På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Alkukartoituksen avuksi – Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä

Liitetiedosto Alkukartoituksen avuksi – Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 11/2012
Julkaisuvuosi 2012
Osasto Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
ISSN (sähköinen) 1787-3562
ISBN (sähköinen) 978-952-227-617-9
Sivumäärä 73
Kieli suomi
Saatavuus Verkkojulkaisu
Tiivistelmä Tämän julkaisun tavoitteena on tuoda esille maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvän lakisääteisen alkukartoitusmenettelyn erilaisia menetelmiä. Näitä menetelmiä ja alkukartoitustapoja on kehitetty sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston, 1.1.2012 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman ESR-rahoitteisen ALPO-tukirakenteen piirissä toimivissa projekteissa. Kirja on suunnattu kaikille kotouttamistoimintaan osallistuville tahoille, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kunnan viranomaisille. Myös kotoutumis- ja kielikoulutusta järjestäville oppilaitoksille siitä on hyötyä.
ESR-ALPO-tukirakenteen hankkeet ovat vuodesta 2008 olleet kehittämässä alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan sekä alkukartoituksen hyviä käytänteitä. Tässä julkaisussa alkukartoitusmetodejaan esittelevät Palapeli2-projekti, Palo/Testori, Erkki, Kotoraide/Testipiste sekä Koulutusportti. Näillä hankkeilla on erilaisia kohderyhmiä ja niiden paikalliset toimintaympäristöt sekä viranomaisverkostot poikkeavat toisistaan. Nämä olosuhteet on aina otettava huomioon suunniteltaessa alkukartoitusta omalla paikkakunnalla. Tässä julkaisussa hyviä käytäntöjä esitellään esimerkkeinä ja muunneltaviksi. Julkaisun loppuun on kerätty hankkeissa kehiteltyjä hyviä käytäntöjä, vinkkejä ja suosituksia. Julkaisun liitteissä puolestaan on haastattelurunkoja, lomakkeita ja palautekeskustelumalleja sekä muita hyväksi osoittautuneita työkaluja.
Hyvin tehdyt ja suunnitellut alkukartoitukset vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti maahanmuuttaja-asiakas pääsee juuri hänelle sopivaan koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen. Hyvin järjestetyssä alkukartoituksessa toteutuvat seuraavat kriteerit:
1) Omakielisyyden merkitys on suuri
2) Arviointi edellyttää erityistä asiantuntemusta
3) Alkukartoitus ei saa jäädä irralliseksi toimenpiteeksi
4) Alkukartoituksen järjestäminen tulee suunnitella asiakaslähtöisesti.
5) Paikallisesti tai alueellisesti tulee sopia parhaiten soveltuvista alkukartoitusmalleista ja -käytännöistä
6) Alkukartoituksesta viestiminen tulee suunnitella huolella, jotta maahanmuuttaja ymmärtää alkukartoituksen sisällön oikein ja sen, että kartoituksen laadinnasta on hänelle oikeasti hyötyä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/Juha-Pekka Suomi, puh. 010 604 7122

Denna publikation syftar till att lyfta fram olika metoder för det lagstadgade förfarandet med inledande kartläggning i samband med integration av invandrare. Dessa metoder och sätt att göra den inledande kartläggningen har utvecklas i projekt inom den ESF-finansierade stödstrukturen ALPO, som administrerats av migrationsavdelningen vid inrikesministeriet och sedan 1.1.2012 av arbets- och näringsministeriet. Boken riktar sig till alla aktörer som deltar i integrationsverksamheten, arbets- och näringsförvaltningen samt kommunala myndigheter. Även läroanstalter som ordnar integrations- och språkutbildning kan dra nytta av den.
Projekten inom ESF-stödstrukturen ALPO har sedan 2008 varit med om att utveckla god praxis för vägledningen och rådgivningen i det tidiga skedet samt för den inledande kartläggningen. I denna publikation presenteras metoder för den inledande kartläggningen av Palapeli2-projektet, Palo/Testori, Erkki, Kotoraide/Testipiste samt Koulutusportti. Dessa projekt har olika målgrupper och deras lokala omvärld samt myndighetsnätverk avviker från varandra. Dessa omständigheter måste alltid beaktas när man planerar inledande kartläggning på den egna orten. I denna publikation presenteras god praxis som exempel och för att anpassas. I slutet av publikationen finns god praxis, tips och rekommendationer som utvecklats i projekten. I bilagorna till publikationen finns intervjustommar, blanketter och modeller för återkopplingssamtal samt andra verktyg som visat sig vara bra.
Välgjorda och välplanerade inledande kartläggningar har betydelse för hur fort invandrarkunden kommer in på en utbildning som passar för just honom eller henne eller på någon annan åtgärd. En välorganiserad inledande kartläggning uppfyller följande kriterier:
1) Det egna språket har stor betydelse
2) Det krävs särskild expertis för utvärderingen
3) Den inledande kartläggningen får inte bli en lösryckt åtgärd
4) Den inledande kartläggningen måste planeras på ett kundorienterat sätt
5) Man bör lokalt eller regionalt avtala om bäst lämpade modeller och praxis för inledande kartläggning
6) Man bör omsorgsfullt planera informationen om den inledande kartläggningen, för att invandraren förstår dess innehåll rätt samt det att kartläggningen på riktigt är till nytta för honom eller henne.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/ Juha-Pekka Suomi, tfn 010 604 7122

The aim of this publication is to present various methods for the statutory initial assessment procedure related to the integration of immigrants. These methods and practices of initial assessment were developed in projects within the ESF-funded ALPO support structure, administered initially by the Ministry of the Interior’s Migration Department and now by the Ministry of Employment and the Economy. The book is targeted at all parties participating in integration measures, authorities of the employment and economic development administration, and municipalities. Educational institutions providing integration and language training benefit from it as well.
Since 2008, projects within the ESF-ALPO support structure have contributed to the development of best practices in initial guidance and advisory services, and initial assessment. The Palapeli2-project, Palo/Testori, Erkki, Kotoraide/Testipiste and Koulutusportti present their initial assessment methods in this publication. The target groups of these projects are different and their local operating environments and networks of authorities differ from one another. These circumstances must always be taken into account when planning local initial assessment in one’s local area. This publication presents best practices as exam-ples, and for modification. Best practices, tips and recommendations devised by the projects are listed at the end of the publication, while the appendices contain interview outlines, forms and feedback discussion models alongside other tried-and-tested tools.
Well conducted and planned initial assessments influence the pace at which an immigrant customer can access training that specifically suits him/her, or can participate in another measure. Well organised initial assessment meets the following criteria:
1) Own language plays key role
2) Assessment requires special expertise
3) Initial assessment must not remain a separate measure
4) Arrangements for initial assessment must be planned with a customer focus
5) The best suitable initial assessment models and practices must be agreed on locally or regionally
6) Communication regarding the initial assessment must be planned carefully to ensure that the immigrant understands the contents of the assessment correctly, and that completing the assessment will benefit him/her genuinely.

Contacts within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and entrepreneurship department/Juha-Pekka Suomi, tel. +358 10 604 7122

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu