Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö
.

Alternerings- och studieledighet

Alterneringsledighet

Avsikten med alterneringsledigheten är att främja arbetstagarnas uthållighet i arbetet och samtidigt ge arbetslösa arbetssökande möjlighet att få arbetserfarenhet genom visstidsanställning. Arbetsgivaren får i sin tur möjlighet att få in ny kompetens på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett avtal om arbetstagarens alterneringsledighet.  Arbetstagaren kan använda ledigheten efter eget tycke.  Under alterneringsledigheten är arbetstagarens anställningsförhållande vilande.


Alterneringsledighetens minimilängd är 100 och maximilängd 180 kalenderdagar.  Den tid i arbete som är ett villkor för alterneringsledighet är 20 år. Alterneringsersättningens belopp är 70 procent av arbetslöshetsdagpenning. Alterneringsledighet får inte längre påbörjas efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 60 år. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen tillämpas dock inte på personer som är födda före år 1957.  


För alterneringsledighetstiden ska en vikarie anställas. Som alterneringsvikarie godkänns endast en person som har varit arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått alterneringsledigheten eller en arbetslös arbetssökande under 30 år som nyligen har avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller som när alterneringsledigheten börjar är under 25 år eller över 55 år.   Den som är arbetslös behöver inte anställas för samma uppgifter som den alterneringsledige har haft.


Arbetskrafts- och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar i samarbete iakttagandet av lagen om alterneringsledighet.


Alterneringsledighet, broschyr, 2016


Studieledighet

kirjat140x140

Systemet med studieledighet förbättrar utbildnings- och studiemöjligheterna för arbetstagarna. Rätten till studieledighet berör arbetstagare, tjänstemän och innehavare av en tjänst. En person vars heltidsanställning hos samma arbetsgivare i en eller flera perioder totalt pågått i ett år har rätt till studieledighet. Studierna bör genomföras inom ramen för utbildning som lyder under den offentliga makten antingen i hemlandet eller utlandet, eller bestå av facklig utbildning.


Man kan få studieledighet i högst två år under fem års tid. Ledigheten kan användas i en eller flera perioder. Om anställningen varat i mindre än ett år, men i minst tre månader, är studieledighetens längd högst fem dagar.

För studieledigheten utgår ingen lön, om inte annat separat överenskommits med arbetsgivaren. Perioden av studieledighet medför i regel inte de förmåner som hör ihop med anställningsförhållandet. Den anställda får i alla fall semester för högst 30 dagars studieledighet. Studieledigheten kan under vissa förutsättningar också avbrytas.


Undervisnings- och arbetskrafts- samt arbetarskyddsmyndigheterna övervakar i samråd efterlevnaden av denna lag i enlighet med vad genom förordning stadgas.


Studieledighet, broschyrtext, 2003Senast uppdaterad: 21.03.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av lagstiftningen, delvis: Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)


Alterneringsledighetsärenden:

Arbets- och näringsbyråer


Lagberedning

Alterneringsledighet

Nyberg, Johanna

+358 29 504 7021


Studieledighet

Steiner, Nico

+358 29 504 9001


Vårdledighet
Teräväinen, Sami
+358 29 506 0088

Vårdledighet för närståendevårdare

Siitonen, Susanna

+358 29 504 8932


Samtalspriser