Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Spetsprojekt och program

 

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför reformer inom fem prioriterade områden: sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, välfärd och hälsa, bioekonomi och ren teknik, digitalisering samt försöksverksamhet och avveckling av normer. Regeringens strategiska mål är förknippade med 26 spetsprojekt. 


Arbets- och näringsministeriet har ansvar inom de prioriterade områdena sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, bioekonomi och ren teknik samt digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.


I tabellerna nedan beskrivs de spetsprojekt som näringsminister Olli Rehn och justitie- och arbetsminister Jari Lindström ansvarar för samt projektåtgärderna.


Sysselsättning och konkurrenskraft

Spetsprojekt

Åtgärder

Ansvarig person vid ANM

Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig minister Rehn

 

1.Team Finland-nätverket stärks genom intensifierat samarbete.

2.Företags finansiella ställning och ställning i fråga om eget kapital stärks.

3.Cleantech-lösningar påskyndas.

4.Tillväxten stärks och konkurrensen ökas.

5.Regionala innovationer och försök startas.

6. MBT-avtalen mellan staten och kommuner förnyas i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborgs stadsregioner.

 

1.Severi Keinälä

2.Sakari Immonen

3.Mika Aalto

4. Pekka TimonenMarjukka Aarnio

5. Mari Anttikoski

6. Mari Anttikoski

 


Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslösheten minskas

 

 

Ansvarig minister Lindström

1.Utkomstskyddet för arbetslösa ses över och bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs.  

2.Det skapas en modell för delaktiggörande socialskydd.

3.Villkoren i fråga om alternerings­ledighets­systemet skärps genom att det blir orsaksbaserat och/eller genom att villkoret på arbetshistoria ändras.

 

1. Päivi Kerminen

2. Päivi Kerminen

3. Päivi Kerminen

 


 

 

Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig minister Lindström

1. Projekt för att främja lokala avtal.

2. Ingående av avtal för viss tid utan grund i fråga om anställningsförhållanden som understiger ett år möjliggörs.

3. Prövotiden förlängs.

4. Skyldigheten att återanställa görs flexiblare.

5. Arbetstagarnas omställningsskydd utvecklas i fråga om kollektivbaserade uppsägningar.

6. Bestämmelsen om sjukkarens i semesterlagen ändras och intjänandet av semester under föräldraledighet begränsas till 6 månader.

7. Det genomförs totalrevideringar av arbetstidslagen och semesterlagen i syfte att förenkla regleringen samt minska företagens och förvaltningens kostnader för iakttagandet av bestämmelserna och för tillsynen.

8.Regeringen främjar sådan arbetskraftsinvandring som stärker sysselsättningen och den offentliga ekonomin i Finland, förbättrar försörjningskvoten samt främjar internationaliseringen.

 

1. Tarja Kröger

2. Tarja Kröger, Steiner, Nico

3. Tarja Kröger, Steiner, Nico

4. Tarja Kröger, Steiner, Nico

5. Tarja Kröger, Outi Viljamaa

6. Tarja Kröger, Seija Jalkanen

7. Tarja Kröger

8. Jarmo Palm, Kristina Stenman,Olli Sorainen

Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig minister Lindström

1. Arbetsförmedlingen lyfts fram som arbets- och näringsbyråernas viktigaste uppgift. Den offentliga arbetsförmedlingens dialog och samarbete med arbetsgivarföretag stärks. Reformen aktiverar arbetssökandenas roll i jobbsökningen, men säkerställer även en effektiv verkställighet av sanktionerna i den nuvarande lagstiftningen.

2. Möjligheterna att överföra ansvaret för arbetskraftsservicen för de svårast sysselsatta inklusive resurserna till kommunerna per pendlingsregion utreds.

