På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kehittämisen lainsäädäntöä ja ohjeita

Vuoden 2010 alusta lukien voimaan tullut laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ohjaa alueiden kehittämistä. Se sisältää säännökset alueiden kehittämisen tavoitteista, suunnittelujärjestelmään liittyvistä tehtävistä ja niitä hoitavista viranomaisista.

 

Vastuu alueiden kehittämisestä on valtiolla ja kunnilla. Valtioneuvosto vahvistaa hallituskaudeksi lain tavoitteita tarkentavista valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista, jotka ohjaavat eri ministeriöiden alueiden kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä sekä maakuntien alueiden kehittämistyötä. Maakunnan liitot toimivat aluekehittämisviranomaisina maakunnissa. Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta aloittaa työnsä uuden lain mukaisena neuvottelukuntana. Sille siirtyvät alueiden kehittämisen neuvottelukunnan ja rakennerahastoneuvottelukunnan tehtävät.  Maakunnan yhteistyöryhmää koskevat säännökset siirrettiin rakennerahastolaista uuteen lakiin alueiden kehittämisestä. Samalla yhteistyöryhmien asemaa alueellisina yhteistyöeliminä sekä strategisten linjausten ja aluepolitiikan toimeenpanon yhteen sovittajana on vahvistettu. Lakiin sisältyvät myös säännökset EU:n alueellisten rakennerahasto-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä ja muuttamisesta.

 

Laissa eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009) on säännökset tuen myöntämiseen ja käyttöön liittyvistä menettelyistä. Lain tarkoituksena on selkeyttää maakunnan kehittämisrahan ja rakennerahastovarojen myöntämis-, maksamis- ja seurantamenettelyjä maakunnan liitoissa sekä eräiltä osin myös uusissa elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

 

Tarkempia säännöksiä kolmella asetuksella

 

Valtioneuvosto antoi vuoden 2009 lopussa lakien toimeenpanosta tarkempia säännöksiä asetuksilla, jotka myös tulivat voimaan 1.1.2010.

 

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1837/2009) sisältää muun muassa säännöksiä alueiden kehittämiseen liittyvien ohjelmien ja muiden asiakirjojen sisällöstä sekä niiden valmistelusta. Lisäksi asetuksessa on tarkemmat säännökset alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan ja maakunnan yhteistyöryhmien kokoonpanosta ja tehtävistä.

 

Valtioneuvoston asetuksessa eräiden työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmien ja hankkeiden rahoituksesta (1695/2009) on lakia tarkemmin säännelty viranomaisten tehtävistä ja käytettävistä tukimuodoista. Lisäksi asetuksessa on säännökset hyväksyttävistä kustannuksista ja tuen hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelyistä.

 

Valtioneuvoston asetuksessa rakennerahastoista annetun asetuksen muuttamisesta (1656/2009) on eräiden teknisluonteisten muutosten lisäksi muutettu asetuksen 2 §:n määritellyn varauksen nimi joustovaraukseksi ja sen soveltamisalaa on laajennettu. Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1837/2009), Muistio 18.12.2009 (pdf) (29.6 KB)


 

 

 


Sivua viimeksi päivitetty: 30.4.2014
Tulosta sivu