Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

15.03.2012 14:30

ANM utreder sammanslagning av konkurrens- och konsumentförvaltningarna

Arbets- och näringsministeriet utreder möjligheten att sammanslå Konkurrensverket och Konsumentverket. Samtidigt övervägs också huruvida även Konsumentforskningscentralen skulle kunna sammanslås med den nya ämbetsverkshelheten. Utredningen blir klar under våren.


Ett eventuellt beslut om sammanslagning av ämbetsverken fattas senare utifrån utredningen. Om man beslutar sig för en sammanslagning, skulle det nya ämbetsverket kunna inleda sin verksamhet vid ingången av 2013.

 

- De ovan nämnda tre ämbetsverken främjar alla en god funktion av marknaden, och därför kan en sammanslagning vara motiverad. Utgångspunkten enligt regeringsprogrammet är att säkerställa lika konkurrensförhållanden för olika stora företag och en fungerande marknad som främjar konsumenternas intressen. Sammanslagningen skulle också möjliggöra en förstärkning av den vetenskapliga analysförmågan på området, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

 

- Målet är att öka konkurrens- och konsumentfrågornas samhälleliga verkan. Reformen skulle dessutom effektivisera förvaltningen. Vid en eventuell sammanslagning bör dock de skillnader i konkurrensfrågornas och konsumentfrågornas natur som följer av lagstiftningen beaktas. Avsikten är inte att ändra ämbetsverkens lagbaserade uppgifter. När det gäller Konsumentforskningscentralen ska också statsrådets riktlinjer om sektorsforskningen beaktas, fortsätter Ihalainen.

 

Det finns många internationella exempel på en sammanslagning av konkurrens- och konsumentverken. Av de nordiska länderna genomförde Danmark en sammanslagning av myndigheterna för cirka ett år sedan. Förvaltningen av konkurrens- och konsumentfrågorna har ordnats på liknande sätt i bl.a. Storbritannien och Italien. Också Irland har beslutat att sammanslå konkurrens- och konsumentmyndigheterna.

 

Det tillsätts en styrgrupp för sammanslagningsutredningen. Överdirektör Raimo Luoma är styrgruppens ordförande. I gruppen ingår företrädare för arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, Konkurrensverket, Konsumentverket och Konsumentforskningscentralen. Personalens representanter från samtliga ämbetsverk ska delta i beredningen ända från början, och principerna om god personalpolitik ska följas vid projektet.  

 

Utredningen anknyter för sin del också till utarbetandet av ett nytt konsumentpolitiskt program. Programmet kommer att färdigställas inom de närmaste månaderna.

 

Ministeriet förbereder också i enlighet med överenskommelsen vid regeringens strategimöte den 28 februari 2012 ett omfattande projekt för främjande av en sund konkurrens för beslut i samband med ramförhandlingarna.

 

−Som ett led i åtgärderna för strukturella ändringar ska regeringen starta ett långsiktigt och bredbasigt projekt för främjande av en sund konkurrens i Finland. För att projektet ska bli genomfört krävs åtgärder inom flera sektorer. Den nya konkurrenslagen utgör en bra grund för detta arbete, konstaterar arbetsminister Lauri Ihalainen som svarar för konkurrensfrågorna.

 

Ytterligare upplysningar:

statssekreterare Janne Metsämäki, tfn 010 604 8014

specialmedarbetare Pilvi Torsti, tfn 010 604 8005

överdirektör Raimo Luoma, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 60 63621

 

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 01.06.2016
Printa