På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Liitetiedosto Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 2/2012
Julkaisuvuosi 2012
Osasto Energiaosasto
ISSN (painettu) 1797-3554
ISSN (sähköinen) 1787-3562
ISBN (painettu) 978-952-227-623-0
ISBN (sähköinen) 978-952-227-624-7
Sivumäärä 273
Kieli suomi
Hinta 38 euroa
Saatavuus Painettu sekä verkkoesite
Tiivistelmä Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2010 työryhmän kartoittamaan ydinenergia-alan pitkän aikavälin osaamistarpeita. Selvitystyö toteutettiin ydinenergia-alaa laajasti edustaneella asiantuntijajoukolla. Keskeinen johtopäätös oli korkeatasoisen ja kattavan kansallisen osaamisen tarve niin alan yhtiöissä, tutkimuslaitoksissa kuin viranomaistenkin osalta. Asiantuntijoiden koulutus ja alan tutkimustoiminta edellyttävät pitkäjänteistä panostusta ja yhteistyötä sekä kotimaisten toimijoiden kesken että kansainvälisesti.
Ydinenergia-alan asiantuntemuksen tarve Suomessa on kasvava. Käytössä olevat ydinvoimalaitosyksiköt sekä rakenteilla oleva Olkiluoto 3 -yksikkö tarvitsevat jatkuvasti osaavaa työvoimaa. Posivalla tulee olla valmius käytetyn polttoaineen loppusijoituksen aloittamiseen vuonna 2020. Erityisesti asiantuntijoiden tarvetta lisäävät uudet ydinvoimahankkeet, TVO:n Olkiluoto 4 ja Fennovoiman ydinvoimalaitos, jotka saivat valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen vuonna 2010.
Vahvistaessaan periaatepäätökset 1.7.2010 eduskunta edellytti lausumassaan, että hallitus luo osaltaan edellytyksiä suomalaisen työvoiman, osaamisen ja yrityskentän mahdollisimman laajalle hyödyntämiselle ydinvoimahankkeissa. Asettamiskirjeessä 27.10.2010 Osaamistyöryhmälle annettiin seuraavat tehtävät: 1) selvittää ydinvoima-alan toimijoiden nykyiset henkilöresurssit, 2) kartoittaa laajasti suomalaisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen tarve, 3) selvittää suomalaisen osallistumisen mahdollisuudet tulevissa suurissa ydinlaitoshankkeissa, 4) kartoittaa ydinvoima-alan toimijoiden käytössä oleva tutkimusinfrastruktuuri, 5) kartoittaa Suomen osallistuminen kansainväliseen tutkimustyöhön ja 6) käydä läpi VTT:n tutkimusreaktorin tilanne.
Työ toteutettiin kuudessa jaostossa, jotka myös vastasivat raportin tekstistä. Tausta-aineiston saamiseksi toteutettiin kysely, joka lähetettiin noin 300 alan organisaatioon. Kyselyn tulokset on esitelty laajasti tässä raportissa, joka julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Työryhmässä olivat edustettuina TEM, YM, STM, OKM, STUK, VTT, Aalto-yliopisto, Jyväskylän, Oulun ja Helsingin yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Voimayhtiöistä edustettuina olivat Fennovoima, Fortum ja TVO sekä Posiva. Eri jaostojen työhön osallistuivat lisäksi useat muut organisaatiot ja raportin kirjoittamisprosessiin on osallistunut yli 150 henkeä. Raportissa on esitetty kattava joukko suosituksia ydinenergia-alan osaamisen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Energiaosasto/Jorma Aurela, puh. 010 6064832

