På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii turvaamaan yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisuutta työelämässä.


Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Työelämässä noudatettavia yhdenvertaisuutta koskevia säännöksiä on myös työ- ja virkasuhdelainsäädännössä. Lisäksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (ns. tasa-arvolaki). Rikoslain tunnusmerkistön täyttävä työsyrjintä työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valittaessa ja palvelussuhteen aikana on rangaistavaa.


Yhdenvertaisuuslaki

Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan kaikkeen julkiseen ja yksityiseen toimintaan, lukuun ottamatta uskonnonharjoitusta sekä  perhe- ja yksityiselämän piiriin kuuluvaa toimintaa.


Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Suoja syrjintää vastaan on yhtäläinen syrjintäperusteesta riippumatta. Syrjintänä kiellettyä on sekä välitön että välillinen syrjintä. Myös häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä on kielletty. Lisäksi kiellettyä on epäedullisen kohtelun tai seurausten kohdistaminen henkilöön, joka ryhtyy tai osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi (ns. vastatoimien kielto).


Yhdenvertaisuuslaissa edellytetään, että työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Mikäli työnantaja ei suostu tekemään kohtuullisia mukautuksia, hänen on pyynnöstä viipymättä annettava vammaiselle kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista.


Yhdenvertaisuuslaissa velvoitetaan työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta työpaikalla. Säännöllisesti vähintään 30 henkilöä työllistävien työnantajien on lain mukaan laadittava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on lisäksi käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajien kanssa. Työsuojeluvaltuutetulla sekä yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun osallistuneella luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla tai muulla henkilöstön edustajalla on pyynnöstä oikeus saada tietää toimenpiteistä, joihin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.


Kielletyn syrjinnän seuraamus on hyvitys. Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneen on vaadittava hyvitystä nostamalla kanne käräjäoikeudessa kahden vuoden kuluessa syrjivästä tai vastatoimien kiellon vastaisesta menettelystä. Työhönottotilanteissa vaatimus on kuitenkin esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun syrjäytetty työnhakija on saanut tiedon valintapäätöksestä. Suoritettavan hyvityksen tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa teon vakavuuteen. Teon vakavuutta arvioidessaan tuomioistuin ottaa huomioon rikkomuksen laadun, laajuuden ja keston. Hyvityksen määrään vaikuttaa myös mahdollinen samasta teosta muun lain nojalla henkilöön kohdistuvan loukkauksen vuoksi tuomittu tai maksettavaksi määrätty korvaus.

 

Työsopimuslaki

Työsopimuslaissa edellytetään, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. Tasapuolinen kohtelu on huomioitava myönnettäessä työntekijöille työsuhteeseen perustuvia etuja sekä asetettaessa heille velvollisuuksia. Samanlaisen kohtelun vaatimuksesta saa poiketa ainoastaan, jos siihen on työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltu syy. Syrjinnän kieltoa sovelletaan työntekijöitä palkattaessa, työsuhteen kestäessä ja työsuhdetta päätettäessä.

 

Työsopimuslaissa kielletään lisäksi epäedullisempien työehtojen soveltaminen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

 

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolaissa velvoitetaan työnantajia edistämään tasa-arvoa työelämässä ja ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaissa mm. edellytetään, että työnantajan on laadittava palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jos palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

 

Syrjintäsäännösten valvonta

Yhdenvertaisuuslain noudattamista työ- ja palvelussuhteissa valvovat työsuojeluviranomaiset, mutta myös yhdenvertaisuusvaltuutetulle kuuluu joitakin yleisempiä edistämis-, seuranta- ja sovittelutehtäviä. Viime kädessä syrjintää koskevat yksittäiset riita- ja rikosasiat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa.


Paikallistasolla työsuojelun valvonnasta vastaavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueella toimivat työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on antaa neuvoja, ohjeita ja lausuntoja työsuojelusta annettujen säännösten ja määräysten soveltamisesta. Jos on todennäköisiä perusteita epäillä olevan kyse rikoslain mukaisesta työsyrjinnästä, työsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos yleinen etu ei rikkomuksen vähäisyys ja työpaikan työsuojeluolot huomioon ottaen vaadi ilmoituksen tekemistä.


Työsuojeluviranomainen voi antaa työnantajalle kehotuksen, mikäli työnantaja toimii vastoin yhdenvertaisuuslaissa olevaa syrjinnän kieltoa, vastatoimien kieltoa tai syrjivän työpaikkailmoittelun kieltoa taikka jos työnantaja on laiminlyönyt yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen. Työsuojeluviranomainen voi päätöksellään velvoittaa työnantajan korjaamaan säännösten vastaisen olotilan, jos työnantaja ei määräajassa noudata sille annettua kehotusta. Päätöksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.


Työsuojeluviranomaisen on tiedotettava syrjintävalituksen tehneelle yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävästä avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita. Työsuojeluviranomainen voi myös tarvittaessa pyytää yhdenvertaisuusvaltuutetulta tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta lausunnon yhdenvertaisuuslain tulkinnasta ja soveltamisesta.


Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi antaa kielto- ja velvoitepäätöksiä ja asettaa niiden tehosteeksi uhkasakon. Lautakunta voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon.Aiheeseen liittyviä TEM:n julkaisuja:

Työsyrjinnän seuranta Suomessa, 2014Syrjintä työhönottotilanteissa – tutkimuskatsaus, 2010Yhdenvertaisuuslain toimivuus. Tutkimusraportti viranomaisten käsityksistä sekä oikeus-, laillisuus- ja lainvalvontakäytännöstä, 2008


Sivua viimeksi päivitetty: 8.3.2016
Tulosta sivu