Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Lån, borgen och exportfinansiering

Finnvera Abp

Finnvera Abp är ett statsägt specialfinansieringsbolag. Bolaget kompletterar genom sin finansiering finansieringsmarknaden och främjar utvecklingen av regionerna, företagsverksamheten och exporten. Genom lån, borgen och exportfinansiering som Finnvera beviljar får speciellt små och medelstora företag bättre och mångsidigare finansieringsmöjligheter. Staten ersätter en del av kredit- och borgensförlusterna från den inhemska finansiering som bolaget riktar till små och medelstora företag.


Finnveras dotterbolag Veraventure Oy gör kapitalplaceringar i regionala kapitalplaceringsfonder i aktiebolagsform medan dotterbolaget Aloitusrahasto Vera Oy gör kapitalplaceringar i innovativa företag i tidig fas. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) deltar i finansieringen av räntestöd och borgensprovisionsstöd inom EU:s målområden. Finnveras kapitalplaceringsverksamhet upphör efter en övergångstid före utgången av 2017. Kapitalplaceringsverksamheten i tidig fas överfördes till Tekes 2014 enligt regeringens riktlinjer för tillväxtfinansiering.


Fonden för industriellt samarbete, Finnfund Ab är Finnveras intressebolag, som bedriver finansieringsverksamhet med inriktning på världsdelar under utveckling.

Finlands Exportkredit Ab:s exportfinansieringstjänster är en del av Finnveras verksamhet. Tjänsterna är bl.a. exportgarantier, finansiering av exportkrediter och ränteutjämning.  Finlands Exportkredit Ab ger företag och kreditinstitut ränteutjämningsanbud som hänför sig till export- och fartygskrediter på OECD-villkor. Bolaget ingår ränteutjämningsavtal med finländska och utländska kredit- och finansinstitut och finansierar exportkrediter.


Finlands Industriinvestering Ab

Statens specialfinansieringsbolag Finlands Industriinvestering Ab ska genom kapitalinvesteringsverksamhet främja den finländska företagsverksamhetens tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering samt industrins strukturella förnyelse.


Industriinvestering Ab:s verksamhet baserar sig huvudsakligen på investeringar i kapitalfonder. Industriinvestering kan dock göra kapitalinvesteringar även direkt i målföretagen. Dessutom kan bolaget göra kapitalinvesteringar eller förvärva aktier för utveckling av industripolitiskt viktig företagsverksamhet med hjälp av finansierings- eller företagsarrangemang. Industriinvestering Ab:s verksamhet bedrivs på marknadsvillkor och den ska på lång sikt vara företagsekonomiskt lönsam. Den offentliga kapitalinvesteringsverksamheten ska främja kapitalinvesteringsmarknadens utveckling och rikta finansiering speciellt till sådana områden där den privata riskfinansieringen är otillräcklig (marknadsbrist).


Tekes

Tekes finansiering är bidrag eller lån. Dessa kan sökas av forskningsorganisationer och producenter av offentlig service. En viktig målgrupp är små och medelstora företag som söker tillväxt genom internationalisering. Finansiering erbjuds för planering av affärsverksamhet och för forskning och produktutveckling. Forskningsinstitut kan beviljas finansiering för högklassig, vetenskaplig forskning, som förenas av en syn på kommersiellt eller samhälleligt utnyttjande av resultaten.


De som tillhandahåller offentlig service kan ansöka om forsknings- och utvecklingsfinansiering för utveckling av servicen, för organisationens ledarskapsutveckling och för genomförande av en innovativ offentlig upphandling. Tekes grundar för kapitalplaceringsverksamheten ett företag, som under år 2014 börjar placerar i fonder som investerar i företag i tidig fas. Syftet med verksamheten är att stärka finansieringsutbudet i Finland för företag i tidig fas och göra det mångsidigare.


Central lagstiftning i anslutning till statens specialfinansiering

Lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Statsrådets förordning om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Regeringens proposition till ri ksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes (RP 125/2013)

Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) Lag om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) Lag om statliga exportgarantier (422/2001) Lag om statsgarantifonden (444/1998) Lag om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) Statsrådets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1546/2011) Arbets- och näringsministeriets förordning om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1547/2011)
Lag om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar (609/1973) Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) Lag om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/1979) Lag om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter (1136/1996) Lag om utjämning av räntan för offentligt understödda exportkrediter (1137/1996)


Senast uppdaterad: 06.03.2015
Printa
Finnveran-logo

 

Ytterligare upplysningar

Kari Parkkonen (Finnvera Abp)
kari.parkkonen(at)tem.fi

Matti Hietanen (Finnvera Abp)
matti.hietanen@tem.fi

Sakari Immonen (Industriinvestering Ab)
sakari.immonen(at)tem.fi

Tiina Ingman (Industriinvestering Ab)
tiina.ingman(at)tem.fi

Teija Palko (Tekes)
teija.palko(at)tem.fi