På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Maksuviivästysten seuraamukset


Maksuvaikeuksissa kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä velkojaan

Kun yhteydenotto tapahtuu riittävän ajoissa, on esimerkiksi maksujen lykkäyksestä tai kokonaan uudesta maksuohjelmasta helpompi sopia. Jos maksuviivästys johtuu nk. sosiaalisesta suoritusesteestä (sairaus, työttömyys tai muu näihin verrattavissa oleva kuluttajasta riippumaton syy), kannattaa siitä tässä yhteydessä mainita.


Tilapäisten maksuvaikeuksien järjestely on pankkien ja muidenkin yritysten henkilökunnalle nykyään arkipäivää ja yhteistyöhalua arvostetaan. Uusi maksusuunnitelma kannattaa tehdä kirjallisena.

 

Maksut tulee suorittaa ajallaan

Kuluttajan tulee maksaa sovittu luoton takaisinmaksu tai lyhennys ajallaan, eräpäivänä. Jollei näin tee, on kyseessä sopimusrikkomus. Tähän perustuu se, että maksamattomasta laskusta voidaan periä viivästyskorkoa sekä muistutus- ja perimiskuluja. Erilaiset lait, kuten perintälaki, määrittelevät, missä ajassa ja millaisia seurauksia maksamattomasta laskusta koituu.


Kuluttajalle pitää lähettää lasku 14 päivää ennen eräpäivää. Laskua ei tarvitse lähettää, jos on sovittu eräpäivästä ja siitä, ettei laskua lähetetä. Lasku on maksettu ajallaan, jos se maksetaan viimeistään eräpäivänä, joka on merkitty laskuun. Lainan lyhennys on sen sijaan yleensä maksettava niin hyvissä ajoin, että maksu on ehtinyt siirtyä velkojan tilille viimeistään eräpäivänä.


Laskun loppusumma kasvaa koko ajan, kunnes sen maksaa. Kuluja kertyy seuraavassa järjestyksessä:

 • viivästyskorko
 • muistutusmaksut velkojalle
 • perintätoimiston perintäkulut
 • tuomioistuimen käsittelymaksut
 • velkojan oikeudenkäyntikulut
 • ulosottomaksut

 • Viivästyskorko

  Viivästyskorkoa kertyy maksamattomalle summalle koko perinnän ajan, eräpäivästä lähtien. Yleinen viivästyskorko määritellään kaksi kertaa vuodessa. Korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle 1.1.−30.6.2013. Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 8 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 %:n lisäkorolla).

   

  Korkolain 4 §:ssä säädetään viivästyskoronmäärästä.


  Korkolaki 1982/33


  4 §


  Viivästyskoron määrä


  Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.


  Jos 1 momentin mukaan määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää. Jos velallisen sitoumus liittyy kulutusluottosopimukseen tai muuhun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen, viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen.


  Tarkempaa tietoa maksuviivästysten seurauksista ja toimintaohjeita Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta. Linkki oikealla palstalla.

  Sakot, verot, vakuutusmaksut

  Sakkojen, verojen ja vakuutusmaksujen periminen etenee nopeammin kuin muiden maksujen. Ne ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen erityistä päätöstä. Ellei sakkoa maksa ulosottomiehellekään, tuomioistuin voi muuntaa sen vankeusrangaistukseksi. Kyseessähän ei ole maksamaton lasku ostoksesta vaan rangaistus.


  Luottotiedot

  Jos pitkään laiminlyö laskujen tai velan hoidon, voi saada maksuhäiriömerkinnän Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Silloin ei voi yleensä saada uutta pankkilainaa tai luottokorttia eikä voi ostaa tavaroita osamaksulla. Luottotiedot voidaan tarkistaa myös, kun hakee vuokra-asuntoa tai uutta työpaikkaa. Kun ensimmäinen merkintä tehdään rekisteriin, siitä tulee kirjallinen ilmoitus.


  Maksuhäiriömerkintä

  Laskujen tai velan maksamisen laiminlyönti voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän. Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta luottotietomerkintää.

  Yksityishenkilön maksuhäiriömerkintä voidaan tallentaa luottotietorekisteriin, kun

  • velkojan ilmoittaman kulutusluoton maksu on myöhässä yli 60 päivää. Lisäedellytyksenä on, että maksuhäiriön mahdollisuus on mainittu luottosopimuksessa. Lisäksi velalliselle on vähintään 21 päivää ennen lähetettävä maksukehotus, jossa tämä uhka on mainittu
  • tuomioistuin on antanut velkomistuomion, jossa se on määrännyt sinut maksamaan velan
  • ulosotto on todennut sinut varattomaksi tai ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan
  • sinulle on myönnetty yksityishenkilön velkajärjestely tai olet vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä

  Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa yleensä sitä, että

  • luottokorttisi vaaditaan takaisin
  • luotonsaantisi vaikeutuu olennaisesti
  • et saa tehtyä osamaksusopimusta
  • vuokra-asunnon ja vuokranantajan yleensä edellyttämän kotivakuutuksen saanti vaikeutuu
  • puhelinliittymä- ja vakuutussopimuksissa vaaditaan vakuutta tai ennakkomaksuja
  • työpaikan saanti vaikeutuu erityisesti, mikäli työtehtävään liittyy taloudellista vastuuta

  Luottotietoyhtiö lähettää ilman eri pyyntöä ilmoituksen ensimmäisestä nimellesi merkitystä maksuhäiriömerkinnästä. Suomen Asiakastieto Oy on Suomen johtava luottotietotoimintaa harjoittava yritys.

  Maksuhäiriömerkintöjä talletetaan rekisterissä pääsääntöisesti 2–3 vuotta. Uusi merkintä pidentää talletusaikaa. Saatavan maksaminen talletusaikana lyhentää aikaa kahteen vuoteen. Sinulla on oikeus saada pyynnöstä maksamistieto sekä rekisteriin tieto maksuhäiriöön johtaneesta erityisestä syystä (esim. takausvastuu).

  Sinulla on oikeus pyytää maksutta kerran vuodessa luottotietoyhtiöltä luottotietorekisteriotetta, josta ilmenee mitä tietoja on nimelläsi talletettu ja kuinka pitkään merkintöjä säilytetään rekisterissä.


  Luottotietomerkinnän kesto

  Lisätietoa taloudenhallinnasta:
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamiesKuluttajatutkimuskeskusFinanssivalvontaTakuu-SäätiöKulutusluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa (Kuluttaja-asiamiehen ohje)

  Sivua viimeksi päivitetty: 16.3.2013
  Tulosta sivu