På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Perhevapaat

perhe280x145Perhevapaita voivat käyttää lapsen kanssa samassa taloudessa asuvat vanhemmat. Biologisen ja adoptiolapsen lisäksi työntekijä voi jäädä hoitamaan muuta hänen kanssaan samassa taloudessa asuvaa lasta.

Perhevapaalle jäävällä on vapaan päätyttyä oikeus palata aikaisempaan työhönsä. Jos tällaista työtä ei enää ole tarjolla, hänelle on tarjottava muuta aikaisempaa vastaavaa työtä. Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita tai on perhevapaalla.
 

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada vapaaksi aika, jolta hän voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää.


Isyysvapaan pituus on enintään 54 arkipäivää, joista enintään 18 on pidettävissä samanaikaisesti äidin kanssa ja loput äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Vaihtoehtoisesti isä voi pitää koko 54 arkipäivän isyysvapaan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Molemmissa tapauksissa vapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää.

 

Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaan kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävällä lapsen vanhemman puolisolla on oikeus vanhempainvapaaseen, jos lapsi on syntynyt tai toinen puoliso on adoptoinut alle 7-vuotiaan lapsen suhteen rekisteröinnin jälkeen.


Molemmat vanhemmat voivat pitää kokoaikaista vanhempainvapaata enintään kaksi vapaajaksoa. Jakson vähimmäispituus on 12 arkipäivää. Vanhempainvapaa voidaan pitää osa-aikaisesti siten, että kumpikin vanhemmista tekee työnantajansa kanssa sopimuksen työajan lyhentämisestä ja palkan vastaavasta alentumisesta vähintään kahdeksi kuukaudeksi.


Osittaisella vanhempainvapaalla vanhemmat voivat hoitaa lasta joko vuoropäivin tai -viikoin tai siten, että toinen hoitaa lasta aamu- ja toinen iltapäivät.


Hoitovapaa

Vanhempainvapaan jälkeen vanhemmilla on oikeus jäädä työsuhteen katkeamatta hoitovapaalle. Työntekijällä on oikeus kahteen kokoaikaiseen hoitovapaajaksoon hoitaakseen alle 3-vuotiasta lasta. Ottolapsen vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu vähintään kaksi vuotta adoptoinnista lähtien, mutta ei enää sen jälkeen kun lapsi aloittaa koulun. Hoitovapaajakson vähimmäiskesto on kuukausi.


Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kuitenkin myös kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä hoitovapaajaksosta. Hoitovapaalla voi olla kerrallaan vain toinen lapsen vanhemmista tai huoltajista. Toinen vanhemmista voi kuitenkin pitää yhden hoitovapaajakson samanaikaisesti toisen vanhemman äitiys- tai vanhempainvapaan kanssa.


Osittaista hoitovapaata voi saada koulun toisen lukuvuoden (heinäkuun) loppuun, tai mikäli lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, kolmannen lukuvuoden loppuun. Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman osalta oikeus jatkuu kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.


Työntekijällä on oikeus hoitaa kerrallaan enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiasta, äkillisesti sairastunutta samassa taloudessa asuvaa lasta (tilapäinen hoitovapaa). Lapsen ns. etävanhemmalla on vastaava oikeus.


Lisäksi työntekijällä on oikeus olla lyhytaikaisesti poissa työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi (poissaolo pakottavasta perhesyystä).

 

Jos työntekijän perheenjäsen tai muu läheinen on erityisen hoidon tarpeessa, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt siten, että työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi. Poissaolon pituudelle ei ole säädetty enimmäis- tai vähimmäisaikaa.

 

Työhön paluusta kesken edellä mainitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta.Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.


Perhevapaat, taulukko ja kuvio, 2014 (pdf) (134 KB)

Työsopimuslaki, esite, 2015

Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo, tutkimus, 2009Sivua viimeksi päivitetty: 22.3.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta:
Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)
Lainvalmistelu:

Teräväinen, Sami


Omaistaan hoitavan hoitovapaa:

Siitonen, Susanna