Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Reaktioner på EU-medlemsstaternas förslag till tekniska föreskrifter

Kommissionen eller andra medlemsstater har möjlighet att inom en frist på tre månader framföra påpekanden angående förslag till tekniska föreskrifter genom att ge ett detaljerat utlåtande om förslaget eller inkomma med kommentarer till förslaget.

Ett detaljerat utlåtande ges i de fall där man anser att förslaget innehåller omständigheter som kan skapa hinder för den fria rörligheten för varor eller informationssamhällets tjänster eller tjänsteleverantörernas etableringsfrihet på den inre marknaden. Då en medlemsstat har tagit emot ett detaljerat utlåtande skall det skjuta upp utfärdandet av den tekniska föreskriften i regel med tre månader i fråga om föreskrifter för produkter och med en månad i fråga om föreskrifter för informationssamhällets tjänster.


Medlemsstaterna är skyldiga att upprätta ett svar på ett detaljerat utlåtande. Om svaret inte anses tillfredsställande, kan ett överträdelseförfarande inledas. Kommissionen jämställer ett detaljerat utlåtande (detailed opinion) med ett motiverat yttrande (reasoned opinion) enligt artikel 226 i EG-fördraget.


Kommentarer lämnas bl.a. i de fall där den anmälda föreskriften i sig själv överensstämmer med gemenskapsrätten men vållar tolkningsproblem eller kräver preciseringar vad gäller genomförandet. Medlemsstaterna har inte någon formell skyldighet att svara på kommentarerna. Det är dock allmän praxis att svar ges också på inkomna kommentarer.


Arbets- och näringsministeriet ansvarar för de detaljerade utlåtanden som Finland ger och de kommentarer som Finland inkommer med. Dessa utarbetas tillsammans med den ansvariga myndigheten och andra behöriga myndigheter. Initiativet till ett detaljerat utlåtande eller till kommentarer kan tas av vilken part som helst (myndighet, intresseorganisation, företag, medborgare). Förslaget skall skickas till arbets- och näringsministeriet. Detaljerade utlåtanden och kommentarer avfattas på finska eller svenska.


Ytterligare upplysningar om de krav som nationellt och av EU ställs på produkter lämnas av de nationella ansvariga myndigheterna.


På kommissionens webbplats för TRIS (Technical Regulation Information System) finns information om det s.k. informationsförfarandet och EU-ländernas nationella tekniska föreskrifter för produkter och informationssamhällets tjänster.


På webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden finns allmän information om hur EU:s inre marknad fungerar.På webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv finns allmän information om företagsverksamhet inom EU.


SFS dvs. Finlands Standardiseringsförbund styr och samordnar det nationella standardiseringsarbetet och fastställer nationella standarder. I anslutning till SFS finns ett WTO-informationscentrum (WTO Enquiry Point) som besvarar förfrågningar från andra medlemsstater som gäller under beredning varande tekniska föreskrifter, standarder och certifieringsmetoder samt ansvarar för Finlands del för det system för informationsutbyte om förslag till tekniska föreskrifter och standarder som baserar sig på WTO:s avtal.Senast uppdaterad: 23.11.2010
Printa

På andra webbplatser


Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknadenEuropeiska kommissionens generaldirektorat för näringslivFinlands StandardiseringsförbundPå kommissionens webbplats för TRIS (Technical Regulation Information System)