På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii turvaamaan yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisuutta työelämässä.


Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri lohkoilla.  Työelämässä noudatettavia yhdenvertaisuutta koskevia säännöksiä on myös työ- ja virkasuhdelainsäädännössä. Lisäksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (ns. tasa-arvolaki). Syrjintä työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valittaessa ja palvelussuhteen aikana on rangaistavaa työsyrjintänä.


Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintänä kiellettyä on sekä välitön että välillinen syrjintä. Myös häirintä ja ohje tai käsky syrjiä on kielletty.


Työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. Tasapuolinen kohtelu on huomioitava myönnettäessä työntekijöille työsuhteeseen perustuvia etuja sekä asetettaessa heille velvollisuuksia. Samanlaisen kohtelun vaatimuksesta saa poiketa ainoastaan, jos siihen on työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltu syy.


Työsopimuslaissa kielletään työntekijöiden ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan asettaminen iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.


Syrjinnän kieltoa sovelletaan työntekijöitä palkattaessa  työsuhteen kestäessä ja työsuhdetta päätettäessä.


Syrjintäsäännösten valvonta

Syrjintäsäännösten valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisten tehtäviin. Paikallistasolla työsuojelun valvonnasta vastaavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueella toimivat työsuojeluviranomaiset. Viime kädessä syrjintää koskevat yksittäiset riita- ja rikosasiat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa.

 

Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on antaa neuvoja, ohjeita ja lausuntoja työsuojelusta annettujen säännösten ja määräysten soveltamisesta. Jos on todennäköisiä perusteita epäillä olevan kyse rikoslain mukaisesta työsyrjinnästä, työsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoitus syyttäjälle. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos yleinen etu ei rikkomuksen vähäisyys ja työpaikan työsuojeluolot huomioon ottaen vaadi ilmoituksen tekemistä.

 

Yhdenvertaisuuslain noudattamista työ- ja palvelussuhteisissa valvovat työsuojeluviranomaiset. Muilla elämänalueilla etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän valvonta kuuluu vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan tehtäviin.

 

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista.

Yhdenvertaisuuden puolesta, syrjintää vastaan, esite, 2004


Aiheeseen liittyviä TEM:n julkaisuja:

Työsyrjinnän seuranta Suomessa, 2014Syrjintä työhönottotilanteissa – tutkimuskatsaus, 2010Yhdenvertaisuuslain toimivuus. Tutkimusraportti viranomaisten käsityksistä sekä oikeus-, laillisuus- ja lainvalvontakäytännöstä, 2008


Sivua viimeksi päivitetty: 21.1.2015
Tulosta sivu