Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Bokföringsnämnden

Vid arbets- och näringsministeriet finns en bokföringsnämnd. Bestämmelser om bokföringsnämnden finns i 8 kap. 2 och 3 § bokföringslagen (30.12.1997/1336) och i förordningen om bokföringsnämnden (19.10.1973/784).


Uppgifter:


att på basis av ansökan ge anvisningar och utlåtanden angående tillämpningen av bokföringslagen sökande kan vara
- myndigheter
- en organisation för näringsidkare eller kommuner
- bokföringsskyldiga

 • att meddela allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring

  - målet är att främja enhetlig god bokföringssed

 • att bevilja undantag i enskilda fall eller branschvis från de bestämmelser i bokföringslagen som nämns särskilt

  - en förutsättning för att undantag skall kunna beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut

 • att till arbets- och näringsministeriet göra nödigbefunna framställningar

 • att på begäran till arbets- och näringsministeriet avgiva utlåtanden

Sammansättning

 • en ordförande och en vice ordförande samt minst sex och högst tio övriga ledamöter

 • för varje ledamot utom ordföranden förordnas en ersättare

 • väl förtrogna med bokföring

 • av minst en ledamot och dennes ersättare krävs juris kandidatexamen

 • målet är att sammansättningen skall vara sådan att ledamöternas yrkesskicklighet och erfarenhet är så täckande och mångsidig som möjligt med tanke på bokföringsnämndens uppgifter

 • statsrådet förordnar för tre kalenderår i sänder

Bokföringsnämndens sammansättning mandatperioden 1.1.2012-31.12.2015 (suppleanterna inom parentes)


Ordförande:
förvaltningsdirektör, juris doktor, ekonomie magister Timo Kaisanlahti, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

 

Vice ordförande:
Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education

(professor Minna Martikainen, Aalto Universitetets Handelshögskola)

Medlemmar:

försäkringsöversinspektör Tom Strandström, social- och hälsovårdsministeriet

(ledande specialist Pirjo Saarelainen, Finansbranchens Centralförbund)

 

lagstiftningsrådet Tarja Jääskeläinen, finansministeriet

(gruppchef Anssi Leppänen, Skatteförvaltningen)

 

konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, finansministeriet

(sakkunnig, OFR, GRM, CIA Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund)

 

ledande bokslutsexpert Virpi Haaramo, Finansinspektionen

(bokslutsexpert Reija Anttila, Finansinspektionen)

 

CGR-revisor, EBR Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy

(CGR-revisor Soile Tomperi)


GRM-revisor Erkki K. Mäkinen, Vammalan Tilitoimisto Oy

(GRM-revisor Toni Koivu, Tase-Koivu Oy Tilintarkastusyhteisö)


CGR-expert Nina Johansson, KPMG Oy

(CGR-revisor Johanna Winqvist-Ilkka, Ernst & Young))

 

expert Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv

(finansieringsexpert Tommi Toivola, Finlands Näringsliv)

 

Vice President Essi Grönlund, Outokumpu Oyj

(Vice President Olavi Laitinen, UPM-Kymmene Abp)

EBR, ekonom Leena Rekola-Nieminen, Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy

(ekonomie doktor Antti Fredriksson, Handelshögskolan vid Åbo universitet)


Sekreterare:

Mika Björklund, Marja Hanski


Nämndens tekniska sekreterare är assistent Päivi Lahtinen, tfn 029 506 3582
förnamn.efternamn@tem.fi


Procedur:

 • ansökan om utlåtande eller undantag skall göras skriftligen

 • ansökan får vara fritt formulerad, bör innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att ärendet kan avgöras

 • ansökan skall tillställas bokföringsnämnden vid arbets- och näringsministeriet


  Arbets- och näringsministeriet

  Bokföringsnämnden

  PB 32 (Alexandersgatan 4)

  00023 STATSRÅDET

 • bokföringsnämnden sammanträder med ca två veckors intervall

 • bokföringsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande

 • av de närvarande skall minst en inneha juris kandidatexamen

 • de allmänna anvisningar som nämnden meddelar bereds i olika arbetsgrupper som består av ledamöter i bokföringsnämnden och deras ersättare och, vid behov, av utomstående sakkunniga


Senast uppdaterad: 09.10.2013
Printa