På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö


Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ohjelma-asiakirjassa on määritelty rakennerahasto-toiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet ohjelmakaudelle. Ohjelmassa kuvattu tuettava toiminta on rahoitettavien hankkeiden tukikelpoisuuden perusta.

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.


Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)


Ohjelman toimilla tavoitellaan:
• uuden liiketoiminnan syntyä,
• yritysten kasvua ja kansainvälistymistä,
• innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista,
• uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä,
• energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämistä,
• nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä,
• työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua,
• koulutuksen ja koulutuspalveluiden parantumista sekä
• syrjäytymisen torjuntaa.

Kestävän kasvun ja työllisyyden edistämiseen yhteensä noin 2,6 miljardia euroa


Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Ohjelmalla kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2023


Rakennerahasto-ohjelman avulla tavoitellaan muun muassa 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen syntymistä vuoteen 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2 350 yrityksessä. Tavoitteena on, että 5 180 yritystä osallistuu tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin.

250 yrityksen odotetaan tuovan markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin. Lisäksi tavoitellaan 200 yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää uutta ratkaisua.

Erilaisiin työllisyyttä ja työllistymisvalmiuksia edistäviin hankkeisiin tavoitellaan 306 000 osallistujaa, joista kolmannes on työttömiä.

Ohjelmalle on asetettu seurantakomitea, joka vastaa ohjelman täytäntöönpanon tehokkuudesta ja laadusta. Maakunnissa ohjelman toteutuksesta ja seurannasta sekä niiden yhteensovittamisesta muiden kehittämistoimien kanssa vastaa maakunnan yhteistyöryhmä.

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimia, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.


Ohjelmakaudella 2014-2020 EU:n tuki kootaan kumppanuussopimukseen

Kumppanuussopimus on Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla käytettävien rakenne- ja investointirahastojen (= aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto, maaseuturahasto sekä meri- ja kalatalousrahasto) yhteinen strategiakehys, jossa määritellään, miten näillä rahastoilla edistetään EU:n älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan strategian tavoitteita ja miten niiden avulla vastataan keskeisiin alueellisiin haasteisiin. Lisäksi kumppanuus-sopimuksessa kuvataan rahastojen tehokkaan täytäntöönpanon varmistavat järjestelyt, rahastojen välinen täydentävyys sekä rahastojen ja muiden rahoitusvälineiden kehittämiskohteiden yhteydet ja erot.


Rahoitusta kestävää kasvua ja työllisyyttä tukevaan hankkeeseen

Tietoa rahoituksen hakemisesta saa rakennerahastotukea myöntäviltä viranomaisilta eli ELY-keskuksilta, maakuntien liitoilta, Tekesiltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Tietoa ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta: www.rakennerahastot.fi


Sivua viimeksi päivitetty: 9.2.2015
Tulosta sivu
EAKR-logo

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb


Lisätietoja


Osenius Johanna