Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Sök lagstiftningsprojekt


På sidan samlas lagprojekt i enlighet med arbets- och näringsministeriets lagstiftningsplan. Du kan söka lagprojekt med fritext enligt beräknad tidpunkt för färdigställande eller enligt tema. Projekten listas i bokstavsordning.


Totalreform av lagen om studieledighet, RP

Tema: Arbete

Beräknad tidpunkt för färdigställande: Hösten 2014

Ändrad: 07.08.2014

Ansvarig enhet: Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor, Lagstiftning om arbetslivet, regeringsråd Tarja Kröger, äldre regeringssekreterare Seija Jalkanen

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering konstateras att behovet av att se över lagstiftningen om studieledighet klarläggs. Syftet är att lagstiftningen ska svara mot det ändrade examenssystemet och arbetslivets behov.


Bakgrund

I regeringsprogrammet konstateras vidare bl.a. följande:
- För att det ska bli lättare för de anställda att anpassa sig till förändringar och för att förbättra arbetets produktivitet krävs fortgående utveckling och uppdatering av deras kompetens. Ett fungerande system för vuxenutbildning gör det möjligt att varva arbete och studier.  Det är därför nödvändigt att föra fram användningen av personal- och utbildningsplaner som en del av den systematiska utvecklingen av arbetstagarnas kompetens.


- För att det ska vara möjligt att svara mot utmaningarna i arbetslivet och för att tillgången på yrkeskunnig arbetskraft ska kunna tryggas ska arbetstagarnas kunskapsbehov tillgodoses under hela arbetskarriären och tiden på arbetsmarknaden.  Lagstiftningens uppgift är att skapa ramar vilka gör det möjligt för arbetstagarna att skola om sig för nya uppgifter och yrken också medan anställningsförhållandet pågår.


- Arbetstagarnas behov av utbildning ska bedömas årligen i ett förfarande enligt lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen, 334/2007). Enligt samarbetslagen ska man vid ett företag i samarbete med personalen utarbeta personal- och utbildningsplan för upprätthållande och främjande av arbetstagarnas yrkeskunnande. I detta syfte ska det göras en bedömning av arbetstagarnas yrkeskunskaper samt av ändringarna i kraven på yrkeskunskap och deras orsaker. Också uppnåendet av målen ska följas.


Lagen om studieledighet (273/1979), som varit i kraft sedan ingången av 1980, är föråldrad och stöder som sådan inte längre de nya målen för livslångt lärande och inlärning i arbetet.


Målsättningar och det huvudsakliga innehållet

Arbetsgruppen utreder hur lagen om studieledighet fungerar och vilka behov av revidering det finns från arbetstagares, arbetsgivares och arbetsenheters synpunkt. Ett särskilt mål är att utfärda bestämmelser om förutsättningarna för rätten till frånvaro från arbetet och frågor som rör den rättsliga ställningen för den som är frånvarande.


Ett ytterligare mål är att klarlägga genom vilka förfaranden det bättre än nuförtiden skulle gå att uppmuntra arbetsgivare - t.ex. genom förbättring av funktionen hos bestämmelserna i samarbetslagen eller genom utveckling av bestämmelserna i samarbetslagen - till att delta i ett långsiktigt genomförande av personalens yrkesutbildning i enlighet med de mål som uppställts tillsammans med personalen.


I arbetet beaktas i mån av möjlighet också kopplingarna till utkomstsystemet under studieledigheten samt å andra sidan den yrkesutbildning och annan utbildning som kan genomföras.  


Tidtabell

Arbetsgruppen gjorde en utredning om behoven att ändra lagen om studieledighet. Dess uppdragstid löpte ut den 30 november 2012.


Arbetsgrupp (på finska)


Utifrån framställningen har inte lämnats några förslag till ändringar i lagstiftningen. Förutsättningarna att fortsätta beredningen utreds hösten 2014.

< Tillbaka till sök


Senast uppdaterad: 07.08.2014
Printa