På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vähämerkityksellinen tuki eli de minimis -tuki

Vähämerkityksellistä valtiontukea koskeva uusi ns. de minimis –asetus tuli voimaan 1.1.2014. Uudessa asetuksessa de minimis -tuen keskeisimmät säännöt ja menettelyt pidettiin ennallaan. Vähämerkityksellisen tuen enimmäismäärää ei muutettu (maanteiden henkilöliikenteen alaa lukuun ottamatta), eikä myöskään vähämerkityksellisten tukien valvontaa koskevia säännöksiä. Tärkeimmät muutokset koskivat lainojen ja takausten muodossa myönnettäviä tukia sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tukikelpoisuutta. Lisäksi tukien kasautumisen valvonnassa keskeistä ”yrityksen” käsitettä selkiytettiin.

 

De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten yhteensä de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä rahoitus. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis -tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000 euron rajaa. Yrityskauppa- ja sulautumistilanteissa kaikki aikaisemmin myönnetty de minimis -tuki on otettava huomioon uutta tukea myönnettäessä. Yrityksen jakautuessa kahdeksi tai useammaksi yritykseksi ennen jakoa myönnetty tuki tulee huomioida uutta tukea myönnettäessä. 


Asetusta sovelletaan yrityksille myönnettävään tukeen kaikilla aloilla lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyä. Asetusta sovelletaan rajoitetusti maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin. De minimis -asetus ei oikeuta maksamaan vientitukea eikä tukea, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.  Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on rajattu 100 000 euroon kolmen vuoden aikana eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin.

 

Kaikista muista tukimuodoista poiketen de minimis -tuesta ei tarvitse tehdä minkäänlaisia ilmoituksia tai raportointia komissiolle. Tuen myöntämistä koskevat tiedot on kuitenkin säilytettävä 10 vuoden ajan, jotta tarvittaessa voidaan todentaa, että de minimis -asetuksen määräyksiä on noudatettu.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosaston kilpailupolitiikkaryhmä ei myönnä yritystukia, vaan toimii EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä koordinoivassa ja neuvoa-antavassa roolissa. Valtiontukea (ml. de minimis -tuki) haetaan aina tietyn kansallisen tukiohjelman puitteissa, tukea myöntävältä taholta.


Komission asetus 1407/2013

(Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 352, 24/12/2013)

Tiedote tukia myöntäville viranomaisille uuden asetuksen keskeisistä muutoksista (pdf) (48.2 KB)

Rajoitukset ja menettely vähämerkityksellistä eli de minimis -tukea myönnettäessä (komission asetus 1407/2013) (pdf) (425 KB)
Päivitetty opas de minimis-tuista (2015) (pdf) (536.5 KB)
Sivua viimeksi päivitetty: 10.2.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Hyvärinen, OlliLundelin-Nuortio, Liisa
Tiedustelut voi osoittaa myös postilaatikkoon: 

euvaltiontuet (at) tem.fi


Kuntaliitto antaa kunnille ja kuntayhtymille EU:n valtiontukisääntöihin liittyvää oikeudellista neuvontaa


johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff

johtava lakimies Katariina Huikko