På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 28 hanketta. Olet sivulla 1/3.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, HE

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettua lakia (7/2014) esitetään muutettavaksi siten, että lain 12 §:ään lisättäisiin säännökset vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallinto- ja todentamisviranomaisesta, toimenpideohjelman valmistelusta sekä rahaston teknisen avun hyväksyttävyydestä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttaminen, HE

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia (897/2009) ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi 5 a §, jossa säädettäisiin määräyksestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies tekemään enintään kolmen vuoden määräajaksi toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, HE

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta sekä laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muut- tamisesta.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Eräiden sähköisen viestinnän tietosuojalain säännösten siirtäminen yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin, HE

Tietoyhteiskuntakaaren (LVM) valmistelun yhteydessä todettiin, että nk. Lex Nokia -sääntely siirretään yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin. Siirto ja sen yhteydessä tehtävät mahdolliset muutokset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kolmikantaisesti.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupame-nettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen, HE

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi palkkatukea koskevien säännösten osalta. Esityksessä ehdotetaan palkkatukijärjestelmää uudistettavaksi siten, että nykyisen perustuki/lisäosa-mallin sijasta palkkatuki olisi prosentuaalinen osuus työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Palkkatuen enimmäiskesto määräytyisi pääsääntöisesti tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Esityksessä ehdotetaan myös pitkäkestoista palkkatukea ikääntyneille pitkään työttömänä olleille. Lisäksi kuntien aluevelvoite ehdotetaan poistettavaksi.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettavien uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella. Lakiuudistusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistelua varten perustetuissa valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä vuosina 2014 ja 2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki bionesteiden käytön edistämisestä, HE

Esityksessä säädettäisiin bionesteiden käytön edistämistä koskevasta jakeluvelvoitteesta.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Laki Korean Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasav allan hallituksen välisen yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, HE

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Etelä-Korean välillä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 5.6.2014
Tulosta sivu