Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Samarbetsförfarandet och övriga system för personalens medbestämmande

Samarbete inom företag och företagsgrupper

Samarbetet syftar till att utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden. Samarbetet omfattar hörande av personalen och information för personalen. Innan arbetsgivaren fattar beslut om omständigheter som inverkar på personalens ställning, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare eller arbetstagarna. Syftet med förhandlingarna är att öka arbetstagarnas möjligheter att utöva inflytande. Samarbetet som sker inom företagen regleras av lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen). 


I lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (koncernsamarbetslagen)  finns bestämmelser om samarbete inom en finländsk företagsgrupp med sammanlagt minst 500 anställda och om samarbete inom företagsgrupper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka har minst 1 000 arbetstagare i medlemsstaterna och minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater.


Personalrepresentation i företagens förvaltning

I lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning ges personalen rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller företagets affärsverksamhet och personalens ställning. Rätt organiserad personalrepresentation främjar informationen mellan personalen, företagsledningen och företagets ägare. Personalens sakkunskap kan på så sätt effektivt utnyttjas i beslutsfattande som gäller företaget. Avsikten med personalrepresentationen är också att trygga företagets konkurrenskraft.

 

Europabolagets och europaandelslagets personalrepresentation

Europabolaget och europaandelslaget är nya bolagsformer genom vilka det är möjligt att bedriva affärsverksamhet inom hela Europeiska unionen i ett bolags namn. Genom lagen om personalrepresentation i europabolaget och europaandelslaget har man i Finland verkställt Europeiska unionens direktiv om komplettering av europabolagets och europaandelslagets stadgar inom personalrepresentationen. Med personalrepresentation avses ett system genom vilket personalens representanter kan påverka de beslut som fattas i bolaget.

 

Personalfond

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp (personalfondsavsättning och personalfondsavsättningens tilläggsdel) som företaget eller ämbetsverket eller kommunen har betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen. Till personalfonden hör hela personalen. Personalfondernas verksamhet regleras av personalfondslagen.


Broschyren om samarbetslagen, 2014

Övriga ANM:s publikationer:

Samarbetslagens funktion och ändringsbehoven utifrån arbetsrådets utlåtande och samarbetsombudsmannens initiativ, 2014 (sammandrag) En ny lag om samarbete inom företag - Värderingsundersökning av den nya lagens påverkan, 2010 (sammandrag)


Senast uppdaterad: 01.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillsyn av lagar osv.
Samarbetsombudsmannens byrå 

Lagberedning:

Hjelt, Jan

+358 29 50 48940


Samtalspriser