På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 23 hanketta. Olet sivulla 1/3.

Eräiden sähköisen viestinnän tietosuojalain säännösten siirtäminen yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin, HE

Tietoyhteiskuntakaaren (LVM) valmistelun yhteydessä nk. Lex Nokia -sääntely siirretään yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin. Siirto ja sen yhteydessä tehtävät mahdolliset muutokset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kolmikantaisesti.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen, HE

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työkokeilua koskevan sopimuksen tekemistä edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehdyt irtisanomiset eivät olisi esteenä työkokeilun järjestämiselle, jos työkokeilun järjestäjä olisi ennen työkokeilusopimuksen tekemistä tarjonnut irtisanotuille työntekijöille mahdollisuutta palata entiseen työhönsä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2013

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettavien uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella. Lakiuudistusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistelua varten perustetuissa valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä vuosina 2014 ja 2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki bionesteiden käytön edistämisestä, HE

Esityksessä säädettäisiin bionesteiden käytön edistämistä koskevasta jakeluvelvoitteesta.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Laki Korean Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasav allan hallituksen välisen yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, HE

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Etelä-Korean välillä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, HE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Työryhmän tulee toimeksiantonsa mukaisesti ottaa huomioon Pohjoismainen oikeuskehitys soveltuvin osin.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

Hanke liittyy harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, HE

Hankkeessa valmisteellaan tilintarkastuslain ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain mukaisten tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistämistä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, HE

Kivihiilen korvaaminen biomassalla kivihiilipölypolttokattiloissa tukisi Suomen uusiutuvan energian tavoitteen (38 % uusiutuvaa energian loppukulutuksesta vuonna 2020) toteuttamista.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 10.3.2014
Tulosta sivu