolain mukaan työntekijä voi nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa. Rahasto liittyy aina yritykseen/konserniin, jonka palveluksessa henkilöstö on.

 

Vanhan lain aikana perustettujen rahastojen on muutettava sääntönsä uuden lain mukaisiksi siirtymäaikana eli viimeistään uuden lain voimaantuloa seuraavassa kolmannessa rahaston kokouksessa.   

 

Henkilöstörahaston tarkoitus

Henkilöstörahasto mahdollistaa koko henkilöstön palkitsemisen yrityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi sen avulla parannetaan yrityksen, viraston tai kunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Sillä edistetään myös yrityksen, viraston tai kunnan ja sen henkilöstön välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä lisätään henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia.

 

Henkilöstörahaston perustamisedellytykset

Henkilöstörahasto voidaan perustaa, kun

 • yrityksen tai tulosyksikön työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään kymmenen
 • yrityksen liikevaihto tai tätä vastaava tuotto on rahastoa perustettaessa vähintään 200.000 euroa.   

Henkilöstörahaston perustaminen on vapaaehtoista ja edellyttää työnantajan ja henkilöstön yhteisymmärrystä asiasta. Henkilöstö päättää rahaston perustamisesta, ja työnantaja palkkiojärjestelmästä.

Henkilöstörahasto voidaan perustaa monenlaisiin yrityksiin  

Rahaston perustaa yrityksen henkilöstö, joka myös hallinnoi rahastoa. Yritys voi pitkäjänteisesti palkita henkilöstöään rahaston välityksellä.


Yrityksellä tarkoitetaan juridista tai luonnollista henkilöä, joka harjoittaa teollisuus-, palvelu- tai muuta taloudellista toimintaa riippumatta siitä, onko toiminta tarkoitettu voittoa tuottavaksi vai ei. Yritys on yleensä oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö.


Rahasto on perustettavissa yritykseen, tulosyksikköön, ulkomaisen tytäryritykseen, valtion virastoon tai kuntaan tai sen Suomessa toimivaan tulosyksikköön. Rahasto voidaan perustaa myös suomalaisen konsernin ulkomaiseen tytäryritykseen.


Henkilöstörahasto voidaan perustaa myös seuraaviin:

 • kulttuuripalveluja ja muita palveluja tarjoavat laitokset, hoiva-, sosiaali- ja koulutuspalveluja tarjoavat yhdistykset, säätiöt tai muut yhteisöt ml yritykset, joiden osakkeet omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö
 • ulkomaisen yrityksen Suomessa rekisteröity sivuliike
 • valtion liikelaitokset
 • kunnalliset liikelaitokset
 • Kansaneläkelaitos
 • yliopistot.

Lisäksi lakia sovelletaan samaan konserniin kuuluvien yritysten, usean viraston ja laitoksen tai kunnan tai kuntayhtymän tai niiden tulosyksikköjen henkilöstöjen perustamaan yhteiseen rahastoon.  Kaikkien konserniyritysten ei tarvitse olla mukana henkilöstörahastossa.


Henkilöstörahastolaki (934/2010)

Henkilöstörahastolaki on uudistettu kokonaan, ja uusi laki on tullut voimaan 1.1.2011. Uudistuksen tavoitteena on henkilöstörahastojen suosion lisääminen. Lisäksi säännöksiä on joustavoitettu.

 

Henkilöstörahastolain ydinkohdat (pdf) (93 KB)


Henkilöstörahaston säännöt

Yhteistoiminta-asiamiehen toimistossa on laadittu mallisäännöt henkilöstörahastoille. Mallisäännöissä on otettu huomioon voimassa olevan henkilöstörahastolain säännökset.


Henkilöstörahastoilmoitukset

Yhteistoiminta-asiamies pitää henkilöstörahastorekisteriä ja ottaa vastaan ja tarkastaa rahastojen ilmoituksia ja muita asiakirjoja (Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 2 §:n 6 ja 7-kohdat). Rahastorekisteriin tehtävät ilmoitukset ovat

 • perusilmoitus
 • muutosilmoitus
 • ilmoitus purkamispäätöksestä ja
 • purkautumisilmoitus.

Rahasto voi tehdä ilmoitukset:

a) paperilomakkeella, jotka ovat tulostettavissa sivun vasemman reunan linkeistä tai internetissä www.tem.fi/henkilostorahasto

b) sähköisesti Rahasto-Web-sovelluksessa, johon tarvitaan käyttäjätunnukset.

Henkilöstörahaston hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin merkitty asiamies voi tilata Rahasto-Webin käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sovelluksen käyttöohjeen sähköpostitse osoitteesta yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi.

Rahasto voi toimittaa ilmoituksen Rahasto-Webin kautta taikka lähettää ne sähköisesti kirjaamo(at)tem.fi tai osoitteella Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO.


Henkilöstörahastoerien määräytymisperusteita koskevien ilmoitusten ja tilinpäätösten toimittaminen

Henkilöstörahastojen tulee toimittaa valvontaa varten yhteistoiminta-asiamiehelle vuosittain henkilöstörahastoerien määräytymisperusteita koskeva ilmoitus ja tilinpäätös (Henkilöstörahastolaki 32 ja 33 §). Yrityksen on päätettävä henkilöstörahastoerän eli tulos- tai voittopalkkion määräytymisperusteista ja niiden muutoksista ennen sen ajanjakson alkua, jolta henkilöstörahastoerä suoritetaan. Henkilöstörahastoerien määräytymisperusteita ja mahdollista henkilöstörahastoerän lisäosaa koskeva ilmoitus on toimitettava pian päätöksen jälkeen. Tilinpäätösasiakirjat tulee toimittaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Henkilöstörahaston hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin merkitty asiamies voi tilata Rahasto-Webin käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sovelluksen käyttöohjeen sähköpostitse yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi.

Rahasto voi toimittaa ilmoituksen Rahasto-Webin kautta taikka lähettää ne sähköisesti kirjaamo(at)tem.fi tai osoitteella Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO.


Sivua viimeksi päivitetty: 19.1.2015
Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Yhteistoiminta-asiamies

Ajankohtaista

Kirjanpitolautakunta on antanut 11.6.2013 Yleisohjeen henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi tilikausilla, jotka alkavat 1.9.2013 tai sen jälkeen. Hyvä kirjanpitotapa ei aseta estettä ohjeen aiemmalle soveltamiselle.

Ohje on saatavilla http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView

Muualla verkossa

Henkilöstörahastolaki
Esitys

Esitys Henkilöstörahastojen yhdistyksen jäsentilaisuudessa 13.5.2013HR-yhdistyksen jäsentilaisuus 2013 (pdf) (188.8 KB)