På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

 Työneuvoston lausunnot

14.12.2015 X:n hallinto-oikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko A Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996) ottaen huomioon muun ohella työaikalain 2 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdat.

Lausunto TN 1466-15 (pdf) (108.6 KB)

22.6.2015 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko X Oy:n building project leadereihin työaikalakia (605/1996). Kysymys on työntekijöistä, jotka suorittavat X-kauppaketjulle sen rakennusprojekteihin liittyviä tehtäviä. Käytetystä monikkomuodosta huolimatta lausuntopyynnön kohteeksi on ilmoitettu yksi henkilö A, joka on kirjoittanut kuvauksen työskentelyolosuhteistaan.

Lausunto TN 1465-15 (pdf) (107.4 KB)

8.6.2015 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, menetteleekö työnantaja oikein, jos hän antaa työntekijän ensimmäisessä määräaikaisessa työsuhteessa ansaitseman ja vuosilomalain (162/2005) 18 §:ssä tarkoitetulla sopimuksella seuraavaan työsuhteeseen siirretyn vuosiloman sellaisenaan, vaikka työntekijä olisi jälkimmäisen työsuhteen aikana alkanut ansaita vuosilomaa kahden sijasta kaksi ja puoli arkipäivää ja vaikka työntekijän palkka olisi siinä korkeampi kuin ensimmäisessä työsuhteessa.
Lausunto TN 1464-15 (pdf) (90.7 KB)

18.5.2015 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko työsopimuksessa sovitun tavoitepalkan ja tosiasiallisesti provisioiden perusteella kertyneen palkan erotuksena neljännesvuosittain maksettava summa ottaa huomioon määritettäessä eläinlääkärin vuosilomapalkkaa vuosilomalain (162/2005) 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin tavoin.

Lausunto TN 1463-15 (pdf) (122.7 KB)

13.4.2015 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko ensihoitajien työhön yksityissektorin tuottamassa ensihoitopalvelussa liittyvä vapaamuotoinen varallaolo katsoa työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaiseksi varallaoloksi vai tulisiko mainittu aika varallaolon sijasta lukea ensihoitajan työajaksi.

Lausunto TN 1462-15 (pdf) (104.6 KB)

15.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevien asianajajien ja muiden lakimiesten työhön soveltaa työaikalakia (605/1996).

 Lausunto TN 1461-14 (pdf) (87.3 KB)

13.10.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa mahdollisuudesta sopia työehtosopimuksin kesälomakaudesta ja sen aikana annettavista lomapäivistä.

Lausunto TN 1460-14 (pdf) (90.2 KB)

13.10.2014 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X:n kaupungin hyvinvointitoimialan kotihoidossa käytettävää yhden tunnin varallaoloaikaa pitää työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaan sallittuna järjestelynä

Lausunto TN 1459-14 (pdf) (80.2 KB)

24.6.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko 50:een nimeltä mainittuun thaimaalaiseen luonnonmarjanpoimijaan tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005).

Lausunto TN 1458-14 (pdf) (127 KB)

19.5.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, otetaanko metsuri A:lle vuosien 2012 ja 2013 touko-heinäkuulta kertynyt urakka-ansio huomioon hänen vuosilomapalkkaansa laskettaessa.
Lausunto TN 1457-14 (pdf) (66.2 KB)


14.4.2014 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko Z Oy:hyn kuuluvan sairaala Y:n päivystysjärjestelyihin soveltaa työaikalain (605/1996) 5§:n varallaolosäännöksiä, vai olisiko päivystysaika tai osa siitä katsottava mainitun lain 4 §:n mukaiseksi työajaksi.
Lausunto TN 1456-14 (pdf) (73.9 KB)

3.3.2014 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti vähintään 20 ja onko yhtiö siten yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yritys, johon lakia tulee soveltaa. Lausunto TN 1455-14 (pdf) (106.2 KB)

16.12.2013 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko säännöllinen työaika järjestää ensihoitopalvelussa työaikalain (605/1996) 7 §:n mukaiseksi jaksotyöksi.Lausunto TN 1454-13 (pdf) (120.8 KB)

16.10.2013 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oyj:n tehtailla teetettyjä hätätöitä pidettävä työaikalain (605/1996) 21 §:n tarkoittamana hätätyönä.Lausunto TN 1453-13 (pdf) (181.5 KB)

10.1.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin 3 kohdan soveltamisesta Y Oy:n työsuhteisten asentajien työhön talotehtaan asennustyömailla.Lausunto TN 1452-13 (pdf) (94.7 KB)


10.1.2013 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, olisiko X:n ja Y Ab:n ja toisaalta X:n ja Z osk:n väliseen sopimussuhteeseen tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005). Lausunto TN 1451-13 (pdf) (108.2 KB)
30.11.2012 Työneuvoston lausunto 1450-12: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, milloin jaksotyössä tulee hankkia työntekijän suostumus ylityöhön.Lausunto TN 1450-12 (pdf) (68.5 KB)

28.5.2012 Työneuvoston lausunto 1449-12: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia (334/2007) tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimiston henkilökuntaan.

Lausunto TN 1449-12 (pdf) (69.8 KB)


23.3.2012 Työneuvoston lausunto 1448-12: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996).

Lausunto TN 1448-12 (pdf) (30.8 KB)


23.3.2012 Työneuvoston lausunto 1447-12: Helsingin käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko kuluttajariitalautakunnan sivutoimisena esittelijänä toimineen X:n työhön soveltaa vuosilomalakia (162/2005).

