På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vastuullisuusraportointi; uudet tuulet puhaltavat

EU eturintamassa

Vastuullisuusraportointi on pitkälti perustunut yritysten vapaaehtoisuudelle. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Huhtikuussa 2013 EU-komissio esitteli direktiiviehdotuksensa yritysten ei-taloudellisen tiedon raportoinniksi. Ehdotus koskee yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, joiden työntekijä määrä ylittää 500 henkeä.


Ehdotuksen mukaan yritysten tulee toimintakertomuksen osana julkistaa selvitys toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristö-, työntekijä- ja sosiaalisia asioita sekä ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja lahjontaa. Selvityksessä tulee myös antaa lyhyt kuvaus yhtiön liiketoimintamallista sekä kertoa toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Ehdotus sisältää myös velvoitteen pörssiyhtiöille kertoa corporate governance selvityksessään yhtiön monimuotoisuuspolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta ja tuloksista. Ehdotus mahdollistaa myös esimerkiksi kansainväliseen raportointikehykseen perustuvan erillisraportin laatimisen edellyttäen, että se täyttää selvityksen tietovaatimukset ja se julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa tai vaihtoehtoisesti 6 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä yhtiön internet-sivuilla, jolloin toimintakertomuksessa pitää olla viittaus tähän raporttiin. Maakohtaisen veroraportoinnin osalta komissio velvoitettiin seuraamaan ja raportoimaan OECD:n hankkeiden etenemisestä sekä vakavaraisuus- ja tilinpäätösdirektiivien täytäntöönpanosta. Raporttinsa yhteydessä komission tulee tehdä ehdotuksensa mahdolliseksi maakohtaiseksi veroraportoinniksi.


Neuvotteluissa EU:n komission ja parlamentin välillä on päästy sopuun tekstimuodosta helmikuun 2014 lopussa. Ehdotus tullee käsiteltäväksi parlamentissa huhtikuussa 2014. Mikäli se hyväksytään, on se saatettava voimaan Suomessa vuoden 2016 aikana. Raportointivelvoite tulisi näin ollen koskemaan arvion mukaan aikaisintaan tilikautta 2017.


Kansainväliset raportointikehykset

Global Reporting Initiative (GRI)

Kansainvälisesti käytetyin yhteiskunta- ja yritysvastuun raportointistandardi on GRI G3 -ohjeisto. Ohjeisto koostuu raportointia ohjaavista periaatteista ja raportoinnin mittareista. Standardista on ilmestynyt uusi versio GRI 4 toukokuussa 2013. Siirtyminen uuteen versioon tulee viemään muutamia vuosia.


G3-ohjeistossa raportoinnin sisältöä koskevat olennaisuuden, sidosryhmien osallistamisen, kestävän kehityksen ja täydellisyyden periaatteet. Raportoinnin laatua ohjaavat puolestaan tasapainoisuuden, vertailukelpoisuuden, oikeellisuuden, selkeyden ja varmennettavuuden periaatteet.


Raportointivaatimukset koostuvat seuraavista osa-alueista: 1) strategiasta ja analyysistä, 2) organisaation profiilista, 3) raportointiperiaatteista ja -rajauksista, 4) hallintokäytännöistä, 5) sitoumuksista ja sidosryhmäyhteistyöstä, 6) johtamisen lähestymistavoista sekä 6) taloudellisen, 7) sosiaalisen ja 8) ympäristövastuun indikaattoreista.


GRI 4-versiossa on raportointielementtejä selkiytetty. Uudet osiot liittyvät lähinnä toimitusketjun hallintaan, hallitustyöskentelyyn, palkitsemiseen sekä liiketoiminnan eettisiin periaatteisiin ja niiden noudattamiseen. Uusi versio täyttänee tietovaatimuksiltaan ei-taloudellisia tietoja koskevan direktiiviehdotuksen vaatimukset.

Muita vastuullisuusraportointikehyksiä

Muita kansainvälisiä yritysten ja muiden työyhteisöjen vastuullisuuden arvioimiseen, mittaamiseen ja raportointiin liittyviä standardeja ovat mm. AA 1000 ja vuonna 2010 valmistunut ISO 26000. Myös jotkut suomalaiset toimialaliitot ovat laatineet toimialakohtaisia raportointiohjeita, kuten Elintarviketeollisuusliitto ja energia-alan keskusliitto, Finenergy. Niin ikään on julkaistu erillisiä kansainvälisiä ja suomalaisia yritysten ympäristövastuun arviointimittareita ja -standardeja, kuten ISO 14001 ja Carbon Disclosure Project.


Sivua viimeksi päivitetty: 7.3.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Hanski, Marja

 

Kansainvälinen tietokanta vastuullisuusraporteista

Global Reporting Initiative (GRI) ylläpitää kansainvälistä Sustainability Disclosure Database -tietokantaa eri maissa julkaistuista vastuullisuusraporteista. Tietokantaan on jo tallennettu yli 11 000 raporttia 4000 organisaatiosta, näistä 150 Suomesta (tilanne marraskuussa 2012). Suomessa GRI:n kumppani on FIBS.
Tutustu tietokantaan
Lue lisää FIBSin sivuilta