Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Kreativa branscher

Med kreativ ekonomi avses ett ekonomiskt mervärde som den kreativa kompetensen och de kreativa branscherna skapar för hela samhällsekonomin. Kreativitet och förmågan att locka kreativa människor har blivit en viktig faktor i samhällsutvecklingen, innovationsverksamheten och i konkurrensen mellan regionerna.


Kreativitet är förmåga att förena fantasi med existerande kunskap och kompetens i syfte att utveckla produkter och tjänster. En efterfrågeorienterad planering av produkter och tjänster, integrering av digitaliseringen i affärsverksamheten samt formgivningens och koncepteringens ökade roll i affärsverksamheten leder till ett växande behov av kreativ kompetens i alla branscher.  Som motor för den kreativa ekonomin fungerar kreativ kompetens och affärsverksamhet som baserar sig på handel med upphovsrätter.


Utmaningar i utvecklingen av den kreativa ekonomin finns såväl i företagens omvärld som i individernas kompetens och sysselsättningsmöjligheter. Det splittrade aktörsfältet ökar utmaningarna. För att dessa utmaningar ska kunna besvaras är det nödvändigt att utveckla det offentliga systemet för företagstjänster samt den lagstiftning som gäller företagens och individernas verksamhet.


Regeringsprogrammets spetsprojekt

I regeringsprogrammet (2011−2015) ingår mångahanda mål och åtgärder som syftar till utveckling av affärsverksamheten och företagandet inom kreativa branscher. För genomförandet av dessa ansvarar i första hand arbets- och näringsministeriet ensamt eller i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Den kreativa ekonomin främjas genom samarbete mellan aktörerna inom ANM-koncernen och som en del av deras normala verksamhet.

Företagens affärsverksamhet, kompetens och sysselsättande effekt inom kreativa branscher främjas speciellt med hjälp av spetsprogrammen i regeringsprogrammet. I dem ligger tyngdpunkten på att förbättra utbudet av och tillgången på offentliga företagstjänster. Ett annat centralt område är utveckling av verksamhetsbetingelserna för affärsverksamhet som baserar sig på immateriella rättigheter. Samtidigt försöker man skapa fungerande strukturer för samarbetet mellan de utvecklingsansvariga aktörerna inom ANM-koncernen och mellan olika ministerier.


Spetsprogram

  • Det nationella formgivningsprogrammet 2013
  • Projektet för kreativ ekonomi i arbetet: verksamhetsmodeller utvecklas för att sysselsätta personer inom kreativa branscher
  • Kulturföretagande och uppkomsten av arbetstillfällen inom de kreativa branscherna stöds med hjälp av produkt- och serviceutveckling
  • Möjligheterna att inrätta en utvecklare-aktör inom den kreativa ekonomin och ett samordningsorgan mellan ministerierna utreds
  • Kulturexport och kunnande inom marknadsföring av kreativa branscher främjas.
  • Möjligheterna att inrätta en kapitalinvesteringsfond för företag inom kreativa branscher utreds
  • I syfte att förbättra ställningen för de kreativa branschernas aktörer ska behovet av en revidering av arbets-, socialskydds- och skattelagstiftningen utredas tvärsektoriellt.

Muotoile Suomi - kansallinen muotoiluohjelma
Senast uppdaterad: 03.01.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Petra Tarjanne

petra.tarjanne(at)tem.fi