På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kohti rajatonta organisaatiota

Liitetiedosto ProGradu Koskimies
Julkaisuvuosi 2010
Sivumäärä 84
Kieli suomi
Saatavuus Verkkojulkaisu
Tiivistelmä Vuonna 2008 aloittanut työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, yhdistyi entisestä työministeriöstä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä. Uuden ministeriön tavoitteena on olla johtamis- ja toimintakulttuurilta Suomen modernein. TEM:n organisaatio rakennettiin matriisin muotoon, minkä avulla tavoitellaan horisontaalisen yhteistyön lisääntymistä ja sitä kautta synergiaetujen saavuttamista sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantumista.

Kesällä 2009 TEM:n matriisiorganisaatiosta tunnistettiin ongelmakohtia henkilöstölle tehdyn verkkokyselyn vastausten analyysin avulla. Näihin epäkohtiin on sittemmin aktiivisesti pyritty vaikuttamaan. Organisaatiorakenteen kehittymisen kannalta katsottiin kuitenkin tärkeäksi myös selvittää, mitkä asiat ovat onnistuneet organisaatiomuutoksen jälkeen ja missä tilanteissa matriisiorganisaatio toimii hyvin.

Maijastiina Koskimies on pro gradu –tutkielmassaan tutkinut TEM:n muutosvalmiutta ja mahdollisuuksia omaksua rajattoman organisaation ajatus jokapäiväiseen työhön. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää julkishallinnon organisaation muutosherkkyyttä sekä kykyä mukautua toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen. Tutkimuksessa sovellettiin tutkimusmenetelmänä arvostavaa haastattelua (Appreciative Inquiry), jonka perusajatuksena on, että organisaatio oppii parhaiten muutoksesta keskittymällä sen menestystekijöihin. Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisella haastattelulla, johon kaikkia TEM:n esimiesasemassa toimivia virkamiehiä (76 kpl) pyydettiin osallistumaan. Haastattelussa vastattiin viiteen avoimeen kysymykseen kertomalla omaan työhön ja johtamiskokemuksiin liittyviä oivalluksia ja esimerkkejä hyviksi havaituista toimintatavoista.

Verkkopohjaisen haastattelun vastauksissa TEM:n matriisiorganisaation hyvinä toimintatapoina korostuivat erityisesti lisääntynyt rajoja ylittävä yhteistyö sekä tehostunut tiedon jakaminen ja avoimuus. Vastaajien mukaan matriisin avulla hankkeisiin saadaan mukaan laajempaa osaamista ja monipuolisia mielipiteitä. Esimiestyön tärkeyttä korostettiin näiden käytänteiden kehittämisessä. Tietoisuus ja ymmärrys TEM:n matriisiorganisaation toiminnasta on siis selvästi kasvanut ja kehittynyt. Haasteena on vielä hyvien toimintatapojen käytäntöön soveltaminen ja toimintaan kannustaminen. Organisaation rajattomuuden kehittäminen TEM:ssä tarkoittaa siis ensisijaisesti horisontaalisten yhteistyösuhteiden lisäämistä, tiedon tehokkaampaa jakamista sekä uudenlaisien toimintatapoja tukevien kannusteiden kehittämistä tehokkaan esimiestyön avulla. Vastuu matriisiorganisaation onnistumisesta kuuluu jokaiselle TEM:läiselle.

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 11.1.2013
Tulosta sivu