Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Kollektivavtal och förlikning i arbetskonflikter

Kollektivaltal

Kollektivavtalet är ett avtal där en eller flera arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar tillsammans med en förening av en eller flera arbetstagare ingår ett avtal om villkor som bör iakttas i arbetsavtal eller anställningsförhållanden. Kollektivavtalen har två viktiga uppgifter: Kollektivavtalet tryggar en miniminivå för arbetstagarnas anställningsvillkor. Å andra sidan hänför sig fredsplikt till kollektivavtalet.


Ifall arbetsavtalet till vissa delar är i konflikt med kollektivavtalet inom branschen, är arbetsavtalet till dessa delar ogiltigt. I stället för dessa delar ska kollektivavtalets motsvarande bestämmelser iakttas.

 

Förlikning i arbetskonflikter

För behandling av intressekonflikter i anslutning till arbetslivet har man skapat ett permanent system för förlikning i arbetskonflikter, som baserar sig på lagen om medling i arbetstvister. Staten har gjort förlikningssystemet tillgängligt för arbetsmarknadsorganisationerna, för att kunna uppnå en förhandlingslösning i konflikter.


Vid förlikning i arbetskonflikter assisteras förhandlingsparterna av riksförlikningsmannen och förlikningsmännen. Arbetsmarknadsorganisationerna kan använda riksförlikningsmannens tjänster också för att ingå ett kollektivavatal.


Rättstvister som uppstått av kollektivavtalens innehåll eller av brott mot dessa kan föras inför arbetsdomstolen för avgörande. Till arbetsdomstolens befogenheter hör att avgöra frågor om arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtalens behörighet, giltighet, innehåll, omfattning och rätt tolkning av en viss avtalspunkt. Arbetsdomstolen avgör också strejkböternas belopp vid en olaglig arbetskonflikt. Arbetsdomstolens avgörande är slutgiltigt.

 

Rättsliga strider som gäller arbetsförhållandet, men som inte hänför sig till ett kollektivavtal som binder arbetsgivaren på basis av lagen om kollektivavtal, behandlas vid allmänna domstolar.

 

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland, broschyr, 2012


Kollektivavatal och tryggande av arbetsvillkor, publikation, 2013 (referat)  Utredning om arbetstagarnas organiseringsgraden 2013, 2015 (referat)  Undersökning om kollektivavtalens täckningandelen 2014, 2016 (referat)

 Senast uppdaterad: 05.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Lagberedning:

Kröger, Tarja

+358 29 50 48937


Samtalspriser