Työjärjestys toimikaudelle 4.7.2013–3.7.2016

 

1 § Yleistä

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnan tarkoituksesta, tehtävistä ja toiminnan järjestämisestä on säädetty vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (977/2005) ja mittatekniikan keskuksesta annetussa asetuksessa (678/1991).


Neuvottelukunnan kokouspalkkion osalta noudatetaan seuraavaa työ- ja elinkeinoministeriön määräystä: Neuvottelukuntien ja vastaavien toimielinten palkkiot 1.1.2011 alkaen (TEM/1919/00.03.02.2010). Määräyksen mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnan kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

 

2 § Jaostot

 

Neuvottelukunnassa on seuraavat jaostot:

  1. Työjaosto, joka toimii valmistelevana ja koordinoivana elimenä koko neuvottelukuntaa koskevissa asioissa sekä asioissa, jotka eivät kuulu muiden jaostojen erityistehtäviin.
  2. Pätevyyden toteamistoimen jaosto, joka käsittelee pätevyyden toteamista koskevia asioita.
  3. Valvontatoimen jaosto, joka käsittelee tuote- ja olosuhdevalvontaa sekä toiminnanharjoittajien vastuita ja velvollisuuksia koskevia asioita ja edistää vaatimustenmukaisuuden toteutumista.

 

Neuvottelukunta asettaa tarvittaessa muita jaostoja. Jaostot käyttävät neuvottelukunnan ratkaisuvaltaa 5 §:n mukaisesti.

 

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet. Jaostot valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajansa. Jaostojen puheenjohtajien tulee olla neuvottelukunnan varsinaisia jäseniä.

 

Työjaostoon kuuluu neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jaostojen puheenjohtajat sekä 1 - 4 muuta neuvottelukunnan valitsemaa jäsentä. Työjaoston sihteerinä toimii neuvottelukunnan pääsihteeri.

 

3 § Työryhmät

 

Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmien puheenjohtajien tulee olla neuvottelukunnan varsinaisia tai varajäseniä.

 

4 § Sihteerit

 

Neuvottelukunta voi ottaa enintään neljä sihteeriä. Neuvottelukunta määrää heidän tehtävänsä. Yksi sihteereistä määrätään pääsihteeriksi.

 

Pääsihteerin tulee huolehtia neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja tehtyjen päätösten toimeenpanosta, toimia sihteerinä neuvottelukunnan kokouksissa ja huolehtia siitä, että neuvottelukunnan juoksevat asiat tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi sekä suorittaa muut hänelle määrätyt tehtävät.


5 § Asioiden käsittelyjärjestys

 

Neuvottelukunnan käsittelemät asiat ratkaistaan seuraavassa esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta neuvottelukunnan kokouksessa.

 

Neuvottelukunnalla on oikeus päättää, että jaosto saa ratkaista tiettyyn neuvottelukunnan määrittelemään asiaryhmään kuuluvat asiat. Työjaosto voi tarvittaessa ratkaista asian neuvottelukunnan puolesta, mikäli neuvottelukunta ei kokoonnu asian ratkaisun edellyttämänä aikana. Periaatteellisesti merkittävä, laajakantoinen tai muutoin tärkeä asia on kuitenkin aina ratkaistava neuvottelukunnan kokouksessa.

 

Jaostot laativat tarvittaessa työjärjestykset, ja neuvottelukunta tai työjaosto voi vahvistaa ne.

 

Pätevyyden toteamistoimen jaosto voi ratkaista neuvottelukunnan puolesta asiat, joilla varmistetaan kansainvälisten standardien akkreditointielimelle asettamien vaatimusten täyttyminen.

 

Lakisääteisiin tai muihin erityisvaatimuksiin perustuvaa pätevyyden toteamista koskevien asioiden valmistelu kuuluu sekä pätevyyden toteamistoimen jaostolle että vaatimustenmukaisuuden jaostolle. Pätevyyden toteamisjaoston vastuulla ovat ensisijaisesti pätevyyden arviointimenettelyjä koskevat asiat ja valvontatoimen jaoston vastuulla viranomaisvaatimuksia ja -toimintaa sekä toiminnanharjoittajien vastuita ja velvollisuuksia koskevat asiat. Jaostot toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä.

