Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

15.02.2012 11:00

Utredningsman Eloranta: Snabbt nya investeringar till Finland

Finlands ekonomi försämras hela tiden strukturellt fastän detta i den offentliga debatten överskuggas av lågkonjunkturen och de svåra problem som den europeiska ekonomin måste brottas med. Särskilt industrins fasta investeringar har minskat fortare än i de övriga EU-länderna. Också forsknings- och utvecklingsinvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten förväntas sjunka kraftigt inom de närmaste åren.

 

Företags investeringar är livsviktiga med tanke på den finländska ekonomins prestationsförmåga. En förbättring av situationen kräver snabba och målmedvetna åtgärder som ökar Finlands attraktionskraft ur investerande företags synvinkel.

 

I sin rapport, som offentliggjordes den 15 februari 2012, lade utredningsman Jorma Eloranta fram ett förslag till Finlands investeringsstrategi och ett handlingsprogram som ska öka förutsättningarna för sådana investeringar i Finland som stärker företags konkurrenskraft och utvecklar affärsverksamheten. Rapporten innehåller fem strategiska teser och 40 åtgärdsförslag för att snabbt råda bot på situationen.

 

− Det begärda förslaget till en investeringsstrategi och ett handlingsprogram för att öka Finlands attraktionskraft som investeringsobjekt har nu lagts fram. Förslaget kan genomföras som sådant, om man så vill. Nu handlar det alltså om viljan att fatta beslut, betonade bergsrådet Eloranta.

 

Elorantas första tes lyder: att få investeringar är en viljesak. De viktigaste mål som regeringen bör ställa upp för sig är hållbar ekonomisk tillväxt, främjande av inhemska och utländska företags investeringsförutsättningar och skapande av 200 000 nettoarbetstillfällen i Finland inom den privatfinansierade sektorn fram till utgången av 2020.

 

Regeringen bör redan i samband med strategiöversynen och ramförhandlingarna i februari-mars ta ställning till de viktigaste förslagen i rapporten. Om inställningen är positiv, bör regeringen bereda ett förslag till statsrådets principbeslut om åtgärder för att öka Finlands attraktionskraft som investeringsobjekt ur företags synvinkel, som bör godkännas senast i juni 2012.  Till stöd för det ska det upprättas ett nationellt utvecklingsprogram, som sträcker sig fram till år 2020.

 

De fundament som påverkar investeringsbesluten måste sättas i skick.  Detta innebär bl.a. att  den offentliga ekonomin fås i balans, beskattningen ändras så att företagande och investeringar uppmuntras, tillgången till finansiering och konkurrenskraftiga villkor för den tryggas, arbetsmarknadens funktion  förbättras och konkurrenskraften i fråga om energi, infrastruktur och logistik  sätts i skick. Också energiskattelösningarna och genomförandet av farledsprojekt har samband med detta. Vidare bör sådana kommunala och statliga processer som har att göra med företags verksamhet effektiviseras. Olika tillstånds- och anmälningsprocesser bör slås ihop. Med tanke på lovande investeringsprojekt bör det skapas en ”omkörningsfil” som gör att dessa kan genomföras snabbare.

 

Våra styrkor bör ytterligare förstärkas. Våra naturtillgångar, vårt starka kunnande på IKT-, skogs-, energi-, mineral- och vattenområdena, vårt öppna samhälle, vår samarbetskultur, vår vilja att hitta lösningar och vår neutrala internationella position är också fortsättningsvis sådana starka sidor på vilka framtiden kan byggas. Kunnandet bör dock fortlöpande utvecklas vidare. I Finland bör det skapas starka kompetenscentrum, samarbetet mellan näringslivet och utbildningssystemet bör ökas, internationaliseringen av universitet och forskargrupper ökas och språkkunskaperna göras mångsidigare. Också våra skogs- och mineralresurser kan utnyttjas på ett mer effektivt men också fortsättningsvis på ett hållbart sätt.  

 

En del av våra svagheter kan göras till styrkor.  Finlands svaga sidor, t.ex. vår lilla hemmamarknad, vårt avsides läge, språket och kostnadsnivån, bör ges mindre betydelse eller omvandlas till styrkor. En liten marknad kan vara lockande som en dynamisk föregångare, miljöteknik och ny teknik kan främjas genom den offentliga upphandlingen, närheten till Ryssland och Sankt Petersburg kan utnyttjas i det ekonomiska samarbetet. Också den ökande ekonomiska betydelsen av arktiska regioner förväntas öppna möjligheter.

 

Utländska investeringar förutsätter ett aktivt försäljningsarbete. Det bör skapas en försäljningsorganisation med tillräckliga befogenheter för att locka utländska investeringar till Finland. För att detta ska kunna åstadkommas behövs det redan under första hälften av 2012 en strategi för utländska investeringar för att locka utländska investeringar och utländskt kapital till Finland. Det föreslås att det inom Invest in Finland och Finpro, som ska sammanslås i sommar, grundas en aggressiv försäljningsorganisation, Invest Promotion Agency, som ska bistås av hela statsförvaltningen, inklusive Republikens president, ministrarna och Finlands representationer utomlands.

 

Ytterligare upplysningar:

bergsrådet Jorma Eloranta, tfn 040 539 5542 och jorma.eloranta@eera.fi

kanslichef Erkki Virtanen, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3502

direktör Jari Romanainen, Tekes, tfn 050 557 7703

 

 

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 28.01.2013
Printa