På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Hae lakihankkeista
Palvelussa on 70 hanketta. Olet sivulla 1/3.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttaminen sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttaminen, HE 42/2014 vp; EV 43/2014 vp

(14.8.2014)

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettua lakia (7/2014) muutettiin siten, että lain 12 §:ään lisättiin säännökset vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallinto- ja todentamisviranomaisesta, toimenpideohjelman valmistelusta sekä rahaston teknisen avun hyväksyttävyydestä.

Lue lisää


Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttaminen, HE 317/2014 vp; EV 273/2014 vp

(9.6.2015)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta.

Lue lisää


Edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennet-tavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin, HE

(13.2.2015)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenan-maan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin.

Lue lisää


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttaminen, HE 197/2014 vp; EV 190/2014 vp

(28.1.2015)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lue lisää


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttaminen, HE 43/2014 vp: EV 51/2014 vp

(14.8.2014)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia (897/2009) ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi 5 a §, jossa säädettäisiin määräyksestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies tekemään enintään kolmen vuoden määräajaksi toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä.

Lue lisää


Energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, HE

(13.2.2015)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta sekä laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muut- tamisesta.

Lue lisää


Euroopan unionin yhteisten päästöoikeuksien huutokauppapaikkojen ja yhteisen huutokauppatarkkailijan yhteisiä hankintamenettelyjä koskevien sopimusten hyväksyminen, HE

(11.5.2012)

Hyväksytään ja saatetaan voimaan yhteisten huutokauppapaikkojen ja yhteisen huutokauppatarkkailijan hankintamenettelyjä koskevat sopimukset.

Lue lisää


Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupame-nettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE

(8.9.2014)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä.

Lue lisää


HE laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

(9.8.2013)

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin uusi 4 a luku. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toimintaedellytysten eli niin sanotun kilpailuneutraliteetin valvonnan tehostamiseksi lisättäisiin. Samassa yhteydessä tehdään teknisiä muutoksia kilpailulakiin sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettuun lakiin.

Lue lisää


Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen, HE

(26.1.2015)

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi palkkatukea koskevien säännösten osalta. Esityksessä ehdotetaan palkkatukijärjestelmää uudistettavaksi siten, että nykyisen perustuki/lisäosa-mallin sijasta palkkatuki olisi prosentuaalinen osuus työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Palkkatuen enimmäiskesto määräytyisi pääsääntöisesti tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Esityksessä ehdotetaan myös pitkäkestoista palkkatukea ikääntyneille pitkään työttömänä olleille. Lisäksi kuntien aluevelvoite ehdotetaan poistettavaksi.

Lue lisää


Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen, HE

(4.6.2014)

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työkokeilua koskevan sopimuksen tekemistä edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehdyt irtisanomiset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle, jos työkokeilun järjestäjä olisi ennen työkokeilusopimuksen tekemistä tarjonnut irtisanotuille työntekijöille mahdollisuutta palata entiseen työhönsä.

Lue lisää


Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain uudistaminen, HE

(16.1.2013)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta ja laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista on tarkoitus yhdistää uudeksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Työ- ja elinkeinotoimistojen palveluvalikoimaa on tarkoitus uudistaa siten, että palvelut vastaavat joustavasti henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaiden tarpeisiin ja tukevat työllistymistä, työvoiman saantia sekä yritystoiminnan käynnistymistä ja kehittymistä. Tavoitteena on yhdistää selvästi päällekkäiset palvelut ja tuotteet. Mahdollisesti joistakin nykyisistä palveluista luovutaan. Henkilöasiakkaille maksettavia etuuksia ja korvauksia koskevat säännökset uudistetaan. Palveluvalikoimaan lisätään yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja palveluita.

Lue lisää


Kilpailu- ja kuluttajaviraston perustaminen, HE

(30.11.2012)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ehdotetaan perustettavaksi siirtämällä virastoon samasta ajankohdasta lakkautettavien Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston tehtävät ja henkilöstö.

Lue lisää


Käteispalkkojen kieltäminen, HE 24/2013

(7.6.2013)

Esityksessä rajoitettaisiin käteisen rahan käyttöä palkanmaksussa ja tehostettaisiin työnantajan kirjanpitovelvollisuutta käteisenä rahana maksetun palkan osalta.