 

6 § Asiantuntijat

 

Neuvottelukunnalla ja sen jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita kokouksissaan.

 

7 § Kokoukset

 

Neuvottelukunta kokoontuu päättäminään aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta on kutsuttava koolle myös, jos sitä vähintään kaksi jäsentä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää. Kirjallinen kokouskutsu ja ehdotus kokouksessa hyväksyttäväksi esityslistaksi lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta neuvottelukunnan jäsenille ja varajäsenille joko postitse tai sähköisessä muodossa.

 

8 § Varajäsenet

 

Jos neuvottelukunnan varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, jäsen huolehtii itse varajäsenensä kutsumisesta kokoukseen.

 

9 § Päätösvaltaisuus

 

Neuvottelukunta ja jaosto ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä. Puheenjohtajan ollessa paikalla lasketaan varapuheenjohtaja jäseneksi.

 

Neuvottelukunta ja jaosto voivat käyttää päätösvaltaansa myös siten, että jäsenet vahvistavat kohtuulliseksi katsottavassa määräajassa kantansa kokouksessa käsiteltyyn asiaan joko kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

 

10 § Kokouspöytäkirjat

 

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, josta ilmenee kokouksen aika, saapuvilla olleiden nimet, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Pöytäkirjat numeroidaan vuosittain juoksevalla numerolla.


Pöytäkirjan allekirjoittaa sihteeri.

 

Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, ellei sitä erityisestä syystä päätetä tarkistaa välittömästi samassa kokouksessa.

 

Jäljennös pöytäkirjasta toimitetaan jäsenille ja varajäsenille viimeistään seuraavan kokouskutsun mukana.

 

11 § Jaostojen toiminta

 

Jaostojen kokouksista ja kokouspöytäkirjoista on voimassa, mitä edellä 7 ja 10 §:ssä neuvottelukunnasta on määrätty. Työryhmissä sovellettavista menettelyistä päättää asianomainen jaosto. Jaostojen pöytäkirjat toimitetaan myös neuvottelukunnan jäsenille.

 

Jaostot laativat toimikauden alussa toimintasuunnitelmat. Neuvottelukunta tai työjaosto voi vahvistaa ne.

 

12 § Toimituskirjat

 

Neuvottelukunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa pääsihteeri, mikäli 5 §:stä ei muuta johdu. Jaoston toimituskirjat allekirjoittaa jaoston puheenjohtaja ja varmentaa jaoston sihteeri. Toimituskirjat numeroidaan vuosittain juoksevalla numerolla.

 

Lähetteet, ilmoitukset ja muut sellaiset asiakirjat, jotka eivät sisällä päätöstä tai muuta kannanottoa, allekirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri yksin.

 

13 § Arkisto

 

Neuvottelukunnalle saapuneet kirjeet, neuvottelukunnan tekemät esitykset ja sen antamat lausunnot, kokouspöytäkirjat sekä muut neuvottelukunnan toiminnassa kertyneet asiakirjat arkistoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Asiakirjat toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön arkistoon kolmen vuoden välein neuvottelukunnan toimikauden mukaisesti.

 

Jäljennökset jaostojen pöytäkirjoista ja toimituskirjoista lukuun ottamatta 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja sekä muut asiakirjat on jaostokäsittelyn päätyttyä toimitettava pääsihteerille, joka huolehtii arkistosta. Asiakirjojen laadun mukaan myös asianomainen jaosto voi huolehtia sen toiminnalle tärkeiden asiakirjojen arkistoinnista.

 

14 § Poikkeukset

 

Neuvottelukunta voi yksittäistapauksissa päättää poiketa tämän työjärjestyksen määräyksistä, ei kuitenkaan 9 §:n päätösvaltaisuutta koskevasta määräyksestä.

 

Tämä työjärjestys on hyväksytty neuvottelukunnan 5.11.2013 pidetyssä kokouksessa.


Sivua viimeksi päivitetty: 18.12.2013
Tulosta sivu