Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

01.03.2012 10:40

Talvivaara fick ett utvinningstillstånd enligt kärnenergilagen för uran

Statsrådet beviljade den 1 mars 2012 Talvivaara Sotkamo Oy ett tillstånd enligt kärnenergilagen att utvinna uran ur den malm som tas upp ur gruvan i Sotkamo. Statsrådet anser att projektet är förenligt med samhällets helhetsintresse och att det uppfyller kraven angående kärn- och strålsäkerhet.

Innan driften av utvinningsanläggningen kan inledas krävs det ett miljötillstånd från regionalförvaltningsverket i Norra Finland och ett tillstånd till driftstart från Strålsäkerhetscentralen (STUK).

 

− Det är fråga om utvinning av sådant uran som också nuförtiden finns med i processen vid Talvivaara. Enligt miljömyndigheterna minskar detta uranets miljökonsekvenser jämfört med en situation där inget tillstånd skulle ha beviljats, förklarar näringsminister Jyri Häkämies, som föredrog ärendet för statsrådet.  

 

I sitt utlåtande över tillståndsansökan konstaterar miljöministeriet att utvinning av uranet i Talvivaara är ändamålsenligt ur miljösynvinkel.  Till följd av utvinningen sjunker uranhalten i bassängen för gipsfällning till cirka tio procent jämfört med nuläget.

 

− Samtidigt möjliggörs ny affärsverksamhet till ett värde på cirka 40 miljoner euro på årsnivån, vilket stöder välfärden och bevarandet av arbetsplatserna, särskilt i norra Finland, forsätter Häkämies.

 

Tillståndet är förenat med villkor som har att göra med kärnsäkerheten. Enligt villkoren ska Talvivaara, innan några åtgärder vidtas, inhämta STUK:s godkännande för den säkerhetsanalys, de planer och förfaranden för säkerhetsarrangemang, de räddningsplaner och den kärnmaterialmanual som bolaget tillställt STUK.

 

Det tillstånd som nu beviljats gäller så länge gruvan är i drift, dock längst till utgången av 2054. Tillståndet upphör att gälla om utvinningen av uran inte påbörjas inom tre år.

 

Talvivaara ansökte också om tillstånd att i Sotkamo få utvinna uran även ur malm som härstammar från annat håll. Tillstånd till detta beviljades inte. Bolaget ska inlämna en separat ansökan om detta. Denna ska innehålla också en bedömning av projektets miljökonsekvenser. Statsrådet beviljade inte heller bolaget rätt till omedelbar verkställighet av utvinningsprojektet så som bolaget hade ansökt om.

 

Det ska inte brytas någon malm enkom med tanke på utvinningen av uran i Talvivaara utan utvinningen kommer att ske ur processlösningen. Uranet kan avskiljas från processen i en skild utvinningsanläggning efter sulfidfällningen av zink.

 

Uranhalten i processlösningen är låg (cirka 15–25 mg/l) men tillräckligt hög för att uranet kan tas till vara genom extraktionsmetoden. Mängden halvprodukt som på detta sätt utvinns beräknas vara 350 – 500 uranton per år. Produkten går till vidareförädling hos det kanadensiska bolaget Cameco som bearbetar den till en råvara som lämpar sig som bränsle i kärnkraftverk.

 

För närvarande hamnar en del av uranet från Talvivaara med nickelprodukten till Norilsk Nickel Harjavalta Oy:s nickelfabrik i Harjavalta som STUK våren 2010 beviljade tillstånd att utvinna högst 10 ton uran per år. Också det uran som utvinns i Harjavalta kan också bearbetas i Talvivaaras utvinningsanläggning.


Statsrådets beslut fattades efter en omröstning där rösterna föll 11 mot 6. Två avvikannde meningar lämnades till protokollet.

 

Ytterligare upplysningar:                

näringsministerns specialmedarbetare Kai Mykkänen, tfn 040 592 1499

överingenjör Jorma Aurela, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 4831

industrirådet Herkko Plit, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3636 och 050 462 0788


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 28.01.2013
Printa