På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Merityö

Merityölainsäädäntö 

satama

Merimiesten työajoista säädetään erikseen ulkomaan ja kotimaan liikenteen osalta. Myös merimiesten vuosilomista ja palkkaturvasta säädetään erikseen. Mm. meriturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun vuoksi on annettu lakeja ja asetuksia (LVM). Merimiesten terveydelliset vaatimukset ovat tiukemmat kuin muissa töissä keskimäärin.

 

Laivaväen luetteloinnista annetussa laissa säädetään aluksen päällikön velvollisuudesta huolehtia laivaväkiluettelon ylläpitämisestä laivalla, laivanisännän velvollisuudesta tehdä palveluksessaan olevien merimiesten meripalveluaikoja koskevia ilmoituksia Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään merimiesluetteloon ja merimiehen oikeudesta saada tietoja merimiesluetteloon tallennetuista tiedoista.

 

Mm. merimiehen lääkärintarkastusta koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja merenkulkusäädökset liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalle.

Merimiehen lääkärintarkastusohjeet, STM, 2005

Merimiehen lääkärintarkastus, lomake (suomi.fi)

Terveydentilavakuutus meripalveluun, lomake (suomi.fi)

Ts-hallinto: voimassa olevat säädökset, mm. laivatyöturvallisuus

LVM: voimassa olevat säädökset


Lisätietoja antavat työsuojelu- ja merenkulkuviranomaiset sekä palkkaturvan osalta Uudenmaan ELY-keskus.

 

Merimiehen työsopimus (pdf) (6.7 KB)

 

Valtion tuki merimiesten matkakustannuksiin

Merimiesten matkakustannusten korvaamista koskeva lainsäädäntö muuttuu. Vuoden 2014 alusta tuli voimaan laki merimiesten matkakustannusten korvaamisesta valtion varoista. Lain voimaantulon myötä korvaushakemusten käsittely siirtyi Kaakkois-Suomen ELY –keskukselle (PL 1041, 45101 Kouvola). Aiemmin tehdyt hakemukset käsitellään kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriössä.

 

Valtio korvaa työnantajalle puolet tämän maksamista työntekijän matkakustannuksista. Korvattavia kustannuksia ovat välittömät matkakustannukset (mm. lento-, juna- ja bussiliput, oman auton käyttö), työntekijän ylläpitokustannukset matkan aikana (matkan aikaiset yöpymis- ja ateriointikustannukset) ja matkan järjestämisestä syntyneet kustannukset.

 

Jos alusta ei ole merkitty kauppa-alusluetteloon, korvausta voi saada vain merimiesten vuosilomalain mukaisista matkoista. Korvauksia maksetaan kalenterivuodessa enintään kahdesta matkasta alukselta kotiin ja kotoa alukselle. Aluksen tulee olla matkan alkaessa Suomen ulkopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomaille. Lisäksi korvauksen saamisen edellytyksenä on, että työntekijä asuu EU- tai ETA-alueella.

 

Kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten osalta matkoja korvataan niiden syystä riippumatta. Edellytyksenä matkakustannusten korvaamiselle kuitenkin on, että:

1) työntekijä työskentelee meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetulla pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä olevalla aluksella;
2) alus on merkitty kauppa-alusluetteloon;
3) alus on työntekijän matkan alkaessa Suomen ulkopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomailla ja
4) työntekijän kotipaikka sijaitsee EU- tai ETA-alueella.

 

Ns. kolmansista maista olevien työntekijöiden matkakustannuksiin työnantajalla on oikeus saada korvausta vain silloin, kun kyse on työsuhteen päättyessä tehtävästä matkasta ja kun työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta. Lisäksi työntekijän on täytynyt työskennellä sellaisella kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella, jota tarkoitetaan alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 §:n 6 kohdassa ja joka liikennöi pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä. Edellytyksenä matkasta syntyvien kustannuksien korvaamiselle on, että alus on työntekijän matkan alkaessa Suomen ulkopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomailla. 


Oikeus korvaukseen raukeaa, mikäli sitä ei ole haettu vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus siihen on syntynyt.


Valtion tuki matkakustannuksiin, ohje (pdf) (189.2 KB)


Hakemuslomake, word (docx) (108.2 KB)


Hakemuslomake (pdf) (39.3 KB)


Sivua viimeksi päivitetty: 16.5.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta osin:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Lainvalmistelu:

Siitonen, Susanna


Valtionosuusasiat:

Siitonen, Susanna