På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tietoa siviilipalvelukseen hakeutuvalle

Siviilipalvelusaika on 347 vrk. Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso ja yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu. Peruskoulutusjakso (28 pv) sisältää kaikille yhteisesti annettavaa opetusta sekä erityisopetusta kolmen eri suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat pelastustoimi ja väestönsuojelu, ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu sekä yleissivistys ja kansalaisvalmiudet.


Siviilipalvelusvelvollisten koulutus järjestetään siviilipalveluskeskuksessa, joka sijaitsee Lapinjärvellä.


Työpalvelu suoritetaan siviilipalveluspaikoissa, joita on noin 2000 eri puolilla Suomea. Palveluspaikkana toimiminen edellyttää sopimusta siviilipalveluskeskuksen kanssa. Siviilipalvelusta voi suorittaa myös ulkomailla enimmillään kahden kuukauden ajan. Ulkomaanpalvelus edellyttää siviilipalvelusvelvollisen suostumuksen sekä yli 14 vuorokauden mittaisessa ulkomaanpalveluksessa myös siviilipalveluskeskuksen myöntämän luvan.


Ulkomaanpalvelus on mahdollista suorittaa ainoastaan palveluspaikan palveluksessa ja ulkomaan komennukselta edellytetään erityistä palvelustehtäviin tai koulutukseen liittyvää syytä. Siviilipalvelusta ei voi suorittaa oman työnantajan palveluksessa.


Siviilipalvelukseen hakeminen

Siviilipalvelukseen voi hakeutua kutsunnoissa tai milloin hyvänsä niiden jälkeen taikka vapaaehtoisena aloitetusta varusmiespalveluksesta. Suoritettu varusmiespalvelus otetaan siviilipalvelusaikaa laskettaessa huomioon kertoimella. Hakemus tehdään työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelushakemuslomakkeella.

 

Siviilipalvelushakemus, lomake (suomi.fi)

Hakemus jätetään kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle, varusmiespalveluksessa joukko-osaston komentajalle ja muulloin puolustusvoimien aluetoimistolle tai siviilipalveluskeskukselle. Ulkomailla asuva voi jättää hakemuksen Suomen suurlähetystöön, muuhun diplomaattiseen edustustoon tai konsulaattiin.


Siviilipalvelushakemuksen jättänyt varusmies kotiutetaan välittömästi. Kutsuntalautakunnan tai puolustusvoimien aluetoimiston hyväksyttävä hakemus, jos se on asianmukaisesti laadittu.


Siviilipalvelusvelvollisen etuudet

  • Päivärahat

     0‑165 vrk             5,10 €

     166‑255 vrk        8,50 €

     256‑347 vrk      11,90 €

  • Ruokailu (tai ruokaraha 13,50 €/päivä)
  • Majoitus
  • Terveydenhuolto
  • Työmatkakulut
  • Lomamatkat


Siviilipalveluksen alkaminen

Peruskoulutusjaksoja järjestetään 11 kertaa vuodessa. Siviilipalvelusta ei voi aloittaa ennen siviilipalveluskeskuksen antamaa kirjallista palvelukseenastumismääräystä, joka lähetetään siviilipalvelusvelvolliselle viimeistään 2 kk ennen palveluksen alkamista. Siviilipalvelus alkaa yleensä hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden kuluessa. Siviilipalvelushakemukseen voi merkitä toivotun palveluksen aloittamisajankohdan.


Siviilipalvelusvelvollisen tulee hakea työpalveluspaikkaa itsenäisesti esimerkiksi käyttämällä apuna siviilipalveluskeskuksen internetsivuilta löytyvää palveluspaikkaluetteloa. Jos palveluspaikan saaminen ei onnistu, siviilipalveluskeskus auttaa palvelusvelvollista paikan etsimisessä.


Siviilipalveluspaikan on ilmoitettava siviilipalveluskeskukselle kirjallisesti palvelukseensa tulevasta palvelusvelvollisesta. Siviilipalveluskeskus antaa työpalvelumääräyksen sen jälkeen, kun palvelusvelvollista on kuultu asiasta. Yleensä tämä tapahtuu koulutuksen aikana, jolloin työpalvelu voi alkaa välittömästi koulutuksen jälkeen.Palveluksen aloittamisen lykkääminen tai vapauttaminen palveluksesta 

1. Lykkäys

Palveluksen alkamiselle voi hakea lykkäystä enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Lykkäystä voidaan antaa korkeintaan sen vuoden loppuun, jona palvelusvelvollinen täyttää 28 v. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä selvitys lykkäyksen perusteesta (esimerkiksi opiskelutodistus). Hakemukselle ei ole erityistä lomaketta.


Lykkäyksen voi keskeyttää kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan siviilipalveluskeskukselle. Lykkäystä voidaan myöntää, jos se on katsottava erittäin tarpeelliseksi 1) ammattiin valmistumisen 2) opintojen  3) taloudellisten asioiden järjestämisen tai 4) niihin verrattavan muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Kansanedustajalle ja Euroopan parlamentin jäsenelle lykkäystä myönnetään palvelusvelvollisen ilmoituksen perusteella kyseisen luottamustehtävän hoitamista varten.


2. Vapauttaminen palveluskelpoisuuden puuttumisen perusteella

Siviilipalveluskeskus voi vapauttaa palvelusvelvollisen siviilipalveluksen suorittamisesta rauhan aikana kokonaan tai määräajaksi palvelusvelvollisen terveydentilan perusteella tai, jos palvelusvelvollisella ei ole palveluksen suorittamiseksi tarpeellisia fyysisiä tai henkisiä edellytyksiä. Palveluskelpoisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös palvelusturvallisuuteen ja työturvallisuuteen. Hakemukseen on liitettävä erikoislääkärin lausunto, jossa palvelusvelvollisen terveydentila on arvioitu palveluksen suorittamisen kannalta.


3. Vapauttaminen ulkomaan kansalaisuuden perusteella

Siviilipalveluskeskus voi vapauttaa palvelusvelvollisen siviilipalveluksen suorittamisesta, 1) jos palvelusvelvollisella on ollut tai Suomen kansalaisuuden lisäksi on toisen valtion kansalaisuus ja palvelusta on suoritettu toisessa valtiossa vähintään 4 kk tai 2) jos palvelusvelvollisella on myös toisen valtion kansalaisuus, jos hänen varsinainen asuinpaikkansa ei ole Suomessa eikä hänellä ole tosiasiallisia siteitä Suomeen. Hakemus on tehtävä ajoissa! Palvelus on aloitettava keskuksen määräyksen mukaisesti, jollei lykkäys- tai vapauttamishakemusta ole ehditty käsitellä ennen palveluksen alkamisajankohtaa.

 

Siviilipalveluskeskus jättää viran puolesta määräämättä palvelukseen palvelusvelvollisen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus ja jonka asuinpaikka on viimeiset 7 vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Näissä tilanteissa palvelusvelvollisen ei tarvitse erikseen hakea palveluksesta vapauttamista.

 

Lisätietoja:


Siviilipalveluskeskus

Latokartanontie 79 A

07810 Ingermaninkylä

puh. (019) 530 600

fax (019) 530 611

www.sivarikeskus.fiSivua viimeksi päivitetty: 3.3.2015
Tulosta sivu

Siviilipalveluspaikat

Avoimet työpalvelupaikat