Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Statistik och undersökningar

budjettikuvaArbets- och näringsministeriet genomför alla undersökningar som gäller turismen primärt för sin egen planering. Samtidigt försöker man producera sådan nationellt viktig information som alla aktörer inom turismen ska ha så stor nytta av som möjligt. De utredningar som arbets- och näringsministeriet har låtit göra finns på ANM:s webbsidor (publikationer).


Turismens ekonomiska verkningar undersöks genom nationella och regionala satelliträkenskaper för turismen. Det offentliga stödet till turismen och fördelningen av det har på uppdrag av handels- och industriministeriet och arbets- och näringsministeriet undersökts under åren 2000, 2005 och 2011. ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna.


Satelliträkenskaper för turismen

Turismens ekonomiska betydelse för den finländska samhällsekonomin mäts med hjälp av satelliträkenskaper för turismen. Räkenskaperna baserar sig på internationellt överenskomna standarder och olika länders räkenskaper är sinsemellan jämförbara.


FN:s statistiska kommitté godkände systemet med satelliträkenskaper för turismen (Tourism Satellite Account –TSA) år 2000. Systemet består av tio tabeller och baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna.  Tabellerna beskriver efterfrågan på och utbudet av turisttjänster och turistprodukter, bildningen av fast kapital, det allmännas satsningar på turismen samt turistflödet. Systemet har utvecklats av Världsturistorganisationen (World Tourism Organisation UNWTO), som är underställd FN, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska kommissionens statistikkontor Eurostat.


I Finland gjordes pilotundersökningar om satelliträkenskaperna för turismen 1998 och 1999. I samband med ett projekt som genomfördes 2004 skapade Statistikcentralen metoder för en löpande redovisning av turismen. Detta gav slutliga tabeller över turismen under åren 1995-2001 och prognostabeller för år 2002. Den senaste statistiken är från år 2007.Senast uppdaterad: 02.03.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Nina Vesterinen
nina.vesterinen(at)tem.fi