Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Marknadskontroll

Med marknadskontroll avses den kontroll som myndigheterna utövar på Europeiska unionens inre marknad för att se till att varor och tjänster överensstämmer med lagstiftningen. Marknadskontrollen är efterhandskontroll på marknaden och baserar sig på riskbedömning. 

 

För varornas överensstämmelse med kraven ansvarar i första hand tillverkarna, importörerna och försäljarna och för tjänsternas överensstämmelse med kraven ansvarar tjänsteleverantörerna. Avsikten med myndigheternas marknadskontroll är att säkerställa att bestämmelserna följs och att inte farliga eller säkerhetsmässigt bristfälliga produkter förekommer på marknaden. Marknadskontrollen gäller förutom säkerhetskrav också övervakningen av bestämmelserna om andra egenskaper (t.ex. miljöskydd).

 

De myndigheter som utövar marknadskontroll verkar inom olika ministeriers förvaltningsområden. Om myndigheternas behörighet och befogenheter vid marknadskontrollen föreskrivs i sektor- och produktspecifika lagar. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde sköts marknadskontrolluppgifterna av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 

I Europeiska unionens lagstiftning avses med marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av de offentliga myndigheterna för att se till att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad gemenskapslagstiftning och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

 

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 har en övergripande ram för marknadskontrollen fastställts. Utöver marknadskontrollen innehåller förordningen dessutom bestämmelser om ackreditering, kontroll av produkter från tredjeländer och CE-märkning. Syftet med förordningen är att komplettera den gällande lagstiftningen och öka dess effektivitet. Genom lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010) har de straffbestämmelser som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter genomförts nationellt. Mer detaljerade bestämmelser om marknadskontrollen ingår i sektordirektiven och i den nationella lagstiftningen för genomförandet av dessa.

Med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG) övervakar myndigheterna alla produkters säkerhet.  Detta gäller också de produkter för vilka kraven inte har harmoniserats i Europeiska unionen.  

 

 

CE-märkning

CE-märkningen visar att en produkt  

 • uppfyller de väsentliga krav som har ställts på den
 • överensstämmer med kraven i alla direktiv som tillämpas på den
 • har bedömts enligt kraven.
 • Med åtgärder avses det att produkten ska uppfylla minimiskyddskraven avseende säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd. Genom marknadskontrollen övervakar myndigheterna också och försöker säkerställa att CE-märkningen inte används på ett otillbörligt sätt. CE-märkningen ska anbringas endast på produkter för vilka anbringande av märkningen föreskrivs i specifik harmoniserad gemenskapslagstiftning och får inte anbringas på någon annan produkt.


  Vad är CE-märkning? (pdf) (218.1 KB)

   


  Senast uppdaterad: 05.05.2015
  Printa

  Ytterligare uppgifter

  Sari Rapinoja

  sari.rapinoja(at)tem.fi


  Laura Holkko
  laura.holkko(at)tem.fi
  Mer om ämnet

  Förordning 765/2008/EG

  Beslut 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter

  Lag om CE-märkningsförseelse (187/2010)

   

  Ytterligare information om produktreglering finns på EU:s webbsidor om den nya metoden och den globala metoden:  

  New Approach -sidor  CE-merkki