På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Solvit voi auttaa kansalaisen tai yrityksen EU-ongelmissa

Mikäli yritys tai kansalainen kokee että häneltä on evätty EU:n sisämarkkinoiden mukaisia oikeuksia, apua voi antaa ongelmanratkaisupalvelu Solvit. Solvit ratkoo sekä kansalaisten että yritysten kohtaamia ongelmia, jotka liittyvät EU-lainsäädännön puutteelliseen soveltamiseen tai virheelliseen tulkintaan. Tavoitteena on ratkaista ongelmat mahdollisimman tehokkaasti ilman oikeustoimia. Yhteistyössä ovat EU-maiden lisäksi mukana myös ETA-maat, eli Norja, Islanti ja Liechtenstein.

 

Suomessa Solvit-palvelu toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. Solvit-keskus ottaa vastaan sekä kansalaisten että yritysten perusteltuja valituksia. Ongelmia ratkotaan tiiviissä yhteistyössä kulloinkin toimivaltaisten viranomaisten kanssa.


Miten Solvit toimii?

Mikäli EU/ETA-maan kansalainen tai yritys katsoo, että sen sisämarkkinaoikeuksia on loukattu, voi tämä ottaa yhteyttä Solvit-keskukseen joko kotimaassaan tai siinä EU/ETA-maassa, jossa asuu tai harjoittaa liiketoimintaa. Tavoitteena on Solvit-keskusten välisellä yhteistyöllä ratkaista ongelma kymmenen viikon kuluessa.

 

Jotta Solvit-keskus voisi auttaa hakijaa, tulee hänen kuitenkin perustella tapauksen yksityiskohdat riittävän tarkasti. Solvit-keskus ei siis anna yleistä neuvontaa kansalaisten sisämarkkinaoikeuksista.


Milloin Solvit voi auttaa?

Solvit toimii tapauksissa, joissa EU/ETA-maiden viranomaiset ovat soveltaneet virheellisesti sisämarkkinasääntöjä. Ongelmat voivat liittyä Suomessa suoritetun tutkinnon tunnustamiseen toisessa EU/ETA-maassa, auton rekisteröintiin, tavaroiden ja palveluiden markkinoille pääsyyn, yritysten perustamiseen, oikeuden menettämiseen tiettyyn sosiaaliturvaetuuteen liittyen jne. Joskus on tarpeen saattaa kiista tuomioistuimen käsiteltäväksi joko kansallisella tai yhteisötasolla. Ratkaisu voi kuitenkin viedä vuosia ja siitä saattaa aiheutua merkittäviä kustannuksia. Tällöin alkuperäinen avuntarvitsija ei välttämättä enää edes hyödy lopputuloksesta.


Asia saattaakin olla mahdollista hoitaa huomattavasti nopeammin tuomioistuimen ulkopuolella. Solvit on epävirallinen palvelu, jossa viranomaisyhteistyöllä ratkotaan EU-lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvia ongelmia ja tarjotaan viranomaiselle mahdollisuus vapaaehtoisesti korjata toimintansa epäkohtia.

 

Solvit-keskukset eivät ratkaise tapauksia, vaan toimivat yhteistyössä kansallisten vastuuviranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Kun toisen EU/ETA-maan Solvit-keskus ehdottaa ratkaisua ongelmaan, kansallinen keskus auttaa ehdotetun ratkaisun arvioinnissa toimien jälleen yhdessä kansallisten vastuuviranomaisten kanssa.

 

Hakijalle tiedotetaan käsittelyn etenemisestä. Hakijan tietosuojan kannalta on keskeistä, että tarvittaessa hakijan yksityistiedot pystytään suojaamaan. Useimmiten on kuitenkin asian ratkaisun kannalta helpompaa, mikäli viranomaiset myös valituksen kohteena olevassa maassa saavat tietää hakijan nimen ja yhteystiedot.

 

Koska Solvit on vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenetelmä, sen ehdotukset eivät sido hakijaa. Hakija voi näin olla hyväksymättä Solvitin tarjoamaa ratkaisua. Hakija on oikeutettu missä vaiheessa Solvit-käsittelyä tahansa päättämään Solvit-menettelyn.


