På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 25 hanketta. Olet sivulla 1/3.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttaminen, HE (suppea)

HE eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennet-tavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin, HE

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenan-maan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttaminen, HE

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, HE

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta sekä laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muut- tamisesta.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen, HE

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi palkkatukea koskevien säännösten osalta. Esityksessä ehdotetaan palkkatukijärjestelmää uudistettavaksi siten, että nykyisen perustuki/lisäosa-mallin sijasta palkkatuki olisi prosentuaalinen osuus työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Palkkatuen enimmäiskesto määräytyisi pääsääntöisesti tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Esityksessä ehdotetaan myös pitkäkestoista palkkatukea ikääntyneille pitkään työttömänä olleille. Lisäksi kuntien aluevelvoite ehdotetaan poistettavaksi.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettujen uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella. Lakiuudistusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistelua varten perustetuissa valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä vuosina 2014 ja 2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevan pykälän muuttaminen, HE

Ehdotuksen tarkoituksena on selventää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeutta kilpailulain säännösten noudattamisen valvonnassa tilanteissa, joissa yritys on ulkoistanut tietohallintoansa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2015

Lue lisää


Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain muuttamisesta, HE (suppea)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettua lakia (554/2009). Ehdotetulla lailla tarkennetaan kansallisia säännöksiä ohjelmakautta 2014─2020 varten.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Laki kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, HE (suppea)

Patentti- ja rekisterihallitus on osana vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa tehnyt esityksen maistraattien kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien keskittämisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ehdotuksen taustalla ovat PRH:n uudet sähköiset palvelut, jotka vähentävät resurssitarvetta sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa että maistraateissa. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 31.5.2013 työryhmän selvittämään uudistuksen henkilöstö- talous- ja mahdolliset muut vaikutukset.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2015

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 30.10.2014
Tulosta sivu