På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteistoiminta-asiamies

Yhteistoiminta-asiamies valvoo yhteistoimintaa ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Lait kytkeytyvät noin 8 300 yritykseen ja 900 000 työntekijään. Asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Toimikausi on viisi vuotta.

 

Yhteyttä voivat ottaa kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse työnantajat, työntekijät ja henkilöstöryhmän edustajat, esimerkiksi luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut tai yhteistoimintaedustajat. Yhteydenotot ovat vapaamuotoisia.


Ilmoituksen, joka koskee valvottavien säännösten epäiltyä rikkomista, tulisi sisältää seuraavat tiedot:

  1. ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
  2. työnantajan sekä toimitusjohtajan tai vastaavan tai henkilöstöasioista vastaavan nimi ja yhteystiedot
  3. tapahtumakuvaus
Jos puolestaan ilmoitus tulee yritykseltä, tulisi ilmoituksen sisältää soveltuvin osin yllä mainitut tiedot sekä tiedot epäilyksen kohteena olevasta henkilöstöryhmän edustajasta yhteystietoineen.

 

Yt-asiamiehen tehtävät

  • Antaa ohjeita ja neuvoja lakien soveltamisessa. Asiamiehellä on oikeus tarkastaa yritys, mikäli hän epäilee laiminlyöntejä. Hän voi myös kehottaa korjaamaan lainvastaisen menettelyn tai estää sen uusimisen.
  • Edistää valvottavana olevien lakien tunnettuutta
  • Pitää henkilöstörahastorekisteriä 
  • Edistää ja parantaa aloitteilla ja ohjeilla työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa sekä muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmien toteutumista
  • Seuraa valvottavien lakien tavoitteiden toteutumista
  • Pyytää työneuvostolta lausuntoa, sovelletaanko yritykseen tai yritysryhmään yhteistoimintalakia lakia tai yritysryhmien yhteistoimintalakia.


Yt-asiamies voi vaatia, että tuomioistuin velvoittaa työnantajan tai yrityksen täyttämään velvollisuutensa määräajassa ja asettaa velvollisuuden tehosteeksi uhkasakon seuraavissa tilanteissa: henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa ei saada käsitellyksi yhteistoimintamenettelyssä, yritys tai työnantaja ei ole täyttänyt henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetussa laissa tarkoitettuja velvoitteitaan tai henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja europpaosuuskunnassa (SCE) annetussa laissa tarkoitettu osallistuva yhtiö tai työnantaja ei ole täyttänyt lain mukaisia velvollisuuksiaan.


Yhteistoiminta-asiamies voi saattaa asian esitutkintaan, jos lain rikkomisesta seuraa rangaistus.


Tietojen antaminen yt-asiamiehelle ja tietojen salassapito

Asiamiehellä on oikeus saada työnantajalta maksutta valvontaan tarvittavat välttämättömät tiedot ja asiakirjat. Yhteistoiminta-asiamies voi asettaa työnantajalle uhkasakon tehostamaan tietojen antamisvelvoitetta. 


Kun yhteistoiminta-asiamiehelle on tehty ilmoitus valvottavien säännösten epäillystä rikkomisesta, ilmoittajan henkilöllisyys ja valvontatoimenpide on pidettävä salassa. Henkilöllisyys saadaan kuitenkin ilmaista, jos se on valvonnan kannalta tarpeellista ja ilmoituksen tekijä on antanut siihen suostumuksensa. Ilmoittajan henkilöllisyys voidaan ilman suostumusta ilmoittaa poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

 

Yhteistoimintalain ja yritysryhmiä koskevan yhteistoimintalain valvonta työehtosopimusaloilla

 

Yleissitovien työehtosopimusten piirissä olevat yritykset: lakia valvoo yhteistoiminta-asiamies

 

Kun yrityksen työsuhteissa noudatetaan työehtosopimuslain nojalla valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä, lain valvonta on jaettu: lakeja valvovat yhteistoiminta-asiamies ja lisäksi ne työnantajien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistykset, joiden tekemän valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä yrityksen työsuhteissa on työehtosopimuslain mukaan noudatettava. 


 


Sivua viimeksi päivitetty: 16.4.2015
Tulosta sivu


Ohjeet

Ohje yhteistoiminta-aineistojen ja -menettelyjen kielestäYhteistoiminta-aineistojen ja -menettelyjen kieli (pdf) (186.7 KB)

Ohje yhteistoimintaa- ja osallistumisoikeuksia koskevan lainsäädännön ja arvopaperimarkkinalain sisäpiirisääntelyn yhteensovittamisestaYhteistoimintaa- ja osallistumisoikeuksia koskevan lainsäädännön ja AMLn sisäpiirisääntelyn yhteensovittaminen (pdf) (278.8 KB)Ohje yhteistoimintalain soveltamisesta yrityksen työsopimussuhteiseen johtoonYt-lain soveltaminen yrityksen työsopimussuhteiseen johtoon (pdf) (27.4 KB)

Ohje osa-aikaistetun työntekijän oikeudesta yt-lain mukaiseen hyvitykseen neuvottelumenettelyn laiminlyöntitilanteessa

Osa-aikaistetun työntekijän oikeus hyvitykseen (pdf) (12.2 KB)

Ohje paikantamista ja henkilötietojen keräämisen periaatteita ja käytäntöjä koskevasta yhteistoimintamenettelystä

Paikantaminen ja henkilötietojen kerääminen (pdf) (28.7 KB)

Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain soveltamisesta säätiön toiminnanjohtajaanyt-lain soveltaminen säätiön toiminnanjohtajaan (pdf) (192.7 KB)