Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Statistik och undersökningar

budjettikuvaArbets- och näringsministeriet genomför alla undersökningar som gäller turismen primärt för sin egen planering. Samtidigt försöker man producera sådan nationellt viktig information som alla aktörer inom turismen ska ha så stor nytta av som möjligt. De utredningar som arbets- och näringsministeriet har låtit göra finns på ANM:s webbsidor (publikationer).


Turismens ekonomiska verkningar undersöks genom nationella och regionala satelliträkenskaper för turismen. Det offentliga stödet till turismen och fördelningen av det har på uppdrag av handels- och industriministeriet och arbets- och näringsministeriet undersökts under åren 2000, 2005 och 2011. ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna.


Turismräkenskaperna

Turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen 2011–2013

 

Turismräkenskaper, dvs. satellitkontot för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs på ett mångsidigt och täckande sätt. Systemet har utvecklats inom ramen för ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.


Rapporten utgör en redovisning av resandet och presenterar resultaten av sådana av arbets- och näringsministeriet finansierade projekt som genomförts åren 2014 – 2015. Syftet med projektet var att inrätta ett redovisningssystem för turismen samt att få fram de slutliga uppgifterna om 2011 och 2012 samt preliminära uppgifter om 2013.


Turismen består av många olika branscher och deras betydelse kan uttryckas som ”turismens procentuella andel", som indikerar hur stor andel av avkastningen inom en viss bransch härstammar från turismen och hur stor andel utgörs av den lokala efterfrågan. År 2011 har turismens andel enligt uppskattning varit 83 % inom hotellverksamheten, 25 % inom restaurangverksamheten, 98 % inom persontransporterna inom sjötrafiken, 23 % inom idrotts- och rekreationsverksamheten och 65 % inom andra turistsektorer.  Den återstående delen av efterfrågan är lokal efterfrågan. Inom restaurangverksamheten exempelvis utgörs 75 % av efterfrågan således av lokal efterfrågan som inte har något att göra med turister.


Utgående från turismräkenskaperna har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren.

  • Turismens andel av bruttonationalprodukten har ökat under fem år från 2,3 procent till 2,5 procent (från 2007 till 2012).
  • Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var 14,5 miljarder euro år 2012. Utländska turister svarade för mer än 30 procent av efterfrågan.
  • Den värdeökning som turismen åstadkom var 18 % under perioden 2007−2012.  Särskilt under åren 2007–2011 växte turismen nästan fyra gånger snabbare än samhällsekonomin i övrigt. År 2012 var tillväxten ännu mer än fyra procent. 
  • År 2012 sysselsatte de olika sektorerna inom turismen sammanlagt 136 500 personer, dvs. 5,4 procent av alla sysselsatta.
  • Enligt preliminära uppgifter avstannade tillväxten inom turismen år 2013 och den började minska litet (0,5 %).

Nyckeltalen för turismräkenskaperna (pdf) (20 KB)Senast uppdaterad: 31.08.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Nina Vesterinen
nina.vesterinen(at)tem.fi


Mer om ämnet

Publikationer ANM Branschtjänst
Susanna Jänkälä
branschchef

NTM-centralen i Norra Österbotten (Rovaniemi)

susanna.jankala(at)ely-keskus.fi

tel. 0295 037 056