Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Innovationskluster och innovationsverksamhet i regionerna

Spetskompetenskluster och specialisering baserad på regionernas kompetensstyrkor skapar en grund för det finländska näringslivets konkurrenskraft och kontinuerliga förnyelse. Målet är att i Finland bilda globala kompetenskluster och utvecklingsmiljöer som förenar forskning, utbildning och företagens bästa kompetens. 


De strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) stöder en långsiktig utveckling av forsknings- och innovationsverksamheten inom de starka branscherna i Finlands näringsliv. Förutom företag deltar också universitet och forskningsinstitut i genomförandet av centrens forskningsprogram. 


Genom programmet Innovativa städer (INKA) och tillväxtavtalen stärker de tolv största stadsregionerna och staten tillsammans utvalda stadsregioners förutsättningar att utvecklas till regionala innovationskluster med dragningskraft.


Utöver INKA-programmet och tillväxtavtalen är resultatstyrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna och EU:s strukturfonder de viktigaste medlen för att förnya regionernas näringsliv och skapa utvecklings- och innovationsmiljöer som baserar sig på regionernas egna kompetensstyrkor.


Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) stöder en förnyelse av näringarna samt företagens tillväxt och internationalisering genom att erbjuda rådgivning, utvecklingstjänster och finansiering. Centralernas teknologiexperter erbjuder företag och offentliga aktörer Tekes finansierings- och experttjänster. Innovationsexperterna betjänar företag och privatpersoner i fråga om uppfinningsverksamhet. Internationaliseringsexperterna främjar företagens internationalisering och export till utländska marknader. Genom arbets- och näringsministeriets resultatstyrning säkerställs det att närings-, trafik- och miljöcentralernas åtgärder och finansiering är i linje med de nationella målen.  


Till prioriteringarna under EU:s strukturfondsperiod 2014−2020 hör innovation och företagande. Genomförandet av programmen inleds i maj 2014. Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) riksomfattande del fokuserar på utmaningen att skapa kompetens- och innovationsnätverk som är gemensamma för aktörer i olika regioner. För ansökningsförfarandena för de projekt som hör till den riksomfattande delen ansvarar Tekes.

 

EU:s program för innovations- och klustersamarbete i Östersjöregionen – BSR Stars Innovation Flagship främjar kluster- och innovationssamarbetet mellan Östersjöländerna med utnyttjande av regionala, nationella och EU-finansieringsprogram.

 

Kompetenscentrumprogrammet (OSKE), som har främjat den regionala innovationsverksamheten under 20 års tid, avslutades 2013. I publikationen Osaamiskeskusohjelman tuloksia ja käytäntäjä 2007−2013, kan du läsa om programmets historia, resultat och goda praxis (länk). 

 

 Senast uppdaterad: 18.03.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Mika Pikkarainen mika.pikkarainen(at)tem.fi

Pirjo Kutinlahti
pirjo.kutinlahti(at)tem.fi

Kirsti Vilén
kirsti.vilen(at)tem.fi