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i oktober 2010 en arbetsgrupp för att kartlägga behovet av kunnande på kärnenergiom-rådet på lång sikt. Utredningsarbetet utfördes av en omfattande grupp experter som representerade olika parter inom kärnenergibranschen. En viktig slutsats av utredningen var att det finns behov av täckande kunskap av hög kvalitet på nationell nivå vid såväl bolagen, forskningsanstalterna som myndigheterna. Utbildningen av experter och forskningen inom sektorn förutsätter långsiktiga satsningar och långtgående samarbete både mellan finländska aktörer och internationellt.
Behovet av expertis på kärnenergiområdet ökar i Finland. De kärnkraftverksenheter som är i drift samt enheten Olkiluoto 3 som håller på att byggas har ett ständigt behov av yrkeskunnig arbetskraft. Posiva ska ha beredskap för att inleda slutförvaringen av använt bränsle år 2020. Behovet av experter accentueras särskilt av de nya kärnkraftverksprojekt som är aktuella: TVO:s Olkiluoto 4 och Fennovoimas kärnkraftverk, som båda fick ett positivt principbeslut av statsrådet år 2010.
När riksdagen fastställde principbesluten den 1 juli 2010 förutsatte riksdagen att regeringen skapar förutsättningar för att fin-ländsk arbetskraft, finländsk kompetens och finländska företag ska kunna utnyttjas i stor utsträckning i kärnkraftsprojekten. I tillsättningsbrevet av den 27 oktober 20101 fick kompetensarbetsgruppen i uppdrag att 1) kartlägga befintliga personalresurser hos aktörerna inom kärnenergibranschen, 2) kartlägga på ett omfattande sätt behovet av fortbilning och kompletterande utbildning i Finland, 3) utreda möjligheterna för finländskt deltagande i omfattande framtida kärnanläggningsprojekt, 4) kartlägga den forskningsinfrastruktur som står till förfogande för aktörerna inom kärnenergibranschen, 5) kartlägga Finlands möjligheter att delta i det internationella forskningsarbetet och 6) gå igenom situationen för VTT:s forskningsreaktor.
Arbetet utfördes i sex sektioner, som också svarade för rapportens innehåll. I syfte att samla bakgrundsmaterial för utredningen genomfördes en enkätundersökning som skickades till cirka 300 organisationer inom branschen. Resultaten av enkätundersökningen presenteras i detalj i denna rapport som publiceras på både finska och engelska. I arbetsgruppen ingick företrädare för arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet samt Villmanstrands tekniska universitet. Av kraftbolagen hade Fennovoima, Fortum och TVO samt Posiva företrädare i arbetsgruppen. Dessutom deltog flera andra organisationer i arbetet i sektionerna och drygt 150 personer deltog i sammanställningen av rapporten. I rapporten framläggs en hel rad rekommendationer för utveckling av kompetensen på kärnenergiområdet på lång sikt.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Energiavdelningen/Jorma Aurela, puh. 010 6064832

In October 2010, the Ministry of Employment and the Economy set up a committee to examine the long-term competence needs of the nuclear energy sector. The study was implemented by a group of experts ensuring extensive representation of the nuclear energy sector. One of the key conclusions was that comprehensive high-standard national competence is needed by nuclear sector companies, research institutes as well as authorities. Training of experts and sector-specific research activities call for long-term investments and cooperation both between domestic operators and in international scale.
The need for expertise in nuclear energy sector is growing in Finland. The nuclear power plant units presently in operation as well as the Olkiluoto 3 unit under construction require competent labour force on a continuous basis. Posiva must have readiness for commencing final disposal of spent fuel by 2020. Especially the new nuclear power projects – TVO’s Olkiluoto 4 and Fennovoima’s nuclear power plant, which were given favourable decisions-in-principle by the Government in 2010 – will increase the need for experts.
When ratifying these decisions-in-principle on 1 July 2010 the parliament required in its statement that the Government create for its part preconditions for as extensive use of domestic labour, competence and business sector as possible in these nuclear power projects. The appointment letter of 27 October 2010 assigns the following duties to the Committee for Nuclear Energy Competence: 1) to survey the present personnel resources of nuclear operators; 2) to conduct an extensive review of the need of Finnish basic, further and supplementary education and training; 3) to investigate the opportunities for Finnish participation in the forthcoming major nuclear power plant projects; 4) to survey the research infrastructure available for nuclear operators; 5) to explore Finnish participation in international research activities; and 6) to review the situation of research reactor of VTT Technical Research Centre of Finland.
The work was carried out in six divisions which were also in charge of writing the texts for the report. In order to acquire background material, a query, sent to some 300 organisations within the sector, was implemented. The results of the query are presented extensively in this report, which will be published both in Finnish and English. The committee included representatives from the Ministry of Employment and the Economy, the Ministry of the Environment, the Ministry of Social Affairs and Health, the Ministry of Education and Culture, the Radiation and Nuclear Safety Authority Finland (STUK), VTT Technical Research Centre of Finland, Aalto University, and universities of Jyväskylä, Oulu and Helsinki, as well as Lappeenranta University of Technology. The power companies involved were Fennovoima, Fortum, TVO and Posiva. In addition, several other organisations participated in the work of various divisions, and the number of people involved in the writing process of the report was about 150. The report presents a large number of recommendations for long-term development of expertise in the nuclear energy sector in Finland.

Contact person in the Ministry of Employment and the Economy: Energy Department/Jorma Aurela, tel. +358 10 6064832

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu