Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Fri rörlighet för varor

Den fria rörligheten för varor är en av grundprinciperna för EU:s inre markand. Med varor avses produkter vars värde kan mätas i pengar och som i sig kan vara föremål för handel. Det faktum att bestämmelserna om den fria rörligheten för varor har tagits in så tidigt som i artiklarna 23-31 i EG-fördraget visar hur viktig principen är.
 

Bestämmelserna om den fria rörligheten för varor tillämpas förutom i EU:s medlemsstater också i fråga om Norge, Island och Liechtenstein vilka har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). I fråga om de länder som har ansökt om medlemskap i EU bestäms om den fria rörligheten för varor skilt i de Europaavtal som har ingåtts mellan vart och ett av kandidatländerna och EU.


Förbud mot tullar och kvantitativa begränsningar samt åtgärder med motsvarande verkan

Enligt EG-fördraget skall varorna kunna röra sig fritt på den inre marknaden. Alla tullar eller avgifter med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna är förbjudna. Förbjudna är dessutom alla kvantitativa begränsningar och åtgärder med motsvarande verkan (artikel 28). Särskilt det sistnämnda har en väsentlig betydelse med tanke på förverkligandet av den inre marknaden. Dessutom betraktas såsom förbjudna åtgärder - med vissa undantag - samtliga regler om handeln som medlemsstaterna infört och som hindrar handeln på den inre marknaden.


I och med att de fysiska hindren för handel (gränskontroller och tullformaliteter) avskaffas, riktas uppmärksamheten alltmer mot tekniska handelshinder och undanröjandet av dem. Tekniska handelshinder är åtgärder som kan jämföras med kvantitativa begränsningar.


En medlemsstat kan vidta åtgärder för att förbjuda eller begränsa en produkts tillträde till den nationella marknaden endast under mycket speciella omständigheter och under förutsättning att vissa mycket stränga villkor uppfyllts. Dessa åtgärder måste vara nödvändiga och proportionerliga till de viktiga krav som skall skyddas, särskilt när det gäller hälsa, konsumentskydd eller miljö.


På webbplatsen för Europeiska kommisonens generaldirektorat för inre marknaden finns allmän information om hur EU:s inre marknad fungerar.


Solvit-nätverkets webbsidor innehåller information om sådana avgiftsfria tjänster för medborgare och företag som syftar till avskaffande av handelshinder på den inre marknaden.


På kommissionens webbplats för TRIS (Technical Regulation Information System) finns information om det s.k. informationsförfarandet och EU-ländernas nationella tekniska föreskrifter om produkter och informationssamhällets tjänster.

Sidorna Dialog med medborgarna innehåller information om dina rättigheter som medborgare i EU.


Sidorna Dialog med företagen innehåller information om företagsverksamheten och företagens rättigheter på den inre marknaden.


Dialog med företagen

Dialog med medborgarna
Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden


Europeiska kommissionens Solvit-hemsida


Senast uppdaterad: 07.01.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Leila Vilhunen
leila.vilhunen(at)tem.fi