På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden osaamisprofiilit – nykytilan kartoitus

Liitetiedosto Alueiden osaamisprofiilit – nykytilan kartoitus
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 13/2012
Julkaisuvuosi 2012
Osasto Elinkeino- ja innovaatio-osasto
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1787-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-633-9
ISBN (sähköinen) 978-952-227-634-6
Sivumäärä 179
Kieli suomi
Hinta 28 euroa
Saatavuus Painettu sekä verkkoesite
Tiivistelmä Vertailukelpoisen kuvan saaminen kaikista Suomen alueellisista innovaatiokeskittymistä ja niiden osaamisprofiileista on toistaiseksi ollut rajallista. Osaamisrakenteita kuvaavan määrällisen tiedon lisäksi on myös ollut tarvetta tunnistaa innovaatiotoiminnan monimuotoisuus ja dynamiikka eri osaamisalueilla nykyistä paremmin. Tietoa on ollut saatavissa lähinnä tutkimus- ja koulutuspanostuksista, mutta kuva yrityksissä ja tutkimusyksiköissä olevasta eri alojen osaamisesta on ollut puutteellista ja yhteismitatonta.
Ramboll Management Consulting on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvitystyön, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa Suomen alueellisten innovaatiokeskittymien nykyiset vahvuudet. Samalla on kehitetty menetelmää, jonka avulla saadaan aikaisempaa yhteismitallisempi kuva alueiden osaamisprofiileista. Selvityksessä on pyritty hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevia aineistoja. Olemassa olevien mittareiden vähäisyyden takia osaamisprofiilien analyysissä on pyritty tunnistamaan uusia innovaatiotoiminnan eri osa-alueiden mittareita. Perinteisten tilastollisten indikaattoreiden lisäksi alueiden osaamisprofiileihin on kytketty mukaan paikallisia erityispiirteitä esille tuovia määrällisiä ja laadullisia mittareita käyttäen hyväksi muun muassa Tekesin, osaamiskeskusten sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamaa tietoa. Uusia mittareita on pyritty nostamaan esiin erityisesti liittyen verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen sekä inhimilliseen pääomaan. Yhteismitallisuuden saavuttamiseksi osaamisprofiilien pääpaino on ollut sellaisessa indikaattoritiedossa, joka on saatavilla maakuntatasolla. Suurin osa alueiden tutkimuksesta, koulutuksesta ja innovaatiotoiminnasta keskittyy maakuntien suurimmille kaupunkiseuduille.
Kartoituksen tuloksena on syntynyt uutta tietoa alueiden keskeisistä osaamisista sekä elinkeinoelämän että julkisten koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden osalta. Selvityksessä on vertailtu alueita keskenään ja lisäksi siinä on esitetty yksityiskohtaisemmat määrälliset ja laadulliset tarkastelut alueiden nykyisistä osaamiskärjistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto/Mika Pikkarainen, puh. 040 5813478

Möjligheterna att få en jämförbar bild av alla Finlands regionala innovationskoncentrationer och deras kompetensprofiler har tills vidare varit begränsade. Utöver kvantitativ information som beskriver kompetensstrukturerna har det också funnits behov av att bättre än tidigare identifiera mångfalden och dynamiken på olika kompetensområden inom innovationsverksamheten. Information har varit tillgänglig närmast om forsknings- och utbildningssatsningar, men bilden av kompetensen inom olika sektorer i företag och forskningsenheter har varit bristfällig och inte kunnat mätas med samma mått.
Ramboll Management Consulting har på uppdrag av arbets- och näringsministeriet gjort en utredning i syfte att kartlägga de nuvarande styrkorna hos de regionala innovationskoncentrationerna i Finland. Samtidigt har utvecklats en metod som ger en mer kommensurabel bild av regionernas kompetensprofiler än tidigare. I utredningen har man så effektivt som möjligt försökt utnyttja befintliga material. På grund av de fåtaliga befintliga mätarna har man i analysen av kompetensprofilerna försökt identifiera nya mätare på olika delområden inom innovationsverksamheten. Utöver de traditionella statistiska indikatorerna har till regionernas kompetensprofiler kopplats kvantitativa och kvalitativa mätare som tar fram lokala särdrag, med utnyttjande av information som produceras av bl.a. Tekes, kompetenscentrumen samt undervisnings- och kulturministeriet. Man har försökt lyfta fram nya mätare speciellt i anslutning till nätverkande, internationalisering och humankapital. För att kommensurabilitet ska uppnås har huvudvikten i kompetensprofilerna lagts på sådana indikatoruppgifter som står att få på landskapsnivå. Största delen av forskningen, utbildningen och innovationsverksamheten i regionerna är koncentrerad till landskapens största stadsregioner.
Som ett resultat av kartläggningen har det uppstått ny kunskap om regionernas centrala kompetenser för såväl näringslivets som de offentliga utbildnings- och forskningsorganisationernas del. I utredningen har regionerna jämförts med varandra och dessutom innehåller den mer detaljerade kvantitativa och kvalitativa studier av regionernas nuvarande kompetensspetsar.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Närings- och innovationsavdelningen/Mika Pikkarainen,
tfn 040 5813478

Thus far it has been difficult to compare Finland’s regional innovation clusters and their competence profiles. Besides quantitative data describing the competence structures, more detailed information is required on the diversity and dynamics of innovation in different competence areas. Information currently available primarily consists of research and education inputs, while information on the skills and competencies of regional businesses and research institutes has been inadequate and incommensurate.
Commissioned by the Ministry of Employment and the Economy, Ramboll Management Consulting has prepared a report assessing the current strengths of regional innovation clusters in Finland. At the same time, efforts were made to develop a method of producing a more comparable picture of the skills and competence profiles of different regions. Existing materials were used as efficiently as possible in the preparation of the report. Due to the small number of indicators available, the analysis of competence profiles was geared towards identifying new indicators for different fields of innovation. Besides traditional statistical indicators, quantitative and qualitative indicators were linked to regional competence profiles that highlight special regional features. For this purpose, information produced by Tekes, Centres of Expertise and the Ministry of Education and Culture was used. A special emphasis was placed on new indicators, particularly those associated with networking, internationalisation and human capital. To make the different competence profiles more easily comparable, a focus was placed on information available at provincial level. Most regional research, training and innovation activities take place in the largest urban areas of the provinces.
The assessment generated new information on key competences within regions both in the business sector and in public education and research organisations. The report provides a comparison of the different regions, and offers a more detailed qualitative and quantitative assessment of their existing key competences.

Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Enterprise and innovation department/
Mika Pikkarainen, tel. +358 40 5813478

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu