Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

24.01.2012 10:17

Arbetslivsbarometern 2011, preliminära uppgifter: Arbetet upplevs som mindre meningsfullt

Löntagarna gav arbetslivets kvalitet det allmänna vitsordet 7,96, fast bedömningarna av hur säker arbetsplatsen är och hur meningsfullt arbetet upplevs vara har sjunkit. Det bästa vitsordet gavs av dem som arbetar inom den privata servicesektorn och det sämsta vitsordet gavs av anställda inom industrin.

Informationen framgår av de preliminära uppgifterna för Arbetslivsbarometern 2011.

 

Bara unga upplever arbetet som mer meningsfullt

I åldersgruppen under 25 år var vitsorden för alla dimensioner av arbetslivets kvalitet klart högre än i de äldre åldersgrupperna och bättre än föregående år. Den yngsta åldersgruppen bedömer också att trenden för arbetets meningsfullhet är positiv. I de andra åldersgrupperna minskar däremot upplevelsen av att arbetet är meningsfullt med åldern. Bedömningarna av hur meningsfullt arbetet är har länge varit mer negativa inom den offentliga sektorn än inom den privata, men nu har bedömningarna försämrats kraftigt även inom den privata sektorn.

 

Övertidsarbete och studier på egen tid

Arbetslivsbarometern utredde för första gången arbete utanför arbetsplatsen, utveckling av yrkeskompetensen på egen hand samt hur arbetstagarens livssituation beaktas i olika arbetsarrangemang. Över hälften av dem som svarade hade arbetat hemma, till största delen var det övertidsarbete utan lön. Så många som en femtedel av arbetstagarna inom kommunsektorn och statssektorn hade deltagit i oavlönad utbildning som bisyssla. I fråga om olika arbetsarrangemang på arbetsplatsen beaktade arbetsgivaren arbetstagarens livssituation relativt väl.  

 

Mobbning på arbetsplatsen förekommer fortfarande

Enligt utredningen har man observerat mobbning på arbetsplatsen oftare än tidigare. Nästan 30 % av dem som svarade har åtminstone i bland observerat mobbning på arbetsplatsen från arbetskamraternas sida. Inom den offentliga sektorn förekommer det mer mobbning än inom den privata. Kvinnor blir oftare utsatta för mobbning.

 

Från fackförbund till arbetslöshetskassor

Under de senaste 10 åren har andelen personer som är medlemmar i ett fackförbund sjunkit från 74 procent till 68 procent. Andelen personer som enbart är anslutna till en arbetslöshetskassa har under motsvarande tid nästan fördubblats. Mellan 2010 och 2011 minskade andelen organiserade med nästan 4 procentenheter, och andelen som bara är med i en arbetslöshetskassa ökade med över 3 procentenheter.

 

Materialet för Arbetslivsbarometern 2011

Uppgifterna i Arbetslivsbarometern baserar sig på Statistikcentralens intervju av 1 204 löntagare. Förändringar i arbetslivets kvalitet har följts upp med hjälp av barometern sedan 1992. De preliminära uppgifterna för Arbetslivsbarometern 2011 analyseras under ledning av specialforskare Simo Aho på Forskningscentralen för arbetslivet vid Tammerfors universitet. Den slutliga rapporten publiceras mot slutet av våren 2012.

 

Arbetslivsbarometern 2011, preliminära uppgifter på finska finns på adressen www.tem.fi/julkaisut > TEM raportit

 

 

Ytterligare upplysningar om forskningsresultaten:

specialforskare Simo Aho, Tammerfors universitet, Forskningscentralen för arbetslivet, tfn 050 547 5936, simo.aho@uta.fi

specialsakkunnig Pirkko Jukka, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 60 48981, pirkko.jukka@tem.fi

 

 

Medborgarenkät om hur meningsfullt arbetet upplevs vara

 

En medborgarenkät som hänför sig till arbets- och näringsministeriets strategi för utveckling av arbetslivet ska inledas i februari 2012. Enkäten gäller frågan hur meningsfullt arbetet upplevs vara. Resultaten av enkäten utnyttjas i strategin för utveckling av arbetslivet, som är under beredning. Mer information om medborgarenkäten kommer att finnas på första sidan till www.tem.fi i början av februari.

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 25.05.2016
Printa