3. Den privata arbetskraftsservicens roll speciellt i fråga om tjänsterna för de lättast sysselsatta stärks.

 

1. Markku Wallin, Jarmo Palm

2. Päivi Kerminen

3. Jarmo Palm

 

Kompetens och utbildning

Spetsprojekt

Åtgärder

Ansvarig person vid ANM

Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig minister Rehn i samarbete med minister Grahn-Laasonen

1. Av högskolor och forskningsinstitut förutsätts en framställning om arbetsfördelningen samt fakulteternas och forskningsenheternas intensifierade samarbete. Högskolor kapitaliseras.

2. Regionala och branschspecifika kompetenscenter stöds med finansiering.

3. Utvecklingen av verkningsfullheten och kommersialiseringen av forskningsresultat beaktas i styrningen av den offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen samt i incitamenten för forskningsinstitut och högskolor.

4. Hinder för utbildningsexport undanröjs inom alla utbildningsnivåer.

 

1. Antti Valle

2. Antti Valle

3. Antti Valle.

4. Antti Valle

Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig minister Grahn-Laasonen i samarbete med minister Lindström och minister Rehula

 

 

1. Ungdomsgarantin utvecklas till en modell där en aktör har ansvaret för unga som behöver stöd. Dessutom stärks det uppsökande ungdomsarbetet. Samarbetet mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn intensifieras i stödjandet av ungdomar. Man drar nytta av de goda metoderna såväl som projekten inom ungdomsgarantin samt tar i bruk de bästa elementen genom utvidga dem till riksomfattande nivå.

2. Jobbletarverksamheten stärks och lönesubventionen och Sanssi-kortet utvecklas mot en sådan riktning att de bättre sporrar till arbete.

 

1. Tuija Oivo, Teija Felt,

2. Teija Felt

 

 

Bioekonomi och ren teknik

 

Spetsprojekt

Åtgärder

Ansvarig person vid ANM

Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt

 

Ansvarig minister Rehn

 

1. Det bereds en energi- och klimatstrategi som sträcker sig fram till 2030 samt därmed sammanhängande åtgärder med hjälp av vilka målen i regeringsprogrammet samt de förpliktelser som EU fastställt genomförs.

 

1. Riku Huttunen, Päivi Janka, Petteri Kuuva, Markku Kinnunen

Fram för trä och nya skogsprodukter

 

 

 

 

 

Ansvariga ministrar Tiilikainen och Rehn

1. Virkesutbudet och en mångsidig användning av trä ökas. 

2. Det utvecklas nya produkter, tjänster och affärsverksamhetskoncept inom bioekonomi.

3. Införandet av nya innovationer inom bioekonomi påskyndas genom försöksprojekt och innovativa offentliga upphandlingar.

 

1.Mika Aalto

2 Mika Aalto

3.Mika Aalto

 

Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer

Spetsprojekt

Åtgärder

Ansvarig person vid ANM

Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet

 

Ansvarig minister Berner

 

1. Programmet Sakernas internet genomförs.

Tapio Virkkunen

 

Smidigare författningar

 

 

 

 

 

 

Ansvarig minister Berner

 

1. Författningarna ses över, onödig reglering avvecklas och revideringar görs vid behov. Åtgärd 1 görs vid varje ministerium (förvaltningsområde) under ledning och ansvar av den ansvariga ministern.

2. Tillstånds- och besvärsprocesser görs smidigare och ett servicelöfte ges i fråga om dem.

3. Antalet besvär mellan myndigheterna minimeras, t.ex. genom ett förfarande med förhandsförhandlingar.

4. Det inrättas ett organ för konsekvensbedömning av lagstiftning som har till uppgift att säkerställa kvaliteten på konsekvensbedömningarna av lagstiftningen.

 

 

 

 

1.-3. Susanna Siitonen

 4. SRK

 

 

 

Införande av en försökskultur

 

Ansvarig minister Vehviläinen

 

1. Införande av en försökskultur

 

Antti Joensuu

Bättre styrning och verkställighet

 

 

Ansvarig minister Vehviläinen

 

1. Strategibaserade mål för bättre styrning av den offentliga förvaltningen

 

Heidi Nummela

 Senast uppdaterad: 23.11.2015
Printa
HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEET logo sv lila rgb