På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Julkaisuja yhteiskuntavastuusta

Tälle sivulle on koottu yhteiskuntavastuuta koskevia julkaisuja ja tutkimuksia.


Uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän tutkintoja ja kokeita valmistelleen työryhmän raportti (29/2015)

Kokemuksia sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa
Mia Toivanen, Mikko Wennberg, Owal Group (2015)

Julkaisu kuvaa kymmenen erilaisen hankintayksikön kokemuksia sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista.Esimerkit on valittu tarkoituksella hyvin erilaisia hankintayksiköitä. Yksiköt ovat myös erilaisessa vaiheessa sosiaalisten kriteerien soveltamisessa: osalla on kokemuksia jo vuosien ajalta – osa on vasta pohtimassa soveltamismahdollisuuksia. Odotukset sosiaalisten kriteerien arkipäiväistymiseksi ovat isot; tulosten ja vaikuttavuuden näkymiseen menee kuitenkin vielä pitkään.

Kokemuksia sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa

Suomen lainsäädäntö, kansainvälinen liiketoiminta ja ihmisoikeudet

Aija Valleala/Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI) (2015)

Selvityksessä on tarkasteltu, miten Suomen nykyinen lainsäädäntö soveltuu suomalaisten yritysten ulkomailla tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin, ja mitä mahdollisia aukkoja ja ongelmia sääntelyyn sisältyy. Selvitys on osa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanoa.

Suomen lainsäädäntö, kansainvälinen liiketoiminta ja ihmisoikeudet

Arvojen markkinat: Oikeuttavat arvomaailmat suomalaisten suuryritysten yritysvastuupuheessa

Karoliina Malmelin (2011)


Malmelin tutkii väitöskirjassaan kymmenen suomalaisen suuryrityksen arvopuhetta yritysten legitimaation eli olemassaolon oikeutuksen rakentajana. Aineistona olivat yritysten vuosikertomukset ja yhteiskuntavastuun raportit vuosilta 1998 2008. Suuryritysten vastuullinen brändi rakentuu yhä vahvemmin hyvämaineisten kumppaneiden antaman julkisen kiitoksen, vastuullisen sijoittamisen indeksien ja eettisten merkkien varaan. Koska yrityksiin kohdistuva luottamus on pitkään ollut matala, yritykset hakevat legitimiteetilleen tukea kansalaisjärjestöiltä kuten YK:lta ja ympäristöjärjestöiltä, joihin kohdistuu suurempaa luottamusta. 


Arvojen markkinat : Oikeuttavat arvomaailmat suomalaisten suuryritysten yritysvastuupuheessa


Itsesääntely ja yhteiskuntavastuu

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Kaisa Sorsa (2010)


Sorsa tarkastelee tutkimuksessa itsesääntelyä esimerkkeinä muun muassa GlobalGAP ja Reilu kauppa sekä esittelee toimivia yhteissääntelymuotoja, kuten elintarvikealan kansallista laatustrategiaa. Itsesääntelyjärjestelmät tuottavat lisäinformaatiota esimerkiksi tuotteiden alkuperästä ja edistävät markkinoiden läpinäkyvyyttä. Tutkimus korostaa kansalaisjärjestöjen keskeistä roolia itsesääntelyjärjestelmien valvonnassa.


Itsesääntely ja yhteiskuntavastuu (pdf) (3.1 MB)Julkisen vallan CSR-järjestelmä eri maissa

FinnWatch ry / Eeva Simola, Päivi Pöyhönen, Outi Moilala ja Kristoffer Wilen (2010)


Selvitys kartoittaa yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen (Corporate Social Responsibility, CSR) liittyviä politiikkalinjauksia ja toimintatapoja kahdeksassa Euroopan maassa. Se kuvaa maittain yritysten yhteiskuntavastuun aihealueita, kuten vastuullista sijoittamista, alihankintaketjuja, verotusta sekä vientiluottoja. Lisäksi siinä käsitellään hallitusten linjauksia ja vastuunjakoa eri maissa. Yritysten yhteiskunnallisen vastuun koordinointi sekä työnjako vaihtelevat maittain. Selvitys toteaa, että selkeä tavoitteenasettelu on tärkeää vastuullisuuden edistämisessä.


