Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020

Strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 är Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (Esf) genomförandestrategi i Fastlandsfinland. Programmet genomförs i hela Finland med undantag för Åland.

I programdokumentet fastställs målen för strukturfondsverksamheten och utvecklingsobjekten under programperioden. Den stödberättigade verksamhet som beskrivs i programmet utgör grunden för stödberättigandet i fråga om de projekt som får finansiering.

Strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterade områden, som stöder särkilt små och medelstora företags konkurrenskraft samt sysselsättningen. Det övergripande temat är främjande av ett koldioxidsnålt samhälle. Strukturfondsprogrammet bidrar till uppnåendet av målen för Europa 2020-strategin.

 

De prioriterade områdena är


1.  Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)

2.  Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)

3.  Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (Esf)

4.  Utbildning, kompetens och livslångt lärande (Esf)

5.  Social delaktighet och kampen mot fattigdom (Esf)


Genom programmets åtgärder eftersträvas

▪ ny affärsverksamhet,

▪ företags tillväxt och internationalisering,

▪ breddning av innovations- och kompetensbasen,

▪ ökat utnyttjande av förnybar energi, bättre energi- och materialeffektivitet, ▪sysselsättning av unga och personer i svag arbetsmarknadsställning,

▪ ökning av produktiviteten och välbefinnandet i arbetet,

▪ bättre utbildning och utbildningstjänster

▪ förebyggande av utslagning.

Programmets ambitiösa mål sträcker sig till år 2023


Genom strukturfondsprogrammet eftersträvas bl.a. uppkomsten av 12 700 nya jobb och 1 200 nya företag fram till år 2023. Ny företagsverksamhet eftersträvas i form av 850 företag, och ökning av omsättningen och personalen vid 2 350 företag. Målet är att 5 180 företag ska delta i projekt som leds av forsknings- och utvecklingsinstitut.

250 företag förväntas att på marknaden lansera en ny kåldioxidsnål produkt eller nytt koldioxidsnålt material eller en produkt eller ett material som vidareutvecklats i betydande grad jämfört med den föregående versionen. Dessutom eftersträvas 200 nya lösningar som främjar utvecklingen av koldioxidsnåla samhällen.

Målet är att 306 000 personer, av vilka en tredjedel är arbetslösa, förblir engagerade i olika projekt som främjar sysselsättningen och sysselsättningsfärdigheterna.

En övervakningskommitté har tillsatts för programmet. Denna svarar för att programmet genomförs effektivt och håller hög kvalitet. Inom landskapen svarar landskapets samarbetsgrupp för genomförandet av programmet och för övervakningen av genomförandet av programmet samt för samordningen av dessa med andra utvecklingsåtgärder.

Av Eruf:s finansiering ska 25 procent kanaliseras till stödjande av den koldioxidsnåla ekonomin. Detta inbegriper bl.a. åtgärder för ökad användning av förnybar energi samt utveckling av nya energi- och materialeffektiva lösningar.


Sammanlagt ca 2,6 miljarder euro till främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning


Strukturfondsprogrammets EU-finansiering för perioden 2014–2020 är nästan 1,3 miljarder euro. Tillsammans med den nationella medfinansieringen (50 procent) står cirka 2,6 miljarder euro i offentlig finansiering till förfogande.

 

Under programperioden 2014−2020 samlas EU:s stöd under partnerskapsavtalet


Partnerskapsavtalet utgör en gemensam strategisk ram för de struktur- och investeringsfonder (= regionala utvecklingsfonden, socialfonden, landsbygdsfonden samt havs- och fiskerifonden) som används i Fastlandsfinland och på Åland. Det anger hur fonderna används för att främja målen för EU:s strategi för smart, hållbar tillväxt för alla och hur man med hjälp av dem kan möta centrala regionala utmaningar. I partnerskapsavtalet beskrivs dessutom de förberedande arrangemangen för ett effektivt genomförande av fonderna, hur fonderna kompletterar varandra samt vad som är gemensamt för fondernas och andra finansiella instruments utvecklingsobjekt och vad som skiljer dem åt.  


Finansiering för projekt som stöder hållbar tillväxt och sysselsättning

Information om hur man ansöker om finansiering från strukturfonderna lämnas av de myndigheter som beviljar strukturfondsstöd, dvs.  NTM-centralerna, landskapsförbunden, Tekes samt social- och hälsovårdsministeriet.

Information om programmet och om hur man ansöker om finansiering:
www.strukturfonder.fi

Senast uppdaterad: 05.02.2015
Printa
havkraftEU 2014 2020 rgb

Ytterligare upplysningar


Osenius Johanna
Mer om ämnet


Finlands strukturfondsprogram

Översättning läggs in inom kort


Finlands partnerskapsöverenskommelse

Partnerskapsöverenskommelse (1.7 MB)