Lausunto TN 1447-12 (pdf) (33.6 KB)


16.2.2012 Työneuvoston lausunto 1446-12: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko VPK-yhdistysten maksettava vuosilomalain (162/2005) 12 §:n mukaista vuosilomakorvausta jäsenelleen, joka saa palkkaa osallistumisestaan palokuntayhdistyksen sopimuspalokuntatoimintaan.

Lausunto TN 1446-12 (pdf) (24.4 KB)


8.12.2011 Työneuvoston lausunto 1445-11: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta X Oy:n teettämään työhön, jota NN teki 7.-12.6.2010.

Lausunto TN 1445-11 (pdf) (173.2 KB)


24.11.2011 Työneuvoston lausunto 1444-11: X ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko Y Oy:lle työskentelevien kolmen freelancekääntäjän (A, B ja C) sopimuksiin sovellettava vuosilomalakia (162/2005).

Lausunto TN 1444-11 (pdf) (134.6 KB)


9.6.2011 Työneuvoston lausunto 1443-11: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:ssä säädetystä työntekijämäärän laskemisesta ja 3 §:ssä säädetystä yritys-käsitteen tulkinnasta.
Lausunto TN 1443-11 (pdf) (157 KB)


28.4.2011 Työneuvoston lausunto 1442-11: X:n käräjäoikeus on pyytänyt siellä vireillä olevassa työntekijän palkkaetuja koskevassa riita-asiassa työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vakiintunutta käytäntöä tai yksilöimätöntä suullista sopimusta pitää työaikalaissa tarkoitettuna paikallisena sopimuksena vuorokauden vaihtumisesta eri kellonaikaan kuin työaikalaissa säädetään.

Lausunto TN 1442-11 (pdf) (150.1 KB)


3.3.2011 Työneuvoston lausunto 1441-11: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausunto siitä, onko NN-yhtiöitä/NN-konsernia pidettävä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (34/2007) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna yrityksenä.

Lausunto TN 1441-11 (pdf) (428 KB)


9.12.2010 Työneuvoston lausunto 1440-10: Elinkeinoelämän keskusliitto EK on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain 7 §:ssä tarkoitetun jaksotyön soveltamisesta X:n palveluksessa olevien kemiittiauton kuljettamiseen osallistuvien työntekijöiden työsuhteissa.

Lausunto TN 1440-10 (pdf) (94.8 KB)


3.6.2010 Työneuvoston lausunto 1439-10, lyhennetty versio: Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko varallaolo työaikalain (605/1996) 5 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä X:n virkamiesten tietojärjestelmien välisten tietoliikenneyhteyksien ylläpito-, huolto- ja korjaustehtävissä.

Lausunto TN 1439-10 (pdf) (160.9 KB)


3.6.2010 Työneuvoston lausunto 1438-10: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko luonnonmarjanpoimijoihin sovellettava vuosilomalakia.

Lausunto TN 1438-10 (pdf) (192 KB)


18.3.2010 Työneuvoston lausunto 1437-10: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto (nyk. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue) on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n lentäjien ns. siirtolennot luettava työaikalain (605/1996) mukaiseksi työajaksi.

Lausunto TN 1437-10 (pdf) (161.5 KB)


14.2.2010 Työneuvoston lausunto 1436-10: Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, soveltuuko työaikalaki Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n aluetoimiston aluetoimitsijan työhön vai jääkö työ työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Lausunto TN 1436-10 (pdf) (181.8 KB)


22.10.2009 Työneuvoston lausunto 1435-09: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta SOS-Lapsikylä ry:n alaisessa Punkaharjun lapsikylässä työskentelevien lomittajien työhön.

Lausunto TN 1435-09 (pdf) (32.5 KB)


28.5.2009 Työneuvoston lausunto 1434-09: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olleen A:n tekemään työhön tullut soveltaa työaikalakia vai onko A:n asema ollut sellainen, että hän jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Lausunto TN 1434-09 (pdf) (67.4 KB)

26.3.2009 Työneuvoston lausunto 1433-09: Espoon käräjäoikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa vireillä olevassa riita-asiassa, joka koskee A:n palkkaetuja. Työaikalain (605/1996) soveltaminen A:n työhön myyntijohtajana.

Lausunto TN 1433-09 (pdf) (75.5 KB)
26.2.2009 Työneuvoston lausunto 1432-09: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n tuottajiin ja ohjaajiin sovellettava työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1432-09 (pdf) (48.6 KB)
20.11.2008 Työneuvoston lausunto 1431-08: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, kuinka pitkäksi aikaa työvuoroluettelo on laadittava työaikalain (605/1996) 35 §:n mukaan käytettäessä työajan tasoittumisjärjestelmää.
Lausunto TN 1431-08 (pdf) (34 KB)
6.11.2008 Työneuvoston lausunto 1430-08: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa X Oy:n varallaolojärjestelmän työaikalain mukaisuudesta. Lausuntoa on pyydetty siitä, onko varallaolo sellaista, että se haittaa työaikalain 5 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan kohtuuttomasti työtekijän vapaa-ajan käyttöä ja on siten työaikalain vastaista.
Lausunto TN 1430-08 (pdf) (35.5 KB)

10.4.2008 Työneuvoston lausunto TM 1429-08: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työhön moderaattorina sovellettava työaikalakia (605/1996)

Lausunto TN 1429-08


17.1.2008 Työneuvoston lausunto TN 1428-08: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työhön taksinkuljettajana tullut soveltaa työaikalakia (605/1996)

Lausunto TN 1428-08


Sivua viimeksi päivitetty: 5.1.2016
Tulosta sivu