På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tilaajavastuu

rakentaminenLaki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lisäksi se velvoittaa yritykset varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa.

 

Lain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee mm. selvittää, onko yritys maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös työterveyshuollon järjestäminen on selvitettävä. Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä.

 

Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Tällä tarkoitetaan sopimuksen koko arvoa erittelemättä siitä työn osuutta.

 

Tilaajan ei tarvitse pyytää tietoja, jos hän voi perustellusti luottaa siihen, että sopimuspuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Tällaisia osapuolia ovat muun muassa valtio, kunta ja seurakunta sekä julkiset osakeyhtiöt, valtion liikelaitokset, kunnan omistamat yhtiöt tai vastaavat ulkomaiset yritykset. Luottamuksen voidaan katsoa toteutuvan yleensä myös, jos sopimuksen osapuolen toimintaa tai sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena. 


Mikäli lain edellyttämää selvitystä ei ole tehty, tilaaja määrätään maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Maksu on määrältään 2 000 - 20 000 euroa.


Tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, jos se on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa. Maksu voidaan lisäksi määrätä, jos tilaaja selvityksen tekemisestä huolimatta osoittaa selvää piittaamattomuutta siitä, että tietää sopimuskumppaninsa laiminlyövän esimerkiksi työnantajavelvoitteitaan. Maksu on  määrältään 20 000  - 65 000 euroa. Päätöksen maksusta tekee se aluehallintovirasto, johon lakia valvova työsuojeluviranomainen kuuluu.


Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle, esite, 2015


Lähetettyjä työntekijöitä koskevat erityissäännökset

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetettyjä työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. Tilaajan on myös sopimusta tehdessään edellytettävä, että sopimuspuoli selvittää sopimuksen mukaisen työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työn teon.

 

Lähetetyistä työntekijöistä annetussa laissa (1146/1999) säädetään tilaajan ja sopimuspuolen velvoitteista silloin, kun toiseen valtioon sijoittautunut yritys lähettää Suomeen työntekijöitä.


Rakennusalan erityissäännökset

Rakentamistoiminnassa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on pyydettävä myös silloin, kun yritysten toiminta on vakiintunutta tai kun tilaajan ja sopimuskumppanin sopimussuhde on vakiintunut. Lisäksi tapaturmavakuutus kuuluu selvitettäviin asioihin. Rakentamistoiminnassa tilaajalla on myös jatkuva velvollisuus varmistua lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä.


Aiheeseen liittyviä TEM:n julkaisuja:

Valvontaa ja vastuuta ulkopuolisen työvoiman käyttöön – tutkimus tilaajavastuulain toteutumisesta, 2009

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö, 2011

Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän mietintö, 2014

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista, 2015Sivua viimeksi päivitetty: 20.10.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lain soveltaminen ja valvonta:
AVI-työsuojelu, Etelä-Suomi
Lainvalmistelu:
Hjelt, Jan

Kantanen, Päivi
Tilaajavastuuselvityksiä tarjoavia verkkopalveluita


Rala.fiTilaajavastuu.fi

Vastuullinen yritys.fi

Ytj.fi