På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Mitä julkiset hankinnat ovat?

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.  Hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännön menettelytapoja noudattaen.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta.

Hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät mm. kilpailutuksen eri vaiheisiin, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen,  hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen allekirjoittamiseen.

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja myös parantaa eurooppalaisten yritysten – siis myös suomalaisten yritysten - kilpailukykyä.  Näin pyritään turvaamaan tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Nämä ovat Euroopan unionin perustamissopimuksessa sovittuja perusvapauksia.

Säännösten pääperiaatteita ovat
  • hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä
  • tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
Avoimuuden periaate edellyttää muun muassa, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Se, että yritykset saavat riittävästi ja tasapuolisesti tietoja meneillään olevista tarjouskilpailuista, on elintärkeää kilpailun toteutumiseksi julkisissa hankinnoissa. Kilpailu julkisista hankinnoista avaa hankintayksikölle mahdollisuuden tehdä mahdollisimman taloudellinen hankinta. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate edellyttää myös tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. 

Tarjouksista on valittava joko
  • kokonaistaloudellisesti edullisin tai
  • hinnaltaan halvin
Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon ennalta ilmoitetut vertailuperusteet.

Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluja entistä enemmän myös julkiselle sektorille.  Suomalaisten hankintayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan kansallisen lainsäädännön ja EU:n direktiivien lisäksi Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevaa ns. GPA- sopimusta.

rss Ajankohtaista julkisista hankinnoista

3.3.2016 Hankintalakiesitys eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on viimeistelemässä hankintadirektiivit voimaan saattavan hankintalain kokonaisuudistuksen hallituksen esitystä.

Lue lisää


15.12.2015 Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2016

Euroopan unionin komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot ja julkaissut tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lue lisää


13.11.2015 Hankintalakiesitys eduskunnalle alkutalvesta 2016

Hankintalain uudistuksen valmistelu on jatkunut syksyn alussa saadun laajan lausuntopalautteen työstämisellä. Lukuisiin pykäliin on tehty tarkennuksia sekä lisätty perusteluihin selvennyksiä ja esimerkkejä. Parhaillaan käydään vielä keskusteluja joidenkin yksityiskohtien osalta.

Lue lisää


9.9.2015 Komission tiedonanto EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisesta turvapaikkahakijoihin liittyvissä hankinnoissa

Euroopan komissio on julkaissut 9.9. tiedonannon julkisten hankintojen säännöistä liittyen tuoreeseen turvapaikkakriisiin (KOM (2015) 454 lopullinen).

Lue lisää


18.6.2014 Maailman kauppajärjestön uudistettu julkisia hankintoja koskeva sopimus tuli voimaan

Maailman kauppajärjestö WTO:n julkisten hankintojen sopimus (Government Procurement Agreement, GPA) avaa entisestään kansainvälisiä julkisten hankintojen markkinoita yrityksille. Uudistettu GPA-sopimus tuli voimaan 6. huhtikuuta.

Lue lisää


Seuraavat


Sivua viimeksi päivitetty: 30.5.2016
Tulosta sivu

Muualla verkossa

Hilman logo


Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (Kuntaliitto)