På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vastuullisuusraportointi:

Uudet tuulet puhaltavat, EU eturintamassa

Vastuullisuusraportointi on pitkälti perustunut yritysten vapaaehtoisuudelle. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Huhtikuussa 2013 EU-komissio esitteli direktiiviehdotuksensa yritysten ei-taloudellisen tiedon raportoinniksi. Parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen 16.4.2014 ja neuvosto 24.9.2014. Kyseessä oleva tilinpäätösdirektiivin muutos koskee suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä (listayhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), joiden työntekijämäärä ylittää 500 henkeä joiden liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa tai tase 20 miljoonaa euroa.


Direktiivin mukaan yritysten tulee toimintakertomuksen osana julkistaa selvitys toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristö-, työntekijä- ja sosiaalisia asioita sekä ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja lahjontaa. Selvityksessä tulee myös antaa lyhyt kuvaus yhtiön liiketoimintamallista sekä kertoa toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.


Selvitys on mahdollista antaa osana toimintakertomusta. Lisäksi se voidaan antaa erillisenä selvityksenä tai kansainväliseen raportointikehykseen perustuvana erillisraporttina edellyttäen, että ne täyttävät selvityksen tietovaatimukset ja julkistus tapahtuu yhdessä toimintakertomuksen kanssa tai vaihtoehtoisesti 6 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä yhtiön internet-sivuilla, jolloin toimintakertomuksessa tulee olla viittaus kyseiseen raporttiin. Selvitykseen sovelletaan ”noudata tai selitä –periaatetta”.


Direktiivi sisältää myös velvoitteen arvopaperien liikkeeseenlaskijoille kertoa selvityksessään hallinto- ja ohjajärjestelmästä (corporate governance statement) yhtiön monimuotoisuuspolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta ja tuloksista. Säännös koskee pääasiassa suuria arvopaperien liikkeeseenlaskijoita (työntekijämäärä 250 henkeä); pienet ja keskisuuret on suljettu soveltamisalasta pois.


Maakohtaisen veroraportoinnin osalta komissio velvoitettiin seuraamaan ja raportoimaan OECD:n hankkeiden etenemisestä sekä vakavaraisuus- ja tilinpäätösdirektiivien vastaavien säännösten täytäntöönpanosta. Raportin yhteydessä komission tulee tehdä ehdotuksensa mahdolliseksi maakohtaiseksi veroraportoinniksi.


Direktiivi on saatettava voimaan Suomessa 6.12.2016 mennessä. Raportointivelvoite tulisi näin ollen koskemaan aikaisintaan tilikautta 2017.


Muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskeva direktiivi (ppt) (445.5 KB)


Kansainväliset raportointikehykset

Global Reporting Initiative (GRI)

Kansainvälisesti käytetyin yhteiskunta- ja yritysvastuun raportointistandardi on GRI G3 -ohjeisto. Ohjeisto koostuu raportointia ohjaavista periaatteista ja raportoinnin mittareista. Standardista on ilmestynyt uusi versio GRI 4 toukokuussa 2013. Muutamat suomalaiset yritykset ovat siirtyneet uuteen ohjeistukseen.


G3-ohjeistossa raportoinnin sisältöä koskevat olennaisuuden, sidosryhmien osallistamisen, kestävän kehityksen ja täydellisyyden periaatteet. Raportoinnin laatua ohjaavat puolestaan tasapainoisuuden, vertailukelpoisuuden, oikeellisuuden, selkeyden ja varmennettavuuden periaatteet.


Raportointivaatimukset koostuvat seuraavista osa-alueista: 1) strategiasta ja analyysistä, 2) organisaation profiilista, 3) raportointiperiaatteista ja -rajauksista, 4) hallintokäytännöistä, 5) sitoumuksista ja sidosryhmäyhteistyöstä, 6) johtamisen lähestymistavoista sekä 6) taloudellisen, 7) sosiaalisen ja 8) ympäristövastuun indikaattoreista.


GRI 4-versiossa on raportointielementtejä selkiytetty. Uudet osiot liittyvät lähinnä toimitusketjun hallintaan, hallitustyöskentelyyn, palkitsemiseen sekä liiketoiminnan eettisiin periaatteisiin ja niiden noudattamiseen. Uusi versio täyttänee tietovaatimuksiltaan ei-taloudellisia tietoja koskevan direktiiviehdotuksen vaatimukset.

Muita vastuullisuusraportointikehyksiä

Muita kansainvälisiä yritysten ja muiden työyhteisöjen vastuullisuuden arvioimiseen, mittaamiseen ja raportointiin liittyviä standardeja ovat mm. AA 1000 ja vuonna 2010 valmistunut ISO 26000. Myös jotkut suomalaiset toimialaliitot ovat laatineet toimialakohtaisia raportointiohjeita, kuten Elintarviketeollisuusliitto ja energia-alan keskusliitto, Finenergy. Niin ikään on julkaistu erillisiä kansainvälisiä ja suomalaisia yritysten ympäristövastuun arviointimittareita ja -standardeja, kuten ISO 14001 ja Carbon Disclosure Project.


Sivua viimeksi päivitetty: 13.11.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Hanski, Marja

 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva raportointiviitekehys

Raportointiviitekehys on ensimmäinen kattava ohjeistus yrityksille siitä, miten raportoida ihmisoikeuksista yritysten ihmisoikeuksia koskevan vastuun mukaisesti. Raportointiviitekehys tarjoaa tiiviin kysymyspatteriston, jonka avulla minkä tahansa yrityksen pitäisi pystyä kertomaan ja näyttämään, miten se käytännössä täyttää ihmisoikeuksia koskevat vastuunsa.


Kansainvälinen tietokanta vastuullisuusraporteista

Global Reporting Initiative (GRI) ylläpitää kansainvälistä Sustainability Disclosure Database -tietokantaa eri maissa julkaistuista vastuullisuusraporteista. Tietokantaan on jo tallennettu yli 11 000 raporttia 4000 organisaatiosta, näistä 150 Suomesta (tilanne marraskuussa 2012). Suomessa GRI:n kumppani on FIBS.
Tutustu tietokantaan
Lue lisää FIBSin sivuilta