Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Energistöd

Arbets- och näringsministeriet kan på basis av prövning från fall till fall bevilja företag, kommuner och andra sammanslutningar energistöd för sådana klimat- och miljövänliga investerings- och utredningsprojekt som

 

1) främjar produktionen eller användningen av förnybar energi,

2) främjar energisparandet eller effektivisering av produktionen eller användningen av energi,

3) minskar miljöskadorna av produktionen eller användningen av energi.

 

Syftet med energistöd är särskilt att främja ibruktagandet och utsläppandet på marknaden av ny energiteknik.

 

På beviljandet av energistöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) som allmän lag. I statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012) föreskrivs närmare om beviljande, utbetalning och användning av energistöd i enlighet med statsbudgeten.  I förordningen finns bestämmelser om bl.a. ansökan om stöd, godtagbara kostnader och utbetalning av stödet.

 

Stödansökningar behandlas och stödbeslut fattas i regel vid lokala närings-, trafik- och miljöcentraler. Ansökningar om stöd för projekt vars investeringskostnader överstiger 5 miljoner euro samt för projekt som inbegriper ny teknik behandlas på arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

 

Stödets främsta syfte är att bidra till investeringsstarten genom att förbättra investeringens ekonomiska bärkraft och minska de ekonomiska risker som är förenade med ibruktagandet av ny teknik.

Mer information om ansökan om stöd och stödets belopp hittas på menyn till vänster.


Senast uppdaterad: 27.05.2015
Printa

Ytterligare upplysningar


Jukka Saarinen

jukka.saarinen(at)tem.di

Projekt kring flytande biobränslen


Pekka Grönlund

pekka.gronlund(at)tem.fi

Projekt kring förnybara energikällor


Pentti Puhakka

pentti.puhakka(at)tem.fi

Projekt kring energisparande och energieffektivitet