På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kärkihankkeet ja ohjelmat


Pääministeri Juha Sipilän hallitus vie eteenpäin uudistuksia viidellä painopistealueella: työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja normien purkaminen. Hallituksen strategisiin tavoitteisiin liittyy 26 kärkihanketta.


Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vastuita työllisyys ja kilpailukyky-, osaaminen ja koulutus-, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueilla.


Alla olevissa taulukoissa on kuvattu elinkeinoministeri Olli Rehnin ja oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vastuulla olevat kärkihankkeet ja niiden toimenpiteet sekä joitakin osavastuita myös muissa kärkihankkeissa.


Vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät henkilö- ja tehtävähakemistosta.


Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

 

 

 


 

 

 

 

Vastuuministeri Rehn

 

1.Team Finland -toimintamallia

uudistamalla

2.Yritysten rahoitusaseman ja oman

pääoman aseman vahvistaminen

3. Kasvun voimistaminen ja kilpailun

lisääminen

4.Alueellisten innovaatioiden ja

kokeilujen käynnistäminen

5.Valtion ja kuntien välisten MAL

-sopimusten uudistaminen Helsingin,

Tampereen, Turun ja Oulun

kaupunkiseuduilla

6.Yrittäjyyspaketin vahvistaminen

7.Lisätään innovatiivisten hankintojen

osuutta kaikista julkisista hankinnoista

8.Tehdään Suomesta genomitiedon

hyödyntämisen edelläkävijämaa

9.Luodaan digitaalisen liiketoiminnan

tiekartta

1. Ulla Hiekkanen- Mäkelä, Mikko Ojala, Marjukka Aarnio, Pirjo Harjunen, Petri Peltonen, Harri Eskola, Petteri Ohvo

2. Tiina Ingman, Jyrki Orpana

3.Pekka Timonen, Marjukka Aarnio, Anne Rothovius, Tarja Kröger

4. Mari Anttikoski

5.YM

6. Ulla Hiekkanen-Mäkelä

7. Elise Pekkala

8. Asta Wallenius

Tapio Virkkunen

 

Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan

 


 Vastuuministeri Lindström

1.Työttömyysturvan uudistaminen ja työn vastaanottamista estävien kannustin-loukkujen purkaminen

2.Luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli

3.Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan muuttamalla se syyperusteiseksi ja/tai muuttamalla työhistoriaehtoa

 

1-3 Päivi Kerminen 

 

Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Lindström

1. Paikallisen sopimisen

edistämishankkeet

2.Mahdollistetaan alle vuoden

työsuhteissa määräaikaisen

sopimuksen solmiminen ilman

perusteita

3.Pidennetään koeaikaa

4.Työmarkkinoiden toiminnan

kehittäminen työaikajärjestelyin

5.Joustavoitetaan

takaisinottovelvollisuutta

6. Kehitetään työntekijöiden muutosturvaa

kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa

7.Vuosilomalain sairauskarenssi-

säännöksen muuttaminen.

Lakimuutos tuli voimaan1.4.2016

8.Toteutetaan työaikalain ja

vuosilomalain kokonaisuudistukset.

9.Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja

julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta

kohentavaa sekä talouden

kansainvälistymistä edistävää työvoiman

maahanmuuttoa.

 

1 – 8. Tarja Kröger, Nico Steiner, Susanna Siitonen

9. Olli Sorainen


Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Lindström

1. TE -toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Uudistus aktivoi työnhakijan omaa roolia työnhaussa, mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytäntöönpanon

2. Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain

3. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään

4.Toteutetaan kasvuyritysten

työllisyysohjelma

5.Selvitetään ”Työnäyte” –palvelun

käyttöönottoa

 

Kari Rintanen, Harri Eskola, Päivi Kerminen Jarmo Palm

 

Osaaminen ja koulutus

Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

 

 

  

 

 

 

 

Vastuuministeri Rehn yhteistyössä ministeri Grahn-Laasosen kanssa

1. Edellytetään korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tiivistyvästä yhteistyöstä. Pääomitetaan korkeakouluja.

2. Tuetaan rahoituksella alueellisia ja alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä.

3. Otetaan tutkimustulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen kehittäminen huomioon julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kannusteissa.

4. Puretaan koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta.

 

Antti Valle

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

 


 

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Grahn-Laasonen yhteistyössä ministeri Lindströmin ja ministeri Rehulan kanssa

 

 

1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi.

 2.Kaikille peruskoulun päättäville

taataan koulutuspaikka.

3-Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja

terveyspalveluita, nuorten

mielenterveyspalveluita sekä taataan

kuntoutuspaikat.

4. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi -korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan

 

1-3   OKM

4.Teija Felt

 

 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

 

Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 

Vastuuministeri Rehn

 

1. Valmistellaan vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia ja siihen liittyvät toimet, jolla toimeenpannaan hallitusohjelman tavoitteet sekä EU:n asettamat velvoitteet

2.Valmistellaan ilmastolain

mukaisesti hallituksen keskipitkän

aikavälin ilmastopolitiikan

suunnitelma.

3. Energiatuen lisäpanostus suunnataan yritysten uusiutuvan energian investointeihin sekä suuriin uuden puhtaan energiateknologian demohankkeisiin

 

Markku Kinnunen, Anja Liukko, Jukka Saarinen

2.YM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

 

 


 

 

 

Vastuuministeri Tiilikainen ja Rehn

1.Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä 

2.Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja

3.Vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla

 

Jussi Manninen

 

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihanke                             

Toimenpiteet                                                        

   Vastuuhenkilö

  TEM:ssä

1. Digitalisoidaan julkiset

palvelut

 

Vastuuministeri Vehviläinen

1.Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia

julkisia palveluita koskeva digitalisoinnin

periaatteet

2.Hallinnon sisäiset prosessit

digitalisoidaan ja entiset prosessit

puretaan

3. Tiedon hallinnan välineet ja

palvelumallit sekä Tiedonhallintalaki

Sirpa Alitalo, Antti Joensuu


Rakennetaan digitaalisen liiketoimintaympäristön kasvuympäristö

 

 


 

 

Vastuuministeri Berner

1. Edistetään esineiden internetiä

2. Rakennetaan liikenteen digitaalisten

palveluiden kasvuympäristö

3. Laaditaan tietoturvastrategia, jolla

lisätään luottamusta internetiin ja

digitaalisiin toimintatapoihin

4.Lisätään robotiikan hyödyntämistä ja

kehitystä Suomessa

5. Lisätään suurten tietoaineistojen

(massadata) hyödyntämistä ja

massadataan perustuvaa liiketoimintaa

Suomessa sekä käynnistetään ns.

omadataan perustuvia kokeiluja

.   

1.Tapio Virkkunen

Sujuvoitetaan säädöksiä

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Vastuuministeri Berner

 

1. Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Toimenpide 1 tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla

2.Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit
ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

3. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan, esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä.

4.Perustetaan lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu. 

1.-3.Susanna Siitonen

 4. VNK
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

 


 

 

Vastuuministeri Vehviläinen

 


1. Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

 

Heidi Nummela, Antti Joensuu

Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

 


 

 

Vastuuministeri Vehviläinen

 

1. Strategialähtöisillä tavoitteilla parempaan julkisen hallinnon johtamiseen

 


Heidi Nummela


Sivua viimeksi päivitetty: 10.5.2016
Tulosta sivu
HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEET logo fi lila rgb

Lisätietoa kärkihankkeista

Hallitusohjelman toteutus

 

Aihetta koskevia TEM:n tiedotteita

Työttömyysturvalla töihin tai yrittäjäksi


Hallituksen yrittäjyyspaketti ja työllisyyspaketti tukevat kasvua


55 haki investointitukea tulevaisuuden energiaratkaisuihin


Yli 600 ideaa työllisyyden parantamiseksi


Lakiehdotus: Yritystukijärjestelmä kasvua tukevaksi


Pilottihankkeet etsivät uusia keinoja työllistämiseen


Investointitukea energiakärkihankkeisiin

Elinkeinoministeri Olli Rehn: Hallituksen lähtökohdat paikalliseen sopimiseen ja henkilöstön aseman kehittämiseen


Neljälle kärkihankkeelle 20 miljoonaa euroa energiatukea


Laaja biotalouspaneeli lisää alan toimijoiden vuorovaikutusta


Pk- ja midcap-kasvuyrityksille mahdollisuus Finnveran juniorilainoihin


Hallitus esittää parannuksia yritysten viennin rahoituksen valtuuksiin ja ehtoihin


Lausunnot yritysten kilpailukykyä kohentavasta lakipaketista julkaistu


Asetusehdotus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta lausunnoille


Selvitys: Teollinen bioteknologia tarjoaa ratkaisuja biotalouden kasvuun


Työryhmä valmistelemaan paikallista sopimista ja henkilöstön asemaa edistävää lainsäädäntöä


Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti


Alueelliset innovaatiot ja kokeilut käynnistettiin

Biotalouspaneeli asetettu


Kärkihankkeet TEM:n budjetissa


TEM vauhdittaa uusia kasvun lähteitä ja työllisyyttä


Kilpailukykyä kohentamalla ja työelämää kehittämällä lisää työllisyyttä

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeilla uudistetaan suomalaista koulutusta

Biotaloudessa paljon potentiaalia