Mihin tilanteisiin Solvit ei sovellu?

Solvit ei korvaa muiden ongelmanratkaisu-verkostojen toimintaa.

Solvit-menettelyä ei voida käyttää tilanteissa, joissa asiaa koskeva oikeuskäsittely on aloitettu joko kansallisella tai yhteisötasolla tai joissa normaalit kansalliset muutoksenhakukeinot ovat vielä käytettävissä tai muutoksenhaku on vireillä.

Solvit on järjestelmä viranomaisista johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Sitä ei voida käyttää, jos ongelma on luonteeltaan yritysten välinen tai kuluttajan ja yrityksen välinen.


Esimerkkejä Solvit-tapauksista

Italian perusteettomasti perimät eläkevakuutusmaksut


Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi EU-mailla on jäsenmaasta toiseen siirtyvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia koordinoivaa lainsäädäntöä. Norja, Islanti ja Liechtenstein soveltavat EU-lainsäädäntöä ETA-sopimuksen nojalla. Tähän on päädytty, koska EU/ETA-maiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaisia ja niistä päättäminen kuuluu kunkin maan toimivaltaan. Lainsäädäntö (erityisesti asetus 1408/71) turvaa muun muassa henkilön kuulumisen jonkun EU/ETA-maan sosiaaliturvan piiriin, estää päällekkäisiä vakuutusmaksuja ja turvaa muun muassa eläkkeiden maksamisen riippumatta siitä minkä EU/ETA-maan alueella henkilö asuu.

 

Italian viranomaiset perivät perusteettomasti eläkevakuutusmaksuja Suomesta Italiaan lähetettynä työntekijänä muuttaneelta suomalaiselta. Tämän seurauksena henkilö maksoi eläkevakuutusmaksuja sekä Suomeen että Italiaan. Suomen ja Italian Solvit-keskusten yhteistyöllä tapaus ratkaistiin siten, että Italian viranomaiset palauttivat hakijalle perusteettomasti perittyjen maksut takaisin.


Oleskelulupaongelmia Hollanissa


EU/ETA-maiden kansalaiset voivat liikkua ja muuttaa vapaasti EU/ETA-alueella maasta toiseen, jos tarkoituksena on työn hakeminen, työnteko, itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen tai opiskelu. Myös muu peruste on mahdollinen, jos henkilö pystyy rahoittamaan oleskelunsa. Vapaan liikkumisen säännökset koskevat vain EU/ETA-maiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään, mutta ei näiden maiden alueella asuvia kolmansien maiden kansalaisia.

 

EU/ETA-maan kansalaisella on oikeus oleskella ja tehdä työtä ilman oleskelulupaa, jos työ kestää enintään kolme kuukautta. Tätä pidemmälle ajalle on hankittavat oleskelulupa, mutta työlupaa EU/ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse. Myös työnhakijalla on oikeus oleskella ja hakea työtä toisessa EU/ETA-maassa vähintään kolmen kuukauden ajan ilman oleskelulupaa.

 

Esimerkiksi liikkumisvapautta hyödyntäen tanskalainen henkilö rekisteröityi Hollannissa työnhakijaksi ja hänelle oli myönnetty oikeus hakea työtä kuuden kuukauden ajan. Sen sijaan Hollannin viranomaiset totesivat, että henkilön meksikolainen aviomies saa oikeuden oleskella maassa vasta, kun hänen tanskalainen aviopuolisonsa on työllistynyt ja saanut pidempiaikaisen oleskeluluvan. Solvit-keskusten nostettua asia esille meksikolaiselle aviomiehelle myönnettiin oikeutetusti kuuden kuukauden oleskelulupa Hollantiin.

 

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
Solvit-keskus
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 029 506 4971
Sähköposti: solvit (at) tem.fi 


Euroopan komission Solvit-kotisivulta löytyy lisätietoja ongelmien ratkaisusta Solvitin avulla sekä kaikkien EU/ETA-maiden Solvit-keskusten yhteystiedot.

Sivua viimeksi päivitetty: 7.1.2016
Tulosta sivu
solvit280x145

 

Lisätietoja

Koskela, Akseli
solvit(at)tem.fi

Muualla verkossa

Komission SOLVIT-sivu