Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Användarorienterad innovationspolitik

Den användarorienterade innovationspolitiken främjar verksamhet som engagerar användarna i en mer systematisk innovationsprocess. Politiken stärker medvetenheten, forskningen och kunskapen om nyttan av en användarorienterad innovationsverksamhet och främjar skapandet av användarorienterade utvecklingsplattformar som stöder innovationer. Syftet är dessutom att utnyttja de nyaste metoderna för identifiering av kundbehoven och marknadstrenderna samt att utnyttja prognostisering och analys. Strategisk design och tjänstedesign är exempel på verktyg som möjliggör användarorienterade innovationer. Viktiga är också de internetbaserade analysverktygen för analys av datamassor, etnografi och andra avancerade metoder för analys av kundbehoven samt prognostisering.

  

Användarorientering som framgångsfaktor

Bakom den användarorienterade innovationspolitiken ligger en syn på att företagens framgång i allt högre grad är beroende av användarna. Enbart utveckling av ny teknik räcker inte till, eftersom värdeskapandet allt oftare baserar sig på skräddarsydda varu- eller tjänstelösningar för olika användare. I och med att användarorienteringen identifieras, uppstår nya forsknings- och analysmetoder, varmed konkurrensfördelar skapas.

 

Ett annat betydande tillämpningsområde för användarorienteringen är den offentliga servicen och reformerna inom den, stärkandet av produktiviteten och kundernas deltagande. För att målet ska nås tas användarna med för att utveckla den offentliga servicen och genom sina val påverka dess innehåll. Detta förutsätter en avsevärd attitydförändring och ett nytt slags kompetens av aktörerna inom den offentliga sektorn.


Centrala delområden i den användarorienterade innovationspolitiken är att

  • höja kompetensnivån  
  • utveckla incitamenten för användarorienterade innovationer
  • förbättra infrastrukturen  
  • utveckla och förnya regleringen till en helhet som sporrar till innovation.

Höja kompetensnivån

Effektiv användarorienterad innovation kräver fördjupad kunskap om ämnesområdet. Forskningen inriktas så att den stöder en användarorienterad innovationsverksamhet i företag och andra organisationer. Utbildning samt utveckling av kompetens som behövs i den praktiska verksamheten är viktiga områden inom den användarorienterade innovationspolitiken.

 

Det finns flera teman som hänför sig till utbildning och kompetens:  

  • färdigheterna hos den krävande, ansvarskännande och deltagande konsumenten
  • nätverkskompetens och förmåga att identifiera slutanvändarens möjligheter att skapa värde
  • mångsidig kompetens och värdepluralism inom den användarorienterade innovationsverksamheten
  • satsningar på kultur och designkompetens, företagens utnyttjande av design som strategiskt verktyg 
  • skapande, hantering och kommersialisering av immateriella tillgångar i en öppen innovationsmiljö.

Viktiga ur innovationspolitikens synvinkel är metoderna för en användarorienterad innovationsverksamhet, deras tillgänglighet och främjandet av användningen. Till metoderna hör prognostisering, kvalitativa metoder som t.ex. etnografi, samt internet- och behovsanalysverktyg.

 

Incitament för användarorienterade innovationer

Den användarorienterade innovationsverksamheten kan styras genom finansiella incitament. De traditionella finansieringsinstrumenten för forskning, utveckling och innovationer (FoUI) och skatteincitamenten kompletterar varandra. I vardera fästes uppmärksamhet vid att finansieringskriterierna för projekten lämpar sig för flera former av användarorienterad innovationsverksamhet.

 

Kriterierna för de nuvarande finansieringsinstrumenten uppdateras vid behov och vissa nya instrument utvecklas för den användarorienterade innovationsverksamhetens behov. Även andra incitament värderas och deras lämplighet för användarorienterad innovation förbättras. Målet är att utveckla sådana incitament för en användarorienterad innovationsmiljö som speciellt lämpar sig för en öppen innovationsmiljö och för den offentliga sektorn. Politikens mål är att identifiera möjligheterna att påverka och öka medborgarnas, företagens och den offentliga sektorns medvetenhet om användarorienteringen.

  

Förbättra infrastrukturen

För att utvecklas och lyckas behöver den användarorienterade innovationsverksamheten en gynnsam infrastruktur. En informationsteknisk infrastruktur och kompatibla datasystem är nödvändigt. Speciellt inom den offentliga sektorn bör datasystemens kompatibilitet främjas. Växelverkan är ett centralt element i en användarorienterad innovationsverksamhet. Genom politikåtgärder kan öppenheten och det allmänna förtroendet mellan användare och andra parter främjas.

 

Den användarorienterade innovationspolitiken försöker förnya den offentliga servicen och utnyttja principen om användarorientering i utvecklingen av tjänsterna. I det offentlig-privata partnerskapet (PPP) bör växelverkan utökas. Som exempel kan nämnas tjänstedesignmetoder, som utnyttjas i en användarorienterad utveckling av den offentliga servicen. Nätverkande över sektorsgränserna främjar användarorienteringen. Innovativa samarbetsmodeller utvecklas på de innovationsplattformar och i de utvecklingsmiljöer som har uppstått genom den användarorienterade innovationspolitikens åtgärder. I praktiken bör nätverkandet ske t.ex. i utvecklingsmiljön Living Labs.

 

Förnya regleringen

Den reglering som utövas av det allmänna påverkar direkt och indirekt innovationsverksamheten. Således påverkar den också den användarorienterade innovationspolitiken, vars mål är att påverka villkoren för utnyttjande av den information som den offentliga sektorn besitter. Genom politiken skapas förutsättningar för att informationsanvändarna och de kommersiella aktörerna ska kunna utnyttja de datamassor som den offentliga sektorn har samlat in. De olika parternas intressen och rättigheter bedöms och beaktas.

 

Genom en användarorienterad innovationspolitik främjas engagerande verksamhetskoncept, som ökar medborgarnas val- och påverkansmöjligheter speciellt i fråga om den offentliga servicen. Det centrala är att utveckla en lagstiftning som främjar användarorientering inom den offentliga sektorn. Ofta kräver användarorienterade lösningar och därmed förknippade innovationer samarbete mellan olika tjänsteleverantörer. Med politikens medel försöker man främja partnerskap mellan tjänsteleverantörer.

 

Användarorienteringen ställer nya krav på innovationsmiljön, t.ex. uppkomsten, hanteringen och kommersialiseringen av immateriella rättigheter har snabbt förändrats. Förbättringen av regleringsramen och regleringens funktion i den öppna, användarorienterade innovationsverksamheten fastställts som ett målområde för politiken. Vid genomförandet av den användarorienterade innovationspolitiken är det viktigt att se till att avkastningen och ansvarsfördelningen vid användarorienterad innovation förtydligas.Senast uppdaterad: 18.03.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Kirsti Vilén

Antti Eskola

Katri Lehtonen

Mikko Martikainen


förnamn.efternamn(at)tem.fi