På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lähetetyt työntekijät

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantaja lähettää työhön Suomeen rajoitetuksi ajaksi tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja.


Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia, kun

1) muuhun valtioon sijoittunut yritys, Suomessa toimivan yrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella, lähettää palveluksessaan olevan työntekijän tekemään työtä Suomessa, työn johdon ja valvonnan pysyessä työntekijän työnantajalla,

2)  työntekijä lähetetään työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai yritykseen,

3) työvoiman vuokrausta tai välitystä harjoittava ulkomainen yritys lähettää työntekijän työhön Suomessa toimivan yrityksen käyttöön.

Lakia sovelletaan riippumatta siitä, onko työnantaja EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta. Lakia ei kuitenkaan sovelleta kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten aluksilla työskentelevään henkilökuntaan.

Suomeen lähetetyn työntekijän työsopimukseen on sovellettava tiettyjä Suomen lain säännöksiä ja määräyksiä siltä osin kuin ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin työntekijään muutoin sovellettavat säännökset. Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan sellaisenaan seuraavia lakeja ja säännöksiä:

•  työturvallisuuslaki 
•  työterveyshuoltolaki
•  laki nuorista työntekijöistä
•  työsopimuslain (TSL) säännöksistä
              - työnteko äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana (TSL 4:2)
              - palkanmaksuvelvollisuus (TSL 4:8)
              - työhönpaluu (TSL 4:9)

Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan osittain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännöksiä. Lisäksi lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä.

 

Lähetetyn työntekijän vähimmäispalkka

Lähetetylle työntekijälle on maksettava vähintään tehtävään työhön sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön, ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä toimiva työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta. Lautakunta tutkii viran puolesta kaikkien valtakunnallisten työehtosopimusten yleissitovuuden. Lautakunta huolehtii yleissitovien työehtosopimusten julkaisemisesta kokonaisuudessaan internetissä yleissitovien työehtosopimusten luettelossa.

Lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia valvovat työsuojeluviranomaiset. Tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu (STM) ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Työsuojeluviranomaiset neuvovat työnantajia ja työntekijöitä työsuhdelainsäädäntöä ja yleissitovia työehtosopimuksia koskevissa kysymyksissä. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin 96/71/EY edellyttämä yhteysviranomainen Suomessa on Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, sähköposti: postedworkersfin@avi.fi.


Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta saa tietoa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Eläketurvakeskus (ETK)  antaa lähetetyn työntekijän E101-todistuksia ja tekee ratkaisun sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä. Verohallinnosta saa tietoa lähetetyn työntekijän verotuksesta.

 

Vuokratyöopas, 2013

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa, suomi-englanti (RT ym)


Sivua viimeksi päivitetty: 18.4.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lain soveltaminen ja valvonta:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Lainvalmistelu:
Hjelt, Jan
Kantanen, Päivi