Lue lisää


Laki alueiden kehittämisestä annetun lain ja rakennerahastolain muuttamisesta, HE

(12.7.2012)

Hallituksen esitys eduskunnalle alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain eräiden säännösten kumoamisesta

Lue lisää


Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista ja Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, HE

(20.1.2014)

Alueiden kehittämisestä annetun lain ja rakennerahastolain uudistaminen ja yhdistäminen. Eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain uudistaminen.

Lue lisää


Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä, HE

(31.12.2013)

Ehdotetaan säädettäväksi laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä. Samalla kumottaisiin voimassa oleva patenttiasiamiehistä annettu laki (552/1967).

Lue lisää


Laki bionesteiden käytön edistämisestä, HE

(15.8.2014)

Esityksessä säädettäisiin bionesteiden käytön edistämistä koskevasta jakeluvelvoitteesta.

Lue lisää


Laki biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE

(13.8.2013)

Esityksessä säädettäisiin biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteereistä sekä kestävyyskriteerien mukaisuuden osoittamisessa noudatettavista menettelyistä

Lue lisää


Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, HE 90/2015 vp; EV 63/2015 vp

(1.1.2016)

Esitys mahdollisti sen, että ELY- keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen hoidettavaksi siirretään hallinnollisia tehtäviä ELY- keskuksista (ns. KEHA II-vaihe).

Lue lisää


Laki Energiamarkkinavirastosta annetun lain muuttamisesta, HE

(13.12.2013)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Energiamarkkinavirstosta ennettua lakia. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on järjestää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuuden tehtäviä uudelleen ja siirtää työ- ja elinkeinoministeriöstä Energiamarkkinavirastoon tiettyjä energiatehokuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä. Lisäksi ehdotetaan, että Energiamarkkinaviraston nimi muutetaan Energiavirastoksi.

Lue lisää


Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä HE 8/2015 vp; EV 13/2015 vp

(1.12.2015)

Esityksessä ehdotettiin annettavaksi uusi laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä. Näin kansalliseen lainsäädäntöön otettiin asiaa koskevat Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämät rakennerahasto-ohjelmakautta 2014-2020 koskevat säädökset. Aiemmin voimassa ollut laki (554/2009) kumottiin.

Lue lisää


Laki kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, HE (suppea)

(13.2.2015)

Patentti- ja rekisterihallitus on osana vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa tehnyt esityksen maistraattien kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien keskittämisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ehdotuksen taustalla ovat PRH:n uudet sähköiset palvelut, jotka vähentävät resurssitarvetta sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa että maistraateissa. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 31.5.2013 työryhmän selvittämään uudistuksen henkilöstö- talous- ja mahdolliset muut vaikutukset.

Lue lisää


Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta, HE

(19.4.2013)

Välittäjäkokeessa osoitetun ammattipätevyysvaatimuksen laajentaminen.

Lue lisää


Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa, HE 23/2013

(30.8.2013)

Esityksessä säädettäisiin elinkeinonharjoittajalle velvollisuus tarjota ostajalle aina kuitti, jos maksu tapahtuu käteisellä rahalla tai siihen rinnastuvalla maksutavalla.

Lue lisää


Laki laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista, HE

(21.12.2012)

Uusi laki korvaisi Energiamarkkinaviraston perimät sähköverkonhaltijoiden ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut, joista säädetään nykyisin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista (1400/2011).

Lue lisää


Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 86/2015 vp; EV 53/2015 vp

(1.1.2016)

Esitys maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sekä saaristoasiainneuvottelukunnan tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Lisäksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettuun lakiin tehdään tarkennuksia.

Lue lisää


Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta, HE

(9.8.2013)

Patentti- ja rekisterihallituksesta annettu laki (575/1992) uudistetaan kokonaisuudessaan.

Lue lisää


Laki päästökauppalain muuttaminen, HE

(1.1.2030)

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi päästökauppalakia. Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön päästökauppadirektiivi ja sen muuttamisesta annettu direktiivi, joka koskee Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää vuoden 2013 alusta lukien.

Lue lisää


Laki siviilipalveluslain muuttamisesta, HE 123/2013

(8.1.2014)

Siviilipalvelustoiminnan järjestäminen ehdotetaan siirrettäväksi valtiolle ja siviilipalvelusvelvollisten oikeutta maksuttomiin kotimaanmatkoihin tarkistetaan

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 19.1.2012
Tulosta sivu