På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Merityö

Merityölainsäädäntö 

satamaMerimiesten työsuhteiden ehdot poikkeavat muista työsuhteista. Niistä säädetään merityösopimuslaissa. Lakia sovelletaan työhön, jota työntekijä sopimuksenperusteella tekee suomalaisessa aluksessa tai työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla. Merityösopimuslaki on sekä työnantajan että työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva peruslaki.


Merimiesten työajoista säädetään erikseen ulkomaan ja kotimaan liikenteen osalta. Myös merimiesten vuosilomista ja palkkaturvasta säädetään erikseen. Mm. meriturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun vuoksi on annettu lakeja ja asetuksia (LVM). Merimiesten terveydelliset vaatimukset ovat tiukemmat kuin muissa töissä keskimäärin.

 

Laivaväen luetteloinnista annetussa laissa säädetään aluksen päällikön velvollisuudesta huolehtia laivaväkiluettelon ylläpitämisestä laivalla, laivanisännän velvollisuudesta tehdä palveluksessaan olevien merimiesten meripalveluaikoja koskevia ilmoituksia Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään merimiesluetteloon ja merimiehen oikeudesta saada tietoja merimiesluetteloon tallennetuista tiedoista.

 

Mm. merimiehen lääkärintarkastusta koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja merenkulkusäädökset liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalle.

Merimiehen lääkärintarkastusohjeet, STM, 2005

Merimiehen lääkärintarkastus, lomake (suomi.fi)

Terveydentilavakuutus meripalveluun, lomake (suomi.fi)


Lisätietoja antavat työsuojelu- ja merenkulkuviranomaiset sekä palkkaturvan osalta Uudenmaan ELY-keskus.

 

Merimiehen työsopimus (pdf) (6.7 KB)


 

Valtion tuki merimiesten matkakustannuksiin

Valtio korvaa työnantajalle puolet tämän maksamista työntekijän matkakustannuksista. Korvattavia kustannuksia ovat välittömät matkakustannukset (mm. lento-, juna- ja bussiliput, oman auton käyttö), työntekijän ylläpitokustannukset matkan aikana (matkan aikaiset yöpymis- ja ateriointikustannukset) ja matkan järjestämisestä syntyneet kustannukset.

 

Jos alusta ei ole merkitty kauppa-alusluetteloon, korvausta voi saada vain merimiesten vuosilomalain mukaisista matkoista. Korvauksia maksetaan kalenterivuodessa enintään kahdesta matkasta alukselta kotiin ja kotoa alukselle. Aluksen tulee olla matkan alkaessa Suomen ulkopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomaille. Lisäksi korvauksen saamisen edellytyksenä on, että työntekijä asuu EU- tai ETA-alueella.

 

Kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten osalta matkoja korvataan niiden syystä riippumatta. Edellytyksenä matkakustannusten korvaamiselle kuitenkin on, että:

1) työntekijä työskentelee meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetulla pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä olevalla aluksella;
2) alus on merkitty kauppa-alusluetteloon;
3) alus on työntekijän matkan alkaessa Suomen ulkopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomailla ja
4) työntekijän kotipaikka sijaitsee EU- tai ETA-alueella.

 

Ns. kolmansista maista olevien työntekijöiden matkakustannuksiin työnantajalla on oikeus saada korvausta vain silloin, kun kyse on työsuhteen päättyessä tehtävästä matkasta ja kun työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta. Lisäksi työntekijän on täytynyt työskennellä sellaisella kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella, jota tarkoitetaan alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 §:n 6 kohdassa ja joka liikennöi pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä. Edellytyksenä matkasta syntyvien kustannuksien korvaamiselle on, että alus on työntekijän matkan alkaessa Suomen ulkopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomailla. 


Oikeus korvaukseen raukeaa, mikäli sitä ei ole haettu vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus siihen on syntynyt. 


Korvaushakemukset toimitetaan osoitteella

KEHA-keskus, Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere
maksatusalue.keskinen@ely-keskus.fi


Merimiesten matkakustannukset, hakemus ja ohje (yrityssuomi.fi)


Sivua viimeksi päivitetty: 14.10.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta osin:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Lainvalmistelu:

Siitonen, Susanna


Valtionosuusasiat:

Siitonen, Susanna