Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö
.

Utstationerad arbetstagare

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som av en arbetsgivare i en annan stat sänds för att arbeta i Finland under en begränsad tid i samband med att denna arbetsgivare tillhandahåller tjänster över gränserna.

 

På de arbetstagare som utstationerats i Finland tillämpas lagen om utstationerade arbetstagare när

1) ett företag som etablerats i en annan stat på basis av ett avtal som företaget ingått med ett företag som verkar i Finland utstationerar sina anställda i Finland för att arbeta här så att ledningen och övervakningen av arbetet kvarstår hos arbetstagarens arbetsgivare

2) en arbetstagare utstationeras på en arbetsplats eller i ett företag som tillhör samma företagsgrupp,

3) ett utländskt företag som hyr ut arbetskraft eller förmedlar arbetskraft utstationerar arbetskraft som ställs till förfogande för ett företag som verkar i Finland.

Lagen om utstationerade arbetstagare tillämpas oberoende av huruvida arbetsgivaren är från ett EU-land eller ett land utanför EU. Lagen om utstationerade arbetstagare tillämpas dock inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

 

På arbetsavtalet för en arbetstagare som utstationerats i Finland ska tillämpas vissa bestämmelser och föreskrifter i den finska lagstiftningen till de delar dessa är ur arbetstagarens synvinkel förmånligare än de anställningsvillkor som i övrigt är tillämpliga. På utstationerade arbetstagare tillämpas som sådana följande lagar och bestämmelser:

 • lagen om skydd i arbete
 • lagen om företagshälsovård
 • lagen om unga arbetstagare
 • följande bestämmelser i arbetsavtalslagen:
             - arbete under moderskaps- och föräldrapenningsperioden (4:2 i
                arbetsavtalslagen)
             - lönebetalningsskyldighet (4:8 i arbetsavtalslagen)
             - återgång till arbetet (4:9 i arbetsavtalslagen)

 • På utstationerade arbetstagare tillämpas delvis bestämmelser ur lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

   

  Därtill kommer man i de utstationerade arbetstagarnas arbetsförhållanden att iaktta de allmänt bindande kollektivavtalens bestämmelser om arbetstid, semester och skydd i arbetet.

   

  Utstationerade arbetstagares minimilön

  Till en utstationerad arbetstagare ska betalas minst minimilön enligt det allmänt bindande kollektivavtal som tillämpas på det arbete som arbetstagaren utför. Ett villkor i arbetsavtalet som strider mot en motsvarande bestämmelse i ett allmänt bindande kollektivavtal är ogiltigt och i stället för det ska bestämmelserna i det allmänt bindande kollektivavtalet följas.
   

  Kollektivavtalens allmänt bindande natur bekräftas av en nämnd för bekräftande av kollektivavtalens allmänt bindande natur och som verkar i samband med social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Å tjänstens vägnar undersöker nämnden alla riksomfattande kollektivavtals allmänt bindande natur. Nämnden ser till att de allmänt bindande kollektivavtalen i sin helhet publiceras på internet i en förteckning över allmänt bindande kollektivavtal.

   

  Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över att lagen om utstationerade arbetstagare iakttas. Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden övervakar att jämställdhetslagen iakttas.  Arbetarskyddsmyndigheterna ger arbetsgivare och arbetstagare råd i frågor som gäller lagstiftningen om anställningsförhållanden och allmänt bindande kollektivavtal. Den kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare som förutsätts av direktiv 96/71/EG om utstationerade arbetstagare är i Finland ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, e-postadressen postedworkersfin@avi.fi

   
  Information om utstationerade arbetstagares sociala trygghet fås hos social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen utfärdar E 101-intyg för utstationerande arbetstagare och avgör vilken lagstiftning om social trygghet som tillämpas. På Skatteförvaltningens sidor finns information om utstationerade arbetstagares beskattning.

   

  Guide om hyrt arbete, 2013


  Guide for Employment for Foreigners in Finland, 2013


Senast uppdaterad: 18.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av lagen:
Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)


Lagberedning:

Hjelt, Jan

+358 29 504 8940

Kantanen, Päivi

+358 29 504 8938


Samtalspriser