Julkisen vallan CSR-järjestelmä eri maissa (pdf) (450.4 KB)Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä.

Marjatta Jutila (2008)


Jutila arvioi selvityksessään joidenkin EU-maiden hankkeita yhteiskunta- ja yritysvastuuta koskevan tietämyksen lisäämisestä, raportoinnista, vastuullisen sijoittamisen edistämisestä ja kestävistä julkisista hankinnoista. Niin ikään selvitys näkee tarpeen Suomen julkisen hallinnon yhtenäiselle sekä hallinnonalat ylittävälle yhteiskunta- ja yritysvastuun toimintaohjelmalle.


Yritysten vastuullisuuden edistäminen (pdf) (746.3 KB)Vastuullisuus ja ”viimeinen rivi”. Kirjallisuuskatsaus vastuullisuuden vaikutuksista yrityksen taloudellisen menestymiseen.

Leena Lankoski (2008)


Lankosken selvitys osoittaa, että vastuullisuus ei aina ja automaattisesti paranna yritysten kilpailukykyä, mutta vastuuttomuus voi kuitenkin heikentää niiden taloudellista menestystä. Sosiaali- ja ympäristövastuun vaikutukset kilpailukykyyn riippuvat selvityksen mukaan yritysten tulojen ja kustannusten nettovaikutuksista sekä yritysten koosta, toimialasta ja sijainnista.


Vastuullisuus ja "viimeinen rivi" (pdf) (787 KB)Corporate Social Responsibility in a governmental perspective. An analysis of public policies for CSR in Finland.

Heidi Finskas (2007)


Finskas vertailee pro gradu -tutkielmassaan Suomen ja Ison-Britannian julkisen hallinnon resursseja, hallitusten politiikkoja sekä rooleja yhteiskunta- ja yritysvastuun edistämisessä. Tutkielman mukaan yhteiskunta- ja yritysvastuu on tullut Suomen politiikkaan edelläkävijämaita myöhemmin. Tämän todetaan johtuvan esimerkiksi maiden erilaisista poliittis-taloudellisista järjestelmistä.


Corporate Social Responsibility in a governmental perspective (pdf) (626.6 KB)Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus. Hyvät käytännöt yrityksen arjessa.

Liisa Moilanen ja Ari Haapanen (2006)


Moilasen ja Haapasen tutkimuksen mukaan työsuhteiden vakaus ja luonne ovat vastuullisuuden merkittäviä osa-alueita. Tutkimus esittelee yritysjohdon ja työntekijöiden näkökulmasta vastuullisuuden parhaita henkilöstöpolitiikan käytäntöjä, jotka poistavat  työn epävarmuutta ja tukevat työllisyyttä.


Yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus (pdf) (765.8 KB)Suomalaisten yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen vastuu. Sidosryhmäviitekehys yritysten ja ulkoisten sidosryhmien edustajien näkemyksissä.

Maija-Leena Uimonen (2006)


Uimonen tutkii väitöskirjassaan sitä, millaista lainsäädännön minimitason ylittävää vapaaehtoista sosiaalista vastuullisuutta suomalaisilta yrityksiltä voidaan odottaa. Väitöskirja osoittaa, etteivät ulkoisten sidosryhmien ja useimpien yritysten edustajat pidä riittävänä yritysten sosiaalisena vastuullisuutena pelkästään verojen maksua ja työllistämistä. Lisäksi tutkimuksen mukaan yhteiskunta- ja yritysvastuun on tuotettava yrityksille liiketaloudellista hyötyä.


Suomalaisten yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen vastuu (pdf) (1.5 MB)Sivua viimeksi päivitetty: 23.7.2015
Tulosta sivu

Vastuullisen yrittäjyyden esitteet

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä
Yritysvastuun raportoinnin ensi askeleet
Esitteet ovat saatavilla vain sähköisessä muodossa.

Verojalanjälkimuistio