Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

22.03.2012 13:20

Beställarens ansvar utvidgas i fråga om byggverksamhet

Regeringen föreslår ändringar i beställaransvarslagens och upphandlingslagens bestämmelser om byggverksamhet. Tack vare de föreslagna bestämmelserna får beställaren och de upphandlande enheterna bättre möjligheter att försäkra sig om att avtalsparterna är pålitliga och att de iakttar anställningsvillkoren. Ändringarna syftar till effektivisering av kampen mot grå ekonomi. De avses träda i kraft den 1 juli 2012.

 

I enlighet med propositionen om ändring av beställaransvarslagen ska beställaren i fråga om byggverksamhet fortsättningsvis av avtalsparten oftare begära utredningar och intyg enligt beställaransvarslagen. Dessa gäller t.ex. uppgifter om registrering av företaget, pensionsförsäkringar, betalning av skatter och tillämpligt kollektivavtal. Nytt är att också olycksfallsförsäkring hör till de frågor för vilken utredning ska lämnas.

 

Utredningar ska begäras också av sådana företag vars verksamhet är etablerad och oavsett om beställaren och underleverantören har ett etablerat avtalsförhållande. Enligt den gällande lagstiftningen behöver inte intyg begäras i sistnämnda fall. Undantaget har upplevts som problematiskt inom byggbranschen eftersom det är svårt att utreda huruvida verksamheten är etablerad eller inte och det är lätt att efteråt hänvisa till det.

 

Efterlevnaden av beställaransvarslagen effektiviseras genom en höjd försummelseavgift inom byggverksamheten. Avgiften föreslås vara minst 16 000 och högst 50 000 euro. En höjd avgift skulle kunna påföras om beställaren ingått avtal med en part som är belagd med affärsverksamhetsförbud eller så att beställaren är medveten om att avtalsparten inte kommer att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

                                                             

Lagen om offentlig upphandling föreslås bli ändrad så att alla upphandlande enheter som avses i lagen fortsättningsvis ska vara skyldiga att i ett entreprenadavtal av byggnadsentreprenören kräva att denne iakttar minimivillkoren för anställningsförhållandet. Minimianställningsvillkoren bestäms i lag och kollektivavtal och handlar om t.ex. lön, arbetstid och semester.

 

Lagförslagen utgör ett led i regeringens åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet åren 2012 - 2015. Med hjälp av åtgärdsprogrammet strävar man efter att under regeringsperioden få in 300 – 400 miljoner euro per år i ökade skatter och socialförsäkringsavgifter.

 

Ytterligare upplysningar:

regeringssekreterare Jan Hjelt, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 604 8940

 

Mer information om arbets- och näringsministeriets åtgärder för bekämpning av grå ekonomi finns på ministeriets webbplats www.tem.fi/graekonomi

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 28.01.